Summer tasks for the 3rd grade students

I.Լսիր պատմությունը և փորձիր հասկանալ: Լսիր ընդհատումներով՝ միաժամանակ աչքի տակ ունենալով պատմության տեքստային տարբերակը:

A Trip to the Rainforest-Ճամփորդություն դեպի անձրևանտառ

This is Maria. She is ten and she lives in Brazil. One day while she is at school her teacher Mrs. Fernandes says,-“Tomorrow we are going on a trip(գնալու ենք ճամփորդության). We are visiting to a rainforest”(այցելելու ենք անձրևների անտառ). “Hooray”,-shout the children. They are all very excited(նրանք բոլորը շատ հուզված են). They love going on trips.

So on the next day they all get on the school bus(Հաջորդ օրը նրանք բոլորը նստում են ավտոբուս). Maria is sitting next to(կողքը) her friend Pablo. All the mums and dads are waving goodbye.”Goodbye, have a nice trip”. On the bus Mrs. Fernandes talks(զրուցում է) about rainforests.

“Rainforests are very important(կարևոր). There are a lot of animals there. There are a lot of plants(բույսեր) too because it rains a lot. It rains for two hundred days every year.”Wow”, says Maria. Pablo doesn’t say anything. He doesn’t feel very well(նա իրեն լավ չի զգում). His face is all red. Two hours later (երկու ժամ անց)the bus stops. Maria and her friend climb down the steps of the bus. They all stop and look at the rainforest. It is beautiful and green and the trees are so tall(բարձրահասակ). Maria and her friend and Mrs. Fernandes are now walking along the path(արահետ). It is very warm in the rainforest and the ground is wet(գետինը խոնավ է).Why is it so dark(Ինչու՞ է այսքան մութ), Mrs.Fernandes?”, asks Maria. “Because there are a lot of very tall trees and they don’t let the sunrays come in.(նրանք թույլ չեն տալիս, որ արևի ճառագայթները ներս թափանցեն)” Mrs. Fernandes goes deeper into the rainforest and talks about trees(զրուցում է ծառերի մասին).We get a lot of things from these trees(մենք շատ բաներ ենք ստանում այս ծառերից ինչպես օրինակ), like rubber(կաուչուկ, ռեզին), cocoa and vanilla. We can also get fruit like avocados”. “Look, there is an avocado tree”,-says Maria. “And this is a rubber tree”,-says Pablo. Maria and her class are walking through the rainforest. There are lots of small animals there. Pablo sees a tree frog. Then Miguel sees a beautiful butterfly. After that Khuanita sees a strange(տարօրինակ) bird.”What’s that, Mrs. Fernandes?” “It’s a toocan(թութակի նման թռչուն), Khuanita”. Suddenly the class hears a noise(լսում է աղմուկ). It is very loud(բարձր). Maria is scared(վախենում է). “What’s that, Mrs. Fernandes?” “They are monkeys. Don’t be scared, Maria. They are just talking to each other(զրուցում են իրար հետ). They are very noisy(նրանք շատ աղմկոտ են), aren’t they?”. The path goes beside the river.”Are there any fish in the rainforest, Mrs. Fernandes?”, asks Pablo. “Oh yes, some rivers have piranes (պիրաններ). Piranes love to eat meat, so don’t go near the river.

Maria looks at Pablo. He doesn’t look very well.”What’s the matter(ի՞նչ է պատահել), Pablo?” asks Maria. “I don’t feel very well”(ես ինձ լավ չեմ զգում), says Pablo. “ Oh no, let’s tell Mrs. Fernandes”. “ No, don’t worry, I am okay”.

Mrs.Fernandes says,-“The people in this rainforest know a lot of things (գիտեն շատ բաներ)about the plants and animals here”.

“Yes, But where are the supermarkets here? How do they buy food(ինչպե՞ս են գնում ուտելիք), Mrs. Fernandes?

“They don’t go shopping, Khuanita. They get everything they need(կարիք ունենալ) from the rainforest”.

“Wow, that’s clever(խելացի)”. Suddenly Pablo falls(ընկնում է) to the ground. Maria shouts,”Help, Mrs. Fernandes, Pablo is ill(հիվանդ)”.

Everybody runs to him. His face is white. Mrs. Fernandes is very worried.(շատ է անհանգստանում).”Oh no, what are we going to do now? The bus isn’t coming back for another two hours”. Nobody knows what to do. Then there is noise from behind the trees. It is a young boy. “Hello, my name is Momoo. I live in the rainforest. My grandmother can help that boy get better. She knows lots of things. Come with me”. Mrs. Fernandes carries Pablo and they all follow(հետևել) Momoo through the trees. He takes him to his grandma. His grandma looks at Pablo and says, “I know, what you need.” Then she goes to a small plant to get the roots(արմատներ) of the tree and cuts(կտրում է) some leaves(տերևներ) from it. Now the grandma makes some tea with the leaves and then gives it to Pablo. The tea is in a wooden bowl(թաս). Pablo drinks it all. In a few minutes, he feels better(մի քանի րոպե անց նա իրեն ավելի լավ է զգում) and smiles. The children are happy and Mrs. Fernandes is very pleased.

“Thank you so much. I feel much better now”,-says Pablo. “That’s all right, Pablo. You know you should thank(դու պետք է շնորհակալություն հայտնես) the rainforest. Many of its plants make medicine(դեղ)”,- says the grandma.

“Yes, let’s go back to the city(քաղաք) and tell everybody”,- says Maria.

“You are right, Maria. We are going to tell people, when we go back to school, about Pablo and the rainforest. That way we can help to protect it(այս ձևով մենք կարող ենք պաշտպանել այն)”.

 

Revision-կրկնողություն

II.Շաբաթվա օրերը-Days of the week

Monday-երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Thursday-հինգշաբթի

Friday-ուրբաթ

Saturday-շաբաթ

Sunday-կիրակի

Ավարտիր նախադասությունները

On Monday I………………..

On Tuesday you…………………….

On Wednesday he………………………..

On Thursday she………………………………

On Friday we……………………………………..

On Saturday they………………………………..

On Sunday you……………………………………….

III.Կազմիր հարցեր`տեղադրելով Do կամ Does

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_sim_quests1.html

Հարցերը գրի՛ր այստեղ

1………………………………………………………………..

2……………………………………………………………….

3………………………………………………………………..

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………

6…………………………………………………………………

7…………………………………………………………………

.8…………………………………………………………………

9…………………………………………………………………

10………………………………………………………………

Ինքդ կազմիր 6 հարց`գործածելով Do կամ Does

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

  1. Have got/has got-ունենալ

http://www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html

Նախադասությունները արտագրի’ր այստեղտեղադրելով have կամ has

1…………………………………………………………………

.2………………………………………………………………….

3………………………………………………………………….

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………….

6…………………………………………………………………..

7………………………………………………………………….

8…………………………………………………………………

9………………………………………………………………….

10…………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Summer tasks for the 1st grade students

Topic:Numbers-թվեր

http://genkienglish.net/numbers.htm

Topic:colours-գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/coloursPictureTest.htm

http://www.anglomaniacy.pl/coloursMatching.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/colours

Topic: Fruits-մրգեր

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsPictureTest.htm

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsMatching.htm

Topic:Vegetables-բանջարեղեններ

http://www.anglomaniacy.pl/vegetablesDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/vegetablesPictureTest.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/vegetables-1

Topic:Parts of body-մարմնի մասեր

http://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/bodyPictureTest.htm

 

Topic: Clothes

http://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

Topic:School objects-դպրոցական առարկաներ

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/pencasePictureTest.htm

https://www.youtube.com/watch?v=hHbr3mLPHSY

Կենդանիներ(ընտանի, վայրի)-Animals(domestic, wild)

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsPictureTest.htm

http://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsPictureTest.htm

http://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsMatching.htm

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsMatching.htm

https://www.youtube.com/watch?v=xN_79JoohFo

Topic: My Family-իմ ընտանիքը

http://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/familyPictureTest.htm

http://www.lcfclubs.com/englishzone/practicezone/flashEN/03FruitFamily-intro.swf

https://www.youtube.com/watch?v=5qIav2_UZtU

Topic: Feelings

http://www.anglomaniacy.pl/feelingsDictionary.htm

Topic: I can……..dance, sing, jump, run………….

http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican1.html

Topic: Food

Food 1

Food 2

Topic: Drinks

http://www.anglomaniacy.pl/drinksDictionary.htm

Topic: time

What time is it?  It is 1 o’clock.

http://www.anglomaniacy.pl/timeTopic.htm

http://www.anglomaniacy.pl/timeMatching.htm

Կրկնում եք նաև անգլերենի տառերը և հնչյունները:

http://more2.starfall.com/n/level-k/index/load.htm

http://more2.starfall.com/m/level-k/word-machines-demo/load.htm?n=machine&y=1

 

 

 

 

Summer tasks for the 2nd grade students

I.Փորձի’ր կարդալ հեքիաթը և հասկանալ: Հեքիաթի մեջ կան մգեցված բառեր, որոնց հայերեն թարգմանությունը հեքիաթի ներքևում է:

Հեքիաթի ներքևում ևս կցված է սովորողներից մեկի՝ Մերի Մայիլյանի պատրաստած տեսաֆիլմը:

800px_COLOURBOX5100140Chita is a little monkey. She is from Africa. She is brown. Chita is funny. She likes to jump, run and play very much. She can sing and dance too, but she has not got friends to play with.

One day she sees a big green frog. The frog can jump but it can’t run or play games. “I don’t want to have such a friend”, says Chita. 

Then Chita sees a dolphin, a big grey dolphin. The dolphin can jump and play. But it can’t run or sing. “I don’t want to have such a friend”, says Chita.

Then Chita sees a little black and white kitten. The kitten is funny. It can run, jump and dance. It has got a ball and likes to play with it. So the monkey likes the kitten very much. “I want to be your friend”, says Chita. “Let’s play

Now Chita has got a good friend.

Can-կարողանալ

She sees-նա տեսնում է

but it can’t-բայց այն չի կարողանում

 

«I don’t want to have such a friend», says Chita- ես չեմ ուզում ունենալ այսպիսի ընկեր,-ասում է Չիտան:

Then-հետո

Լikes to play with it-սիրում է խաղալ նրա հետ:

I want to be your friend-Ես ուզում եմ լինել քո ընկերը

Let’s play-արի խաղանք

 

II.Կրկնի՛ր՝ on-վրա, in-մեջ, under-տակ

Իմ տված օրինակի հիման վրա ինքդ կազմի՛ր նմանատիպ 3 օրինակ՝ գործածելով on, in, under

Օրինակ՝ This is Vahe. He has got a book. Vahe’s book is in the bag.

Սա Վահեն է: Նա ունի մի գիրք: Վահեի գիրքը պայուսակի մեջ է:

 

III.Հետևյալ նախադասությունները թարգմանի’ր անգլերեն.

1.Ես ունեմ 2 սև մատիտ և 3 կարմիր մատիտ:

2.Իմ գնդակը ծառի տակ է:

3.Սա Վահանի գիրքն է: Վահանի գիրքը սեղանի վրա է:

4.Սա Արամն է: Նա իմ լավ ընկերն է:

5.Սա Մանեն է: Նա բարի աղջիկ է:

  1. Սա իմ հայրիկն է: Նա բժիշկ է:
  2. Սա իմ մայրիկն է: Նա ուսուցչուհի է:

Summer tasks for the 5th grade students

Story 1

«Hamlet»

 

Many years ago in Denmark there was a prince called
Hamlet.
One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and
Hamlet is very sad.
After this Hamlet’s mother, Gertrude, gets married again
very quickly. She marries her husband’s brother,
Claudius, and Claudius is now the king!
“Aargh! How could you do this to me!”
One night Hamlet’s friend, Horatio, tells him that there is a ghost in the castle. It is
the ghost of Hamlet’s father!
“Claudius killed me with poison! Hamlet, you must punish Claudius for me!”
Hamlet is confused. He doesn’t know if he believes the ghost and he doesn’t know
what to do.
Hamlet now acts very strangely. He is mean and angry, and he upsets his
girlfriend, Ophelia.
“Go away! Leave me alone!”
“Oh, he is so mean!”
One day a group of actors come to the castle and Hamlet makes a plan. He asks
the actors to change their play. The new play will show a king poisoned like
Hamlet’s father.
“With this play I will catch the king.”
When Claudius watches the play he looks very worried and runs away. Hamlet
sees him and he knows the truth.
Claudius is very worried about Hamlet now and makes a plan with Ophelia’s
brother, Laertes.
“You will fight him and we will put poison on the sword and in his drink too.”
Laertes and Hamlet fight. Laertes cuts Hamlet, but in the fight Hamlet takes
Laertes’ sword and cuts him with it too!
“Here, Hamlet, drink this.”

