1-3-րդ դասարանների առարկայական ծրագիր

1-3-րդ դասարաններում օտար լեզվի դասընթացն իրականացվում է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում, ուսումնական նախագծերը մշակվում և իրականացվում են դասվարի մասնակցությամբ։

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Կրտսեր դպրոցում օտար լեզվի դասավանդման հիմնական նպատակն է սովորողի մոտ խոսակցական, հաղորդակցական լեզվի, օտար լեզվով միմյանց հետ շփվելու, օտար լեզվով բանավոր խոսքի ընկալման  հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումը:  Կարևոր խնդիր և նպատակ է նաև ստացած գիտելիքների և հմտությունների գործածման կարողության զարգացումը: Այս տարիքից դրվում են նաև քերականական, հնչունաբանական, շարահյուսական գիտելիքների  հիմքերը:

Առարկայի ուսուցման խնդիրները

Առաջին դասարանում իրականացվում է սովորողի ծանոթացում-ընտելացումը նոր, իր համար գրեթե լիովին անծանոթ լեզվին: Այս տարիքում այդ ծանոթացումը հիմնականում իրականացվում է երգերի, մուլտֆիլմերի, խաղերի միջոցով: Դասավանդման առաջին իսկ տարվանից դասերը պետք է անցկացվեն անգլերեն: Դրա համար անհրաժեշտ է աստիճանաբար և հետևողականորեն ամեն օր ներմուծել մեկ-երկու առօրյա արտահայտություն, դրանք անընդհատ գործածել և կրկնել: Դասարանային բոլոր գործողությունները աստիճանաբար արտահայտվելու են միայն անգլերեն: Դասվանդողը անգլերեն խոսելիս պետք է հստակ գիտակցի, որ ուսուցանվող նյութը պետք է համապատասխանի երեխայի մայրենի լեզվով ունեցած գիտելիքներին: Տառաճանաչությունն ամփոփվում է 2-րդ դասարանի վերջում: Սովորողները օտար լեզվի մեկ տարվա ուսուցման բոլոր մեթոդների շնորհիվ (համակարգչի ստեղնաշար, երգերի և ոտանավորների կարաոկե, համակարգչային ուսումնական խաղեր և այլն) ճանաչում են բոլոր տառերը: Մինչ այդ նրանք արդեն ծանոթ են լինում անգլերեն հնչուններին «Jolly phonics» մեթոդի շնորհիվ:

Երկրորդ դասարանից սկսած սովորողը ձեռք բերած տառաճանաչության հիմքերը ամրապնդում է ընթերցման շնորհիվ:

1-ին դասարան

 1. Ձևավորել սովորողի՝ օտար  լեզվի  մասին  տարրական  պատկերացում-երգերի, ոտանավորների, պարզ, առօրեական  հարց ու պատասխանի միջոցով։
 2. Զարգացնել լսելու, հասկանալու և խոսելու հմտությունները.
 • լսել և հասկանալ դասավանդողի պարզ խոսքը
 • լսել և կատարել ուսուցչի հրահանգները
 • լսել և հասկանալ պարզ մանկական երգեր
 • լսել և հասկանալ պարզ, առօրեական երկխոսություններ
 • լսել և ճիշտ պատասխանել հարցերին
 • կարողանալ վարել փոքր երկխոսություններ։
 1. Ձևավորել սովորողի տարիքին համապատասխան բառապաշար։
 2. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները կարողանում են ինքնուրույն բացել խաղերի, նյութերի թղթապանակները, ընտրել խաղը, խաղալ: Ուսուցչի օգնությամբ գտնում են անհրաժեշտ կայքը, ընտրում խաղը, դասը, երգը, կատարում այն:
 3. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր՝ առանց դրանք անվանելու։

2-րդ դասարան

 1. Ձևավորել սովորողի՝ օտար լեզվի տառերի և հնչյունների մասին պատկերացում։
 2. Զարգացնել լսելու, ունկնդրելու կարողությունները։
 3. Զարգացնել օտար լեզվով խոսելու հմտությունները։
 4. Ընդլայնել բառապաշարը։
 5. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները ինքնուրույն գտնում են խաղերը, գիտեն անհրաժեշտ ուսումնական կայքերի հասցեները, բացում են դրանք, ընտրում նյութը, կատարում: Կարողանում են լուսանկարել:
 6. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր, առանց դրանք անվանելու։

3-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները։
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։
 3. Ընդլայնել բառապաշարը։
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։6. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ դասավանդողի օգնությամբ և ինքնուրույն: Սովորողները ինքնուրույն բացում են անհրաժեշտ կայքերը, ընտրում նյութերը, կատարում: Լուսանկարում են, ձայնագրում, արված նյութը ներբեռնում համակարգչում: Կարողանում են էլեկտրոնային փոստից ներբեռնել ֆայլեր:
 6. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր՝ տալով որոշակի պարզաբանումներ։
Реклама

My Friend

armenArmen MartirosyanMark NersesyanMark                                                                                                                                                                                      Nersesyan

anahit anglerenAnahit MkrtchyanAlinaAlina                                                                                                                                                                                     Margaryan

ASHOT8Ashot BadeyanVahagn (2)                                                                                                                                                         Vahagn Fidanyan

The elephant and the thorny bush

Once upon a time there was an elephant. This elephant was very brave. All the animals in the forest were afraid of him. Once this elephant saw a thorny bush. And he saw that the bush could speak. He said to the bush: “You can’t pierce me with your thorns. I am stronger than you, I am the strongest in the world.” The bush got surprised. The elephant said to the bush: “Come on, let’s fight.” The bush was frightened. The elephant said: “Come on, I will beat you in any case. It is up to you, but if you don’t want…” The bush said: “I will fight.” Then the bush pulled its thorns off and hit the elephant on the leg so hard that the latter (վերջինս) began to cry in a loud voice. My fable tale teaches that you shouldn’t praise yourself. Let others praise you.

5-րդ դասարանի հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների տնային առաջադրանքների մեդիափաթեթ

Թեմա՝ իմ ընտանիքը

http://www.languageguide.org/im/family/eng/https://www.youtube.com/watch?v=tGqi6dR7bhA Վերը նշված  ընտանիքի մասին տեսաֆիլմի օրինակի հիման վրա պատմիր քո ընտանիքի մասին և քո տեսաֆիլմը պատրաստիր:

Լեզվական նյութ՝ Ներկա անորոշ ժամանակ

http://englishleap.com/courses/learn?lesson=247&subid=714827&cid=12http://englishleap.com/courses/learn?lesson=248&subid=714827&cid=12

Round up 3 p.41 ex.2-տվյալ բառերով կազմիր նախադասություններ Ex. 3 p. 42 ex.6 p. 43ex.9

Թեմա՝ Կենդանաբանական այգիները այլ երկրներում:

Գրի՛ր Երևանի կենդանաբանական այգու մասին շարադրություն:

Լեզվական նյութ՝ ածականներ, համեմատության աստիճանները:

Round up 3 p. 143 ex.7, 8/ p. 144 ex. 10,11

Թեմա՝  Vereshchagina IV p. 44 Text: <<The Grasshopper and the Ant>> լավ կարդալ, թարգմանել  և տեքստից դուրս գրել անկանոն և կանոնավոր բայերը և դրանցով կազմել նախադասություններ:

Լեզվական նյութ՝ Անցյալ անորոշ ժամանակ

Round up 3 p. 65 ex. 2, p.67 ex. 5,6,7

Համացանցից ինքդ գտիր և ներբեռնիր նմանատիպ ուսուցանող փոքրիկ պատմություն:

Թեմա՝ Vereshchagina Iv p. 50 տեքստի հիման վրա գրիր թե դու ինչպես ես պատկերացնում ապագան:

Լեզվական նյութ՝ Ապառնի անորոշ ժամանակ

Round up 3 p. 93 ex. 5,6 p. 94 ex. 7,8

Թեմա՝ Իմ դպրոցը

Գրի՛ր շարադրություն քո դպրոցի մասին, կարող ես տեսաֆիլմ պատրաստել կամ Powerpoint-ով պրեզենտացիա պատրաստել:

Vereshchagina IV p.63  ex.7-սովորել բառերն ու բառակապցությունները

P.66 ex.11-տվյալ երկխոսության հիման վրա ստեղծիր քոնը՝ օգտվելով վերը նշված վարժության բառապաշարից: