A Cat And Her Strong Friends

Once there lived a cat. She thought, «The lion is the strongest of all the animals. It is good to have strong friends. I shall(will) go to the lion and make friends with him».
She did so and the lion and the cat were friends for many, many days.
Once they went for a walk together and met an elephant. The lion began to fight with the elephant and the elephant killed him.
The cat was very sorry. «What shall I do?» she thought.
«The elephant was stronger than the lion. I shall go to the elephant and make friends with him.»
She did so and they were friends for many, many days.

Once they went for a walk and met a hunter. The hunter shot at the elephant and killed him. The cat was sorry, but she thought, «The man is stronger than the elephant, I see.»
So she went up to the hunter and asked, «May I go with you?»
«All right, let’s go home together,» he said.
They came to the man’s home. His wife met him and took his gun from him. The cat saw that and thought: «Oh, the woman is the strongest of all! She can take the hunter’s gun from him, and he does not fight with her. He does not even say a word!» The man sat down at the table and the woman went to the kitchen. The cat went to the kitchen too. She decided to stay with the woman forever.

That’s why you always see a cat in the kitchen at a woman’s feet.

Թումանյանական օրերին ընդառաջ. Հովհաննես Թումանյանի ՙՙՍուտասանը՚ նախագիծ

Նախագծային աշխատանքը արվել է 6-րդ և 4-րդ դասարանցիների հետ համատեղ:
Նախագծի տևողությունը՝ փետրվարի 1-ից 24-ը
Նախագծի նպատակը՝ 6-րդ դասարանի սովորողները  պետք է կարողանան հեքիաթի բառերն ու արտահայտությունները հայերենից անգլերեն թարգմանել սովորեն: 4-րդ դասարանի սովորողները պետք է կարողանան 6-րդ դասարանցիների անգլերեն թարգմանած հեքիաթը հասկանան և ընթերցեն:
Աշխատանքի ընթացքը. Նախ համացանցից 6-րդ դասարանցիները  գտնում են Թումանյանի «Սուտասանը» հայերեն, հետո խմբերի բաժանվելով փորձում են մաս-մաս թարգմանել:
Սովորողների թարգմանած յուրաքանչյուր հատված դասարանում միասին խմբագրում ենք:
Վերջում, երբ ամբողջ հեքիաթը արդեն թարգմանված է, սովորողները տեղադրում են իրենց բլոգերում:
Հաջորդ աշխատանքը արվում է արդեն 4-րդ դասարանցիների հետ: Թարգմանված հեքիաթը դասարանում մի քանի անգամ ընթերցում ենք, հասկանում բոլոր բառերն ու արտահայտությունները: Հեքիաթը շատ լավ յուրացնելուց հետո  անցնում ենք ձայնագրման աշխատանքներին: Սովորողներին ձայնագրելուց հետո յուրաքանչյուր սովորողի հանձնարարվում է Paint ծրագրով նկարել հեքիաթի հերոսներին համապատասխան դրվագներով:
Երբ բոլոր աշխատանքները կատարված էին` թարգմանված հեքիաթը, ձայնագրությունները, նկարները և համապատասխան ընտրված երաժշտությունը, ապա հաջորդ քայլը AVS ծրագրով ֆիլմ պատրաստելն էր:
Վերջնական արդյունքը-ուսումնական տեսաֆիլմ  Թումանյանի «Սուտասանը»  անգլերեն: