A Thief Stole From a Thief

Once the cunning fox decided to steal the cuckoo’s nestlings. He found a hiding place in the forest and carried the nestlings there one by one. The wolf had seen it and was watching him. While the fox was collecting the nestlings the wolf was eating them one after another. While the wolf was eating them a big eagle fell on his head. The wolf fell down exhausted, and the fox was frightened and ran away.
In this way the shameless animals were punished. One mustn’t steal.

Ամանորյա նախագիծ

1-ին 2-րդ դասարաններում ամանորյա անգլերեն երգերի ուսուցում:

https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM

Նպատակը՝ երգերի միջոցով սովորողները ամանորի հետ կապված բառապաշար են ձեռք բերում:

Արդյունքը՝ ուրախ երգ-պարի բեմադրում:

3.2 դասարանում նախատեսում եմ ՙ<<Բրեմենյան Երաժիշտներ>> անգլերեն հեշտացված տարբերակով հեքիաթներ ունկնդրել և մի երգ սովորել: Այս նույն նախագիծը արվում է մայրենի լեզվով:

Նպատակը՝ երգերի միջոցով կրկնում են կենդանիների անվանումները: Հեքիաթները լսելիս սովորողի մոտ սկսում է զարգանալ լսելու կարողությունները:

Արդյունքը՝ երգի ներքո պարային բեմադրություն: https://www.youtube.com/watch?v=eTz4QNNi1Dw

3.3 դասարանում նախատեսում եմ ամանորյա ոգով ուրախ, ռոքային երգի բեմադրում:

https://www.youtube.com/watch?v=8aeWsIGPLN4

5-րդ դասարանում նախատեսում եմ  <<Սուրբ Ծնունդը այլ երկրներում>> նախագիծը:

Սովորողներից յուրաքանչյուրը ընտրում է մի որևէ երկիր և համացանցից այդ երկրի մասին Ամանորի, Սուրբ ծննդի հետ կապված հետաքրքիր տեղեկություններ է հավաքում անգլերեն լեզվով:

 

The donkey and the monkey

The donkey was celebrating his birthday. Many animals were taking part in the donkey’s birthday party. When it was the monkey’s turn to enter, the donkey didn’t allow the monkey to come in, and the monkey got upset and went home. Three days later it was the monkey’s birthday. The donkey was also taking part in that party. When it was the donkey’s turn to come in, the monkey didn’t allow him to enter. The monkey treated the donkey in the way the donkey had treated her.
Here is the conclusion: You should treat your friend in the way you want your friend to treat you.

The hard-working hedgehog and the lazy hare

Once upon a time there was a hedgehog. She was kind, clever and hard-working. She had a neighbor which was a hare. The hare was lazy. In autumn the hedgehog decided to go to the forest to collect food for winter and offered the hare to accompany her. The hare agreed but during all the time when the hedgehog was collecting mushrooms and berries, the hare was having a lot of fun playing with butterflies. Winter came, and the forest was covered with white blanket. The hedgehog was meeting winter in an easygoing way in a warm lair with her younglings. At the same time, in order to survive the hare was looking for food trembling with cold.

Hence conclusion: Eats the one who works.