Չորրորդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը 2023-2024 ուստարվա համար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ծրագիրը կազմվել է ըստ ՀՀ կրթության բարելավման ծրագրի օտար լեզուների ուսումնական բնագավառի նոր չափորոշիչների և ծրագրերի, ինչպես նաև՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրով առարկայական ծրագրերին ներկայացվող նոր պահանջների:  

Ծրագրի կազմակերպման անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրը

Նյութական միջավայր

 • թափանցիկ, ինքնասպասարկվող, ներառող
 • պլանշետ/նոթբուք/նեթբուքներով ուսուցմամբ դասարաններ,
 • Կրթահամալիրի բոլոր կաբինետները, ընթերցասրահները, լաբորատորիաները, արհեստանոց-արվեստանոցները աշխատում են անլար ինտերնետային WIFI ծածկույթով:
 • Անգլերենի դասավանդման նյութական միջավայր են նաև բակը, դաշտային պայմանները, բնության և պատմության հուշարձանները, թանգարանները, ցուցահանդեսները, ուսումնական ճամբարները, ստեղծագործական հավաքները:

Մեդիա միջավայր

 • mskh.am կայք, մեդիա գրադարան, TV
 • Դասավանդողների և սովորողների ուսումնական բլոգներ, մանկավարժական/պատանեկան/մանկական էլեկտրոնային ամսագրեր
 • Սոցկայքեր՝ Facebook, YouTube
 • Տանը նույնպես,  սովորողը պետք է ունենա համացանցին միացված համակարգիչ, ձայնագրիչ, թվային ֆոտոխցիկ և այլմիջոցներ, որոնք կարող են նպաստել հանձնարարությունն ավելի արդյունավետ կատարելուն:

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Չորրորդ դասարանում անգլերենի ուսուցման նպատակն այն է, որ սովորողը անգլերենով հասկանա և օգտագործի ծանոթ և պարզ նախադասություններ՝ բավարարելու կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայանալ, ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն կառույցներ.

Ծրագիրն ապահովում է անգլերեն շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության հետևյալ ուղղությունների՝

1Հաղորդակցություն

Ունկնդրում, ընկալում՝

 • ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները,
 • հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 • լսել և հասկանալ նախօրոք բանավոր մշակված խոսքը, որը կարող է պարունակել մեկ-երկու անծանոթ բառ։

Խոսելը՝

 • վարել փոքր երկխոսություններ ծանոթ թեմաների շուրջ,
 • փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 • հարցերով, խնդրանքով դիմել զրուցակցին և տալ դրանց պատասխանները։

Ընթերցելը՝

 • ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառարանի օգնության
 • կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։

Գրելը՝

 • կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով սովորած բառերը,
 • գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ,
 • լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։

Մենախոսություն՝

 • Համառոտ վերարտադրել պարզ, տարբեր ուղիներով ստացված (ռադիո, հեռուստատեսությ ուն, համացանց) գրավոր կամ բանավոր խոսքի/տեքստի բովանդակությունը։
 • Համառոտ նկարագրել իրեն, իր շրջապատը, իր առօրյան։

Լեզվանյութի կիրառում

 • Կիրառել տվյալ մակարդակին, թեմային և հաղորդակցակա ն իրադրությանը համապատասխ ան լեզվական գիտելիք (բառապաշար, քերականություն, ուղղգրություն,ա րտասանութոյւն)։

2Մշակույթ

Արժեքներ

 • Ճանաչել ազգային և ուսուցանվող լեզվի մշակույթների մի շարք տարրեր, դրանց դրսևորումներն առօրյա կյանքում և դրսևորել հանդուրժողականություն։

Վերաբերմունք

 • Ցուցաբերել հարգալից, հոգատար և պատասխանատու վերաբերմունք այլ ազգությունների, նրանց մշակույթների, իր շրջապատի մարդկանց, առարկաների և շրջակա միջավայրի նկատմամբ։

Նորմեր/կանոններ

 • Իմանալ տանը, դպրոցում և այլ հասարակական վայրերում վարքի տարրական կանոնները 2. Ճանաչել առողջ ապրելակերպի սկզբունքները և հետևել դրանց։

Հետաքրքրություններ/նախասիրություններ

 • Ճանաչել սեփական և այլոց նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները։

3Քննական  և ստեղծարար միտք

Միտք

 • Ձևակերպել կապակցված միտք արտահայտող պարզ խոսք։
 • Բերել պարզ հիմնավորումներ։ 3. Ընտրել, ստեղծել և կիրառել մտքերն արդյունավետ կերպով ներկայացնող տեսողական միջոցներ։

Տրամաբանական կապեր

 • Շարադրել մտքերը տրամաբանական հաջորդականությամբ և փոխկապակցվածությամբ։
 • Հասկանալ պարզ խնդիրը՝ առաջարկելով դրա լուծման պարզ քայլաշար։

Վերլուծություն

 • Դասակարգել շրջապատի իրերն ու երևույթները՝ ըստ դրանց հատկանիշների։
 • Համեմատալ իրերն ու երևույթները՝ ճանաչելով հատկանիշների նմանություններն ու տարբերությունները։

Առաջընթաց

 • Հասկանալ դրված խնդիրը և լուծել այն ըստ հրահանգների։
 • Բերել լուծումների համար պարզ հիմնավորումներ;

4Ինքնություն

Անհատականություն

 • Հանդես գալ որպես ինքնակազմակերպված անհատ։
 • Ճանաչել իր անհատական զարգացման գործում նոր հետաքրքրությունների և շփումների կարևորությունը։

Ընտանիք

 • Դրսևորել հարգալից և հոգատար վերաբերմունք ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ օգնելով նրանց տնային գործերում։
 • Խոսել քաղաքավարի ընտանիքի իր մեծ և տարեկից անդամների հետ

Համայնք

 • Ճանաչել իր՝ համայնքի անդամ լինելու փաստը և համայնքի՝ իրեն առնչվող առօրյա խնդիրները։

Ծրագրի խնդիրները

Զարգացնել խոսելու հմտությունները. ծանոթ թեմաների շուրջ կարճ երկխոսությունների վարում, քննարկումների ժամանակ կարծիքների արտահայտում:

Զարգացնել գրելու հմտությունները. Կարճ պատմությունների հորինում, թարգմանությունների կատարում՝ տեղադրելով դրանք բլոգներում:

Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով այն ևս 100 բառով:

Զարգացնել ընթերցելու և ունկնդրելու հմտությունները. սովորողների տարիքին համապատասխան ֆիլմերի և մուլտֆիլմների դիտում, աուդիոնյութերի ունկնդրում, համապատասխան լեզվական մակարդակի տեքստերի ընթերցում՝ հասկանալով դրանց ընդհանուր իմաստը:

Զարգացնել սովորողի գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։

Միջառարկայական կապերի ստեղծում և համագործակցային նախագծերի իրականացում (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ):

Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, համացանց ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Ինքնուրույն լուսանկարներ անել և ձայնային ֆայլերով պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր, կատարել առաջադրանքներ:

Իրականացվող նախագծերը

Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»

Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում

ՙՀամագործակցային նախագծեր. համագործակցային մի նախագծի ամփոփում՝ որպես օրինակ.

Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ»

Ճամբարային նախագծեր, առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական ճամփորդություններ

2023-2024 ուսումնական տարվա ընթացքում նախատեսվում են հետևյալ ուսումնական ճամփորդությունները՝

Հովհաննես Թումանյանի թանգարան http://www.toumanian.am/en

Հովհաննես Թումանյանի անվան Տիկնիկային թատրոն

Երևանի բուսաբանական այգի

Գեղասահքի դպրոց

Ուսումնական գործունեության բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը և ճամփորդությունները:

Սովորողների ուսումնական գործունեության ձևերը չորրորդ դասարանում

 • Իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ վարում են փոքրիկ երկխոսություններ, քննարկումներ անում, կարծիքներ արտահայտում:
 • Հորինում են փոքր պատմություններ, կատարում թարգմանություններ ու հրապարակում դրանք իրենց բլոգներում:
 • Դիտում են իրենց տարիքին համապատասխան ֆիլմեր և մուլտֆիլմներ, աուդիոնյութեր են լսում ու հասկանում, կարդում են տեքստեր և հասկանում դրանց ընդհանուր իմաստը:
 • Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 • Միջառարկայական կապ են ստեղծում այլ ուսումնական առարկաների հետ (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն)։
 • Կիրառում են ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ):  Ինքնուրույն կարողանում են լուսանկարներից և ձայնային ֆայլերից պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր ու կատարել տրված առաջադրանքները:
 • Ուսումնական գործունեության մեջ բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը

Աշխատանք կրթական հատուկ կարիքներ ունեցող սովորողների հետ

Աշխատանք այն երեխաների հետ, ովքեր ուշադրության պակաս ունեն և լավ չեն հիշում այն, ինչը ասվել է.

 • անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում նրանց նկատմամբ: Դասի ընթացքում ուսուցիչը խնդրում է այդ սովորողներին կրկնել այն, ինչը հենց նոր է ասվել:
 • Մի որևէ բան բացատրելուց հետո ուսուցիչը մոտենում է նրանց և ավելի մատչելի կերպով նորից բացատրում:
 • Ուսուցիչը պետք է էլեկտրոնային նամակագրական կապ ունենա նման սովորողների ծնողների հետ և ամեն ինչ նրանց նույնպես բացատրի:
 • Ուսուցիչը պետք է հետևի, որ նման սովորողները նշեն տնային հանձնարարության պահանջը իրենց բլոգում:

Աշխատանք այն սովորողների հետ, ովքեր ունեն գերակտիվ վարք և այդ պատճառով էլ երբեմն խանգարում են ուսումնական պարապմունքը.

 • Ուսուցիչը հարկ է, որ խնդրի նման սովորողին շարժում պահանջող, բայց օգտակար գործողություններ կատարել դասի ժամանակ միացնել և անջատել հեռուստացույցը, և երբ նա ավարտում է մի գործ, պետք է գովել նրան և շնորհակալություն հայտնել:
 • Ուսուցիչը պետք է ընթերցված տեքստի մասին դերային խաղ կազմակերպի և դրանում ներգրավի նաև գերակտիվ սովորողին:
 • Ուսուցիչը երբեմն պետք է ընդհատի դասը և ֆիզիկական վարժությունների դադար հայտարարի, իսկ գերակտիվ սովորողին խնդրի, որ նա կատարի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի դերը:
 • Ուսուցիչը պետք է դասի իր բացատրության գրավոր տարբերակը ուղարկի գերակտիվ սովորողին առցանց դասի տեսքով:
 • Ուսուցիչը պետք է օրվա դասացուցակը և դասի ընթացքում գործողությունների հաջորդականությունը գրավոր տա գերակտիվ սովորողին:
 • Ուսուցիչը պետք է էլեկտրոնային նամակագրական կապ ունենա գերակտիվ սովորողի ծնողների հետ:

Աշխատանք աուտիզմի անհաղորդության ախտանիշեր ունեցող սովորողների հետ.

 • Ուսուցիչը հարկ է, որ չսրի նման սովորողի անհաղորդության ախտանիշերը` ստիպելով նրան խոսել ամբողջ դասարանի առջև։
 • Նման սովորողին պետք է տալ ավելի կոնկրետ և գործնական առաջադրանքներ` ոչ խաղային, այլ իրական:
 • Նման սովորողին չի կարելի մասնակից դարձնել լեզվական խաղերին, որոնք պահանջում են արագ խոսելու ունակություններ։
 • Մինչ զույգերը խանութում գնումների դերախաղով են զբաղված, ուսուցիչը կարող է հանձնարարել անհաղորդության ախտանիշեր ունեցող սովորողին այդ նույնը գրավոր ներկայացնել համակարգչի օգնությամբ և վերջում գովել նրան, որ գրավոր ուսումնական նյութ պատրաստեց: Այդպիսով աուտիզմով սովորողը իրեն գնահատված կզգա և կհասկանա նաև, որ ուսուցիչը սիրում է իրեն:
 • Նման սովորողի հետ աշխատելիս ուսուցիչը պետք է որքան հնարավոր է շատ տեսողական դիդակտիկ նյութեր օգտագործի:

Ակադեմիական բարձր ընդունակություններով օժտված սովորողների հետ աշխատանքը.

 • Ուսուցիչը պետք է չծուլանա և յուրաքանչյուր դասին օժտված սովորողի համար պատրաստի առանձին հանձնարարություններ, որոնք ավելի դժվար են և ավելի մեծ աշխատանք են պահանջում։
 • Երբեմն օժտված սովորողին կարելի է ուղարկել ընթերցասրահ` տալով նրան լրացուցիչ գրականության ցանկ, որպեսզի նա ինքնակրթությամբ բավարարի իր հետաքրքրությունները, և երբ նա վերջացնի այդ հանձնարարությունը, ուսուցիչը պետք է անպայման գովասանքի խոսքեր ասի նրան:
 • Օժտված սովորողին կարելի է նստեցնել համակարգիչի առջև և տալ նրան համացանցից վերցված առավել բարդ հանձնարարություններ:
 • Օժտված սովորողին կարելի է տալ նախագծային աշխատանք ինքնուրույն կատարելու համար:
 • Ուսուցիչը կարող է խնդրել օժտված սովորողին, որ նա օգնի թեման լավ չյուրացրած սովորողին:

Ուսուցանվող թեմաները

1.Ես և իմ ընկերները

Թեմայի նպատակը՝

Ընդլայնել ընկերներին, ընկերությանը, ծանոթությանը վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը։

 • Ներմուծել և ամրապնդել իրեն, իր ընկերներին ներկայացնող շատ պարզ և կարճ արտահայտություններ։
 • Զարգացնել պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով իրեն և իր ընկերներին ներկայացնելու և ծանոթություն
  հաստատելու հմտություն։
 • Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութ:
 • Ձևավորել վերաբերմունք ընկերության ու ընկերասիրության կարևորության հանդեպ։

Լեզվական կարողություններ

 • Հասկանալ ծանոթության, ընկերների մասին հնչող պարզ և կարճ խոսքը,
 • Կարդալ և հասկանալ պարզ արտահայտություններով ու նախադասություններով կազմված տեքստեր՝ ընկերության/ընկերասիրության, ծանոթության մասին,
 • Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով տեղեկություններ հաղորդել իր, իր դասընկերոջ կամ բակի ընկերոջ մասին,
 • Կազմել կարճ գրավոր տեքստ իր, իր ընկերների մասին՝ օգտագործելով պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ
 • Պարզ հարցերի և պատասխանների միջոցով
 • ծանոթություն հաստատել։
 • Արժևորել ընկերությունը ու ընկերասիրությունը։

2. Իմ ընտանիքը

Թեմայի նպատակը

 • Ընտանիքի անդամները անվանող բառապաշար,
 • պարզ նախադասություն կազմելու համար անհրաժեշտ կառույցներ,
 • համապատասխան քերականական նյութ։
  Զարգացնել պարզ լեզվական միջոցներով ընտանիքը և առօրյան ներկայացնելու հմտություններ:
  Խթանել ընտանիքի անդամների նկատմամբ հոգատար և հարգալից վերաբերմունքը։

Լեզվական կարողություններ

 • Հասկանալ ընտանիք թեմայով հնչող պարզ և կարճ խոսքը,
  Ներկայացնել իր ընտանիքի անդամներին պարզ նախադասություններով,
 • Ընտանիք և ընտանեկան առօրյա թեմայով տալ շատ պարզ հարցեր և պատասխանել իրեն ուղղված
  հարցերին։
  Դրսևորել հոգատար և հարգալից վերաբերմունք ընտանիքի անդամների նկատմամբ

3. Իմ տունը և իմ պարտականությունները

Թեմայի նպատակը՝

 • Ընդլայնել տունը,սենյակը, տնային գործերը նկարագրող բառապաշարը։
 • Զարգացնել տունը,սենյակը, տնային գործերը նկարագրող պարզ արտահայությունները գրավոր և բանավոր խոսքում
  կիրառելու հմտություն։
 • Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութ։
 • Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք և պատասխանատվություն տան և իրերի հանդեպ։

Լեզվական կարողություններ

 • Լսել և հասկանալ տունը և սենյակը նկարագրող, տնային գործերը թվարկող պարզ խոսքը,
 • Ընթերցել և հասկանալ կարճ, պարզ տեքստեր տան, սենյակի նկարագրության վերաբերյալ
 • Գրավոր և բանավոր նկարագրել իր տունը, սենյակը, պատմել իր տնային գործերի մասին՝ գործածելով շատ պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։
 • Պատասխանել տան, սենյակի, իրերի, տնային գործերի մասին պարզ հարցերին և փոխադարձ հարցեր ուղղել զրուցակցին՝ գործածելով շատ պարզ բառեր ու նախադասություններ,
 • Պատասխանատվություն և հոգածություն դրսևորել իր տան հանդեպ

4. Դպրոց, դպրոցական առօրյա

Թեմայի նպատակը

 • Ընդլայնել դպրոցը, դասացուցակը, դպրոցական առօրյան ներկայացնող բառապաշարը։
 • Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։
 • Զարգացնել դպրոցը, դասացուցակը, դպրոցական առօրյան շատ պարզ և կարճ արտահայտություններով ներկայացնելու
  հմտություն։
 • Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք դպրոցի հանդեպ։

Լեզվական կարողություններ

 • Հասկանալ դպրոցի, դպրոցական առօրյայի թեմաներով հնչող պարզ և կարճ խոսքը,
 • Կարդալ և հասկանալ շատ պարզ տեքստեր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի մասին,
 • Տալ պարզ հարցեր դպրոցական առօրյայի, դասացուցակի մասին և արձագանքել նմանատիպ հարցերի,
 • Կազմել շատ կարճ գրավոր տեքստ իր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի և դասացուցակի մասին՝ գործածելով շատ պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։
 • Դրսևորել հոգատար վերաբերմունք դպրոցի և դպրոցի գույքի նկատմամբ։

5. Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը

Թեմայի նպատակը՝

 • Ներմուծել նախասիրությունների կարևորության գաղափարը
 • Ընդլայնել նախասիրություն/հոբբի թեմային բնորոշ բառերի, արտահայտությունների և կառույցների պաշարը,
 • Զարգացնել նախասիրությունների, նախընտրելի զբաղմունքների մասին կարճ կապակցված խոսք կազմելու հմտություններ,
 • Ձևավորել վերաբերմունք ազատ ժամանակը ճիշտ տնօրինելու և նախընտրած գործով զբաղվելու հանդեպ։

Լեզվական կարողություններ

 • Լսել և հասկանալ նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին պարզ խոսքը (տեսանյութ, ձայնագրություն և այլն),
 • Կարդալ և հասկանալ հետաքրքրությունների/հոբբիների մասին պարզ տեքստը,
 • Հանդես գալ իր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին նախապես պատրաստված կարճ խոսքով՝բացատրելով, թե ինչն է իրեն դուր գալիս, ինչը՝ ոչ,
 • Պարզ արտահայտություններով վարել շատ կարճ երկխոսություն իր և իր ընկերների նախասիրությունների մասին

6. Հագուստ, գնումներ

Թեմայի նպատակը՝

Ներմուծել և ընդլայնել սննդամթերքի, հագուստի և խանութների տեսակներին առնչվող բառապաշար

 • Ներմուծել համապատասխան քերականական նյութ
 • Զարգացնել պարզ լեզվական միջոցներով գնումներ կատարելու հմտություններ
 • Ձևավորել գնումներ կատարելիս տեղեկություններ ստանալու ունակություններ
 • Ձևավորել գնումներ կատարելիս գումարը խնայողաբար ծախսելու, միայն անհրաժեշտը և պիտանին գնելու
  կարևորության գիտակցությունը։

Լեզվական կարողություններ

 • Լսել և հասկանալ գնորդի և վաճառողի երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը
 • Կարդալ և հասկանալ «Գնումներ» թեմայով պարզ տեքստեր
 • Բացատրել իր նախընտրած հագուստի տեսակը, ձևը, չափսը, գույնը, ինչից է պատրաստված
 • Երկխոսություն վարել պարենային խանութում/շուկայում գնումներ կատարելիս
 • Գրել որևէ ճաշատեսակի/աղանդերի բաղադրիչների ցանկը

7. Տարվա եղանակներ

Թեմայի նպատակը

 • Ներմուծել տարվա եղանակների և օրվա եղանակին առնչվող բառապաշար և թեմային համապատասխան քերականություն
 • Զարգացնել պարզ նախադասություններով և կառույցներով տարվա և օրվա եղանակները նկարագրելու
  կարողություններ
 • Ձևավորել օրվա/շաբաթվա եղանակի տեսության վերաբերյալ բանավոր տեղեկատվության ընկալման
  հմտությունները
 • Զարգացնել օրվա եղանակի մասին տեղեկատվություն փոխանակելու կարողություններ
 • Ձևավորել տարվա և օրվա եղանակին համապատասխան հագուստ կրելու կարևորության գիտակցություն

Լեզվական կարողություններ

 • Լսել և հասկանալ օրվա և շաբաթվա օդերևութաբանական տեղեկատվությունը
 • Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրել տարվա և օրվա եղանակը,
 • Պարզ նախադասություններով գրել տեքստ իր նախընտրած եղանակի մասին
 • Շատ կարճ նախադասություններով զրուցել տարվա եղանակների մասին։
 • Հագնվել տարվա եղանակին համապատասխան։

8․ Դպրոցական արձակուրդ

Թեմայի նպատակը՝

 • Ներմուծել արձակուրդներին առնչվող բառապաշար և համապատասխան քերականական նյութ
 • Ձևավորել արձակուրդների ժամանակ նախընտրելի զբաղմունքները նկարագրելու և դրանց մասին զրուցելու
  հմտություններ
 • Ձևավորել վերաբերմունք արձակուրդները ճիշտ կազմակերպելու նկատմամբ

Լեզվական կարողություններ

 • Լսել և հասկանալ Արձակուրդ թեմայով հնչող մենախոսության / երկխոսության (ձայնագրություն,տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը
 • Նկարագրել արձակուրդներն անցկացնելու նախընտրած տեսակը /ծովափին, գյուղում, ճամբարում և այլն/
 • Պարզ արտահայտություններով վարել շատ կարճ երկխոսություն իր և իր ընկերների արձակուրդների վերաբերյալ
 • Կարդալ և հասկանալ Արձակուրդ թեմայով պարզ տեքստերում ներկայացված փաստերը
 • Կազմել գրավոր տեքստ (60 բառի սահմաններում) իր առաջիկա ամառային արձակուրդի մասին:

9. Ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ

Տոներ

Մխիթար Սեբաստացու օրեր

Նոր տարի
Սուրբ Ծննդյան տոներ
Զատիկ
Ձոն
Երեխաների պաշտպանության օր

Ուսումնական տարվա վերջում սովորողների ձեռք բերած վերջնարդյունքները

Հաղորդակցություն

Ունկնդրելու և ընկալելու կարողությունները

Հասկանաում են առօրյա, այդ թվում՝ դպրոցական պարզ, բազմաքայլ հրահանգները։

Հասկանում են իրենց ծանոթ թեմաներով հնչող մենախոսության / երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը։

Ընթերցելու կարողությունները

Կարդում և հասկանում են պարզ հրահանգներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, բացիկներ, պաստառներ։

Կարդալ և հասկանում են ծանոթ թեմայով պարզ տեքստերում ներկայացված փաստերը, հիմնական բովանդակությունը։

Խոսելը (մենախոսություն և փոխներգործություն)

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում են իրենց և իրենց շրջապատը։

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով ներկայացնում են իրենց առօրյան։

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով վերարտադրել ծանոթ թեմաներով տեքստերի հիմնական բովանդակությունը (սպորտ, առողջ ապրելակերպ, տարվա և օրվա եղանակ, արձակուրդ և այլն)։

Պարզ բառերով և կառույցներով արտահայտում են իրենց համաձայնությունը և անհամաձայնությունը:

Հարցնում և հայտնում են տեղեկություններ առարկաների թվի, քանակի, արժեքի և այլնի մասին:

Գրելու կարողությունները

Գրում են կարճ բացիկներ, նամակներ, հաղորդագրություններ:

Կազմում են գրավոր տեքստ (60 բառի սահմաններում) իրենց, իրենց շրջապատի, առօրյայի, նախասիրությունների մասին:

Գրավոր նշում են ամսաթիվը, ժամը, գործողության վայրը:

Մշակույթ

Արժեքներ

 • Ճանաչել մշակութային արժեքների որոշ դրսևորումներ առօրյա կյանքում։
 • Կարևորել հանդուրժողականությունն այլ ազգերի և մշակույթների նկատմամբ։

Վերաբերմունք

 • Դրսևորել հարգալից վերաբերմունք աշխարհի այլ երկրների, ազգությունների, լեզուների, մշակույթների հանդեպ` ցուցաբերելով դրանք ուսումնասիրելու հետաքրքրություն:
 • Դրսևորել շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված հոգատար և պատասխանատու վերաբերմունք՝ չվնասելով և չաղտոտելով այն։

Նորմեր/կանոններ

 • Կազմել օրվա ռեժիմ և հետևել դրան։
 • ճանաչել առողջ ապրելակերպի սկզբունքները և հետևել դրանց։
 • Իմանալ տանը, դպրոցում և այլ վայրերում վարքի տարրական կանոնները

Հետաքրքրություններ/նախասիրություններ

Ճանաչել սեփական և յլոց հետաքրքրությունները և նախասիրությունները:

Քննական և ստեղծարար միտք

Միտք

 • Արտահայտել կապակցված մտքեր տրված թեմայի շուրջ։
 • Մտքերն արտահայտելիս բերել պարզ հիմնավորումներ:
 • Օգտագործել տարբեր ոչխոսքային միջոցներ՝ արդյունավետ հաղորդակցություն ապահովելու համար։

Տրամաբանական կապեր

 • Ճանաչել իր լսած/կարդացած նյութում մտքերի հաջորդականությունը և դրանց միջև կապերի տեսակները։
 • Դասավորել մտքերը միմյանց հետ փոխկապակցվածությամբ (ընդհանուր/մասնավորր, պատճառ/հետևանք)՝ ճիշտ լեզվական միջոցների կիրառմամբ։
 • Հասկանալ իր առջև դրված պարզ խնդիրը՝ առաջարկելով հաջորդական քայլեր այն լուծելու համար:

Վերլուծություն

 • Խմբավորել շրջապատի երևույթները/իրերը ըստ դասերի։
 • Նշել երևույթների/իրերի նմանություններն ու տարբերությունները

Առաջընթաց

 • Հասկանալ իր առջև դրված խնդիրները:
 • Բերել պարզ հիմնավորումներ, մտքեր և մեկնաբանել դրանք:

Ինքնություն

Անհատականություն

 • Կարևորել նոր հետաքրքրությունների և շփումների դերը իր զարգացման գործում։

Ընտանիք

 • Դրսևորել հարգալից վերաբերմունք իր ընտանիքի անդամ հասակակիցների և մեծերի նկատմամբ:
 • Դրսևորել հոգատար վերաբերմունք ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ օգնելով առօրյա գործերում և գնումներում։

Համայնք

 • Ճանաչել նեղ համայնքի իրեն առնչվող առօրյա խնդիրների պատճառները։

Քերականություն

 • Simple Present բայական ժամանակաձևը և նրա ուղեկցող մակբայները (always, usually sometimes, never)

● Ածականների համեմատական և գերադրական աստիճանները

● to be բայի անցյալի ձևերը

● կանոնավոր բայերի անցյալի ձևերի կազմությունը

● Որոշ ամենատարածված անկանոն բայերի անցյալի ձևերը

● Ժամանակի նախդիրները in/on/at

● Present continuous – ներկա շարունակական բայական ժամանակի կիրառությունը 

● Intensifier: Too- չափազանց

Գնահատում

Քանի որ 4-րդ դասարանում միավորային գնահատական չի դրվում, սովորողին տրվում է ոչ միավորային՝ որակական գնահատական՝ բնութագրելով սովորողի ուսումնառության կարողությունները յուրաքանչյուր ուսումնական շրջանում։

1-ին ուսումնական շրջան

1Պետական չափորոշչի վրա հիմնված սովորողի լեզվական կարողությունները՝ ըստ առարկայական ծրագրի թեմաների՝

Սովորողը՝

Կարողանում է

Մասամբ է կարողանում

Դժվարանում է

Չի կարողանում

Սովորողի լեզվական կարողություններըԲնութագրող գնահատական
Հասկանում է ընտանիք թեմայով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։ 
Ներկայացնում է իր ընտանիքի անդամներին պարզ նախադասություններով։ 
Ընտանիք և ընտանեկան առօրյա թեմայով տալիս է  պարզ հարցեր և պատասխանում իրեն ուղղված հարցերին։ 
Լսում և հասկանում տունը և սենյակը նկարագրող, տնային գործերը թվարկող պարզ խոսքը։ 
Ընթերցում և հասկանում կարճ, պարզ տեքստեր տան, սենյակի նկարագրության վերաբերյալ 
Գրավոր և բանավոր նկարագրում իր տունը, սենյակը, պատմում իր տնային գործերի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։ 
Պատասխանում է տան, սենյակի, իրերի, տնային գործերի մասին պարզ հարցերին և փոխադարձ հարցեր ուղղում զրուցակցին՝ գործածելով պարզ բառեր ու նախադասություններ։ 
Հասկանում դպրոցի, դպրոցական առօրյայի թեմաներով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։ 
Կարդում և հասկանում է պարզ տեքստեր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի մասին։ 
Տալիս է պարզ հարցեր դպրոցական առօրյայի, դասացուցակի մասին և արձագանքում նմանատիպ հարցերի։ 
Կազմում է ոչ շատ երկար գրավոր տեքստ իր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի և դասացուցակի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։ 

2Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

Սովորողը՝

Մասնակցել է

Թերի է մասնակցել

Չի մասնակցել

Մասնակցություն հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերինԲնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet/պարտադիր չէ 
·        Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

         At the libraray-giving personal information
               Interview with famous people
 
   Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները» 
  Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում» 
Երաժշտական համագործակցային նախագիծ. «Ներկայացնում ենք Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգերի շարք» 
Լրացումներ 

3Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին

Սովորողը՝

Մասնակցել է/Սովորողի բլոգի հղումը

Չի մասնակցել

4Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին

Սովորողը՝

Մասնակցել է

Չի մասնակցել

Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերինԲնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ 
Անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբ 
Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ 
Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ 

2-րդ ուսումնական շրջան/ուսումնամարզական ձմեռային ճամբար

Սովորողը՝

Ցուցաբերել է մասնակցություն

Չի ցուցաբերել մասնակցություն

Սովորողի մասնակցությունը ձմեռային ճամբարինԲնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը 
  Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծին(երին) 
  Մասնակցություն ձմեռային ուսումնական ճամփորդություններին 
   Մասնակցություն հունվարյան ճամբարային ֆլեշմոբին 
Լրացումներ 

3-րդ ուսումնական շրջան

1Պետական չափորոշիչների վրա հիմնված սովորողի լեզվական կարողությունները՝ ըստ առարկայական ծրագրի թեմաների՝

Սովորողը՝

Կարողանում է

Մասամբ է կարողանում

Դժվարանում է

Չի կարողանում

Սովորողի լեզվական կարողություններըԲնութագրող գնահատական
Հասկանում է ծանոթության, ընկերների մասին հնչող պարզ խոսքը։
Կարդում և հասկանում է պարզ արտահայտություններով ու նախադասություններով կազմված տեքստեր, երկխոսություններ ՝ ընկերության/ընկերասիրության, ծանոթության մասին։
Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում է իր դասընկերոջը կամ բակի ընկերոջը։
Կազմում է գրավոր տեքստ, երկխոսություն իր, իր ընկերների մասին՝ օգտագործելով պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։
Լսում և հասկանում է օրվա և շաբաթվա օդերևութաբանական տեղեկատվությունը։
Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում տարվա և օրվա եղանակը։
Պարզ նախադասություններով գրում է տեքստ իր նախընտրած եղանակի մասին։
Շատ կարճ նախադասություններով դասընկերոջ հետ երկխոսւթյուն է վարում տարվա եղանակների մասին։
Լսում և հասկանում է գնորդի և վաճառողի երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը։
Կարդում և հասկանում է «Գնումներ» թեմայով պարզ տեքստեր։
Բացատրում է իր նախընտրած հագուստի տեսակը, ձևը, չափսը, գույնը, ինչից է պատրաստված։
Երկխոսություններ է վարում պարենային խանութում/շուկայում, հագուստի խանութում գնումներ կատարելիս։
Լրացումներ

2․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

Սովորողը՝   

Մասնակցել է

Թերի է մասնակցել

Չի մասնակցել

Սովորողի մասնակցությունը հեղինակային և օրացույցային նախագծերինԲնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
      Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»
·        Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում
     Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ»
    Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»
·        Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

   Describing people
     Introducing a friend
                    shopping for clothes
                   Ordering food in a cafe

Լրացումներ

3Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին

Սովորողը՝

Մասնակցել է/Սովորողի բլոգի հղումը

Չի մասնակցել

4Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին

Սովորողը՝

Մասնակցել է

Չի մասնակցել

Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերինԲնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբ 
Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբ 
Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ 
Անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբ 

4-րդ ուսումնական շրջան/ամառային ուսումնական ճամբար

Սովորողը՝

Ցուցաբերել է մասնակցություն

Չի ցուցաբերել մասնակցություն