Tasks

Story 2

«Jack and the beanstalk»

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his
mother. They were very poor. All they had was a cow.
One morning, Jack’s mother told Jack to take their cow to market
and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic
beans for the cow.
Jack took the beans and went back home. When Jack’s mother saw the beans she was very angry.
She threw the beans out of the window.
The next morning, Jack looked out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and
started to climb the beanstalk.
He climbed up to the sky through the clouds. Jack saw a beautiful castle. He went inside.
Jack heard a voice. ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran into a cupboard.
An enormous giant came into the room and sat down. On the table there was a hen and a golden
harp.
‘Lay!’ said the giant. The hen laid an egg. It was made of gold. ‘Sing!’ said the giant. The harp began to
sing. Soon the giant was asleep.
Jack jumped out of the cupboard. He took the hen and the harp. Suddenly, the harp sang, ‘Help,
master!’
The giant woke up and shouted, ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran and started climbing down the beanstalk.
The giant came down after him.
Jack shouted, ‘Mother! Help!’ Jack’s mother took an axe and chopped down the beanstalk. The giant
fell and crashed to the ground. Nobody ever saw him again.
With the golden eggs and the magic harp, Jack and his mother lived happily ever after.

Tasks

 

Grammar exercises

Present Simple Tense

I. Make up your own sentences using Present Simple Tense and make these sentences negative(ժխտական) and interrogative(հարցական).

For example: I always water the flowers.

Do I always water the flowers?

I don’t always water the flowers.

Present Continuous Tense

I. Make up your own sentences using Present Cont. Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: Ani is reading an interesting book now.

Is Ani reading an interesting book now?

Ani isn’t reading an interesting book now.

Past Simple Tense

I.Make up your own sentences using Past Simple Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: We swam in the swimming-pool last week.

Did we swim in the swimming -pool last week?

We didn’t swim in the swimming-pool last week.

Future Simple Tense

I.Make up your own sentences using Future Simple Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: They will go to the cinema tomorrow evening.

Will they go to the cinema tomorrow evening?

They won’t go to the cinema tomorrow evening.

Ամառային առաջադրանքներ 5-րդ դասարանի սովորողների համար

Story 1

«Hamlet»

Video Film

Text

Tasks

Story 2

«The Magic Fish»

Video Film

Text

Tasks

Story 3

«What will I be when I grow up?»

Video Film

Text

Tasks

Grammar exercises

Present Simple Tense

I. Make up your own sentences using Present Simple Tense and make these sentences negative(ժխտական) and interrogative(հարցական).

For example: I always water the flowers.

Do I always water the flowers?

I don’t always water the flowers.

Present Continuous Tense

I. Make up your own sentences using Present Cont. Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: Ani is reading an interesting book now.

Is Ani reading an interesting book now?

Ani isn’t reading an interesting book now.

Past Simple Tense

I.Make up your own sentences using Past Simple Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: We swam in the swimming-pool last week.

Did we swim in the swimming -pool last week?

We didn’t swim in the swimming-pool last week.

Future Simple Tense

I.Make up your own sentences using Future Simple Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: They will go to the cinema tomorrow evening.

Will they go to the cinema tomorrow evening?

They won’t go to the cinema tomorrow evening.

Ամառային առաջադրանքներ 4-րդ դասարանի սովորողների համար

Story 1.

«Our colourful world»

Video film

Text

Tasks-առաջադրանքներ(կատարե’ք միայն 3-րդ և 4-րդ առաջադրանքները)

Story 2

«The princess and the dragon»

Video film

Text

Task-առաջադրանք

1.Տեքստից դուրս գրի’ր 5 բայ և անցյալ ժամանակաձևով կազմի’ր նախադասություններ:

Story 3

«The hungry dragon»

Video film

Text

Task.

Answer the questions:

1.What do you usually eat for breakfast, lunch, dinner and supper?

2.Write about your favourite food.

Story 4

«Goldilocks and the three bears»

Video film

Text

Task

1.Տեքստից դուրս գրի’ր 5 ածական, կազմի’ր տվյալ ածականների համեմատական աստիճանները և դրանցով կազմիր նախադասություններ:

Ամառային առաջադրանքներ 3-րդ դասարանի սովորողների համար

I.Տեքստը կարդա՛ և փորձի՛ր հասկանալ:

 

A bicycle

John’s father likes to swim. So he often goes to the swimming pool. His mother likes to play tennis. They often go to the stadium. Their son John is seven. He wants to be a good sportsman. His mother teaches him to play tennis but he asks his parents to give him a bicycle.

One day Father comes home and says: «I have got a present for you. Come and see».

John comes up and sees…..»Oh, it’s great! It’s a bicycle! I like it very much. Thank you Daddy! I am so glad to have it».

Every day Father and John go to the sports ground to ride a bike.

One day John says, «I can ride a bicycle very well. Let’s ask Mother to go with us».

So they go to the sports ground and watch John riding a bike. He rides and rides and rides. He is happy. He says, «Look, Mum! No hands!» Then he says, «Look, Dad! No feet!»

But suddenly John cries, «Look, Mum! No teeth!»   Без названия

to teach-սովորեցնել

parents-ծնողներ

to give-տալ

present-նվեր

to come up-մոտենալ

to cry-լացել

Կարդա՛ տեքստին վերաբերող նախադասությունները և փորձի՛ր գուշակել, ճիշտ են գրված, թե՝ ոչ: Եթե գտնում ես, որ սխալ է տվյալ նախադասությունը, ապա ինքդ  գրի՛ր ճիշտ տարբերակը:

1.John’s father likes to skate.

…………………………………………………………….…….

2.His mother plays the piano very well.

…………………………………………………………………….

3.John is ten.

…………………………………………………………………..

4.He likes to play tennis.

…………………………………………………………………..

5. One day Father gives him a ball.

…………………………………………………………………………………..

 

II.Տվյալ բառերով կազմի՛ր նախադասություններ

To get up, to go, to wash, to play, to watch TV, to read, to drink, to eat

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………..

III.Տեքստը լսի՛ր և կարողացի՛ր բառերը տեքստի մեջ ճիշտ տեղադրել:

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

arrive-ժամանել

clean-մաքրել

 

 

  1. Շաբաթվա օրերը-Days of the week

Monday-երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Thursday-հինգշաբթի

Friday-ուրբաթ

Saturday-շաբաթ

Sunday-կիրակի

Ավարտիր նախադասությունները

On Monday I………………..

On Tuesday you…………………….

On Wednesday he………………………..

On Thursday she………………………………

On Friday we……………………………………..

On Saturday they………………………………..

On Sunday you……………………………………….

 

  1. My family

Լսի’ր տեքստը և կարողացի’ր բառերը ճիշտ տեղադրել տեքստի մեջ:

http://www.adelescorner.org/listening/my_family/my_family.html

to live-ապրել

backyard-հետնաբակ

married-ամուսնացած

to look after-խնամել

 

Տվյալ տեքստի հիման վրա գրի’ր քո ընտանիքի մասին:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

  1. Have got/has got-ունենալ

http://www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html

Նախադասությունները արտագրի’ր այստեղ` տեղադրելով have կամ has

1…………………………………………………………………

.2………………………………………………………………….

3………………………………………………………………….

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………….

6…………………………………………………………………..

7………………………………………………………………….

8…………………………………………………………………

9………………………………………………………………….

10…………………………………………………………..

Ինքդ կազմի’ր 5 նախադասություն` գործածելով have got/has got

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

VII.Կազմիր հարցեր`տեղադրելով Do կամ Does

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_sim_quests1.html

Հարցերը գրի՛ր այստեղ

1………………………………………………………………..

2……………………………………………………………….

3………………………………………………………………..

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………

6…………………………………………………………………

7…………………………………………………………………

.8…………………………………………………………………

9…………………………………………………………………

10………………………………………………………………

Ինքդ կազմիր 8 հարց`գործածելով Do կամ Does

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

VIII. There is………….There are……………Կա/կան

Paint ծրագրով նկարի՛ր քո սենյակը և նկարած նկարի մի հատվածում նկարագրիր այն՝ գործածելով there is…/there are…