Summer tasks for the 2nd grade students

I.Փորձի’ր կարդալ հեքիաթը և հասկանալ: Հեքիաթի մեջ կան մգեցված բառեր, որոնց հայերեն թարգմանությունը հեքիաթի ներքևում է:

Հեքիաթի ներքևում ևս կցված է սովորողներից մեկի՝ Մերի Մայիլյանի պատրաստած տեսաֆիլմը:

800px_COLOURBOX5100140Chita is a little monkey. She is from Africa. She is brown. Chita is funny. She likes to jump, run and play very much. She can sing and dance too, but she has not got friends to play with.

One day she sees a big green frog. The frog can jump but it can’t run or play games. “I don’t want to have such a friend”, says Chita. 

Then Chita sees a dolphin, a big grey dolphin. The dolphin can jump and play. But it can’t run or sing. “I don’t want to have such a friend”, says Chita.

Then Chita sees a little black and white kitten. The kitten is funny. It can run, jump and dance. It has got a ball and likes to play with it. So the monkey likes the kitten very much. “I want to be your friend”, says Chita. “Let’s play

Now Chita has got a good friend.

Can-կարողանալ

She sees-նա տեսնում է

but it can’t-բայց այն չի կարողանում

 

«I don’t want to have such a friend», says Chita- ես չեմ ուզում ունենալ այսպիսի ընկեր,-ասում է Չիտան:

Then-հետո

Լikes to play with it-սիրում է խաղալ նրա հետ:

I want to be your friend-Ես ուզում եմ լինել քո ընկերը

Let’s play-արի խաղանք

 

II.Կրկնի՛ր՝ on-վրա, in-մեջ, under-տակ

Իմ տված օրինակի հիման վրա ինքդ կազմի՛ր նմանատիպ 3 օրինակ՝ գործածելով on, in, under

Օրինակ՝ This is Vahe. He has got a book. Vahe’s book is in the bag.

Սա Վահեն է: Նա ունի մի գիրք: Վահեի գիրքը պայուսակի մեջ է:

 

III.Հետևյալ նախադասությունները թարգմանի’ր անգլերեն.

1.Ես ունեմ 2 սև մատիտ և 3 կարմիր մատիտ:

2.Իմ գնդակը ծառի տակ է:

3.Սա Վահանի գիրքն է: Վահանի գիրքը սեղանի վրա է:

4.Սա Արամն է: Նա իմ լավ ընկերն է:

5.Սա Մանեն է: Նա բարի աղջիկ է:

  1. Սա իմ հայրիկն է: Նա բժիշկ է:
  2. Սա իմ մայրիկն է: Նա ուսուցչուհի է:

Մանկավարժական հունիսյան բաց ճամբար

Հունիսի 19

9:00-11:00-1-ից 3-րդ դասարանների աճի բնութագրերի լրացում: Վայրը՝ Հարավային դպրոց:

11:00-13:00-Ամառային առաջադրանքների կազմում: Վայրը՝ Հարավային դպրոց:

13:00-14:00-Մասնակցություն դասարանական հաշվետու համերգին: Վայրը՝ Սեբաստիա համերգասրահ:

Հունիսի 18

9:00-11:00-1-ից 3-րդ դասարանների աճի բնութագրերի լրացում: Վայրը՝ Հարավային դպրոց:

11:00-13:00-Ամառային առաջադրանքների կազմում: Վայրը՝ Հարավային դպրոց:

14:00-15:00  Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք. Մարմարյա սրահ

Summer tasks for the 4th grade students

Story 1.

«The princess and the dragon»

 

Once upon a time there was a king and queen who lived in a golden
castle with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured
the beautiful princess and locked her up in his tall, dark tower.
‘Help me!’
‘Roar!’
The king and queen were very sad. They promised to give a bag of
gold to the knight that rescued the princess.
‘Please save our princess!’
‘We’ll save the princess!’
All the knights in the land wanted to rescue the princess. They rode to the tower as fast as they
could.
‘Help me!’
‘Roar!’
The ugly ogre roared with anger when he saw the knights. His roar was so scary that they rode away
as fast as they could.
One day a friendly dragon was flying over the ogre’s tower when he heard the princess cry for help.
‘Help me!’
The dragon flew down to the tower, took a big fiery breath and blew the ogre far away over the
mountains and into the ocean.
‘Come with me, princess. Don’t be scared!’
‘Thank you for saving me.’
‘My pleasure, princess.’
The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his strong back. They flew
high in the sky. They flew over the tower and the castle, over the mountains and caves, and out
towards the deep blue ocean.
‘Whee! I can fly!’
The dragon and the princess flew to the castle. The king and queen were so happy to see the
princess they gave the dragon the bag of gold. They all lived happily ever after.
‘Thank you for saving our princess!’
‘My pleasure!’

Task-առաջադրանք

1.Տեքստից դուրս գրի’ր 5 բայ և անցյալ ժամանակաձևով կազմի’ր նախադասություններ:

Story 2

«Jack and the beanstalk»

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his
mother. They were very poor. All they had was a cow.
One morning, Jack’s mother told Jack to take their cow to market
and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic
beans for the cow.
Jack took the beans and went back home. When Jack’s mother saw the beans she was very angry.
She threw the beans out of the window.
The next morning, Jack looked out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and
started to climb the beanstalk.
He climbed up to the sky through the clouds. Jack saw a beautiful castle. He went inside.
Jack heard a voice. ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran into a cupboard.
An enormous giant came into the room and sat down. On the table there was a hen and a golden
harp.
‘Lay!’ said the giant. The hen laid an egg. It was made of gold. ‘Sing!’ said the giant. The harp began to
sing. Soon the giant was asleep.
Jack jumped out of the cupboard. He took the hen and the harp. Suddenly, the harp sang, ‘Help,
master!’
The giant woke up and shouted, ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran and started climbing down the beanstalk.
The giant came down after him.
Jack shouted, ‘Mother! Help!’ Jack’s mother took an axe and chopped down the beanstalk. The giant
fell and crashed to the ground. Nobody ever saw him again.
With the golden eggs and the magic harp, Jack and his mother lived happily ever after.

 

Story 3

«The magic fish»

Every day, Robert’s grandfather went fishing. One day, Robert
asked to go too.
‘Well, I want to catch the magic fish. The first person to eat it will
become the cleverest person in the world. Can you help me?’
‘Yes!’ said Robert, and they went fishing.
First, they caught a yellow fish with purple spots. ‘Wow! Is that the magic fish?’ asked Robert.
‘No,’ said his grandfather.
Then they caught a blue fish with red stripes. ‘Is that the magic fish?’ asked Robert.
‘No,’ said his grandfather.
Suddenly, they caught a big, beautiful silver fish with pink and green diamonds. Robert’s
grandfather jumped for joy. It was the magic fish! They started to cook the fish, and his
grandfather went to get some more wood. He asked Robert to watch the fish, but not to eat
any of it.
Robert watched the fish very carefully. He saw a tiny bubble on its tail. He touched it with his
finger. Pop! The bubble burst. The fish was very hot and burnt his finger. Ouch! He put his
finger in his mouth.
When his grandfather came back, he saw that something was different. ‘Did you touch the
fish?’ asked his grandfather.
‘Yes, I’m sorry,’ said Robert.
His grandfather sighed a happy sigh and gave Robert a big hug. ‘The magic fish chose you.
You are the cleverest boy in the world, and I am the proudest grandfather ever!’

Grammar exercises

Present Simple Tense

I. Make up your own sentences using Present Simple Tense and make these sentences negative(ժխտական) and interrogative(հարցական).

For example: I always water the flowers.

Do I always water the flowers?

I don’t always water the flowers.

Present Continuous Tense

I. Make up your own sentences using Present Cont. Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: Ani is reading an interesting book now.

Is Ani reading an interesting book now?

Ani isn’t reading an interesting book now.

Past Simple Tense

I.Make up your own sentences using Past Simple Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: We swam in the swimming-pool last week.

Did we swim in the swimming -pool last week?

We didn’t swim in the swimming-pool last week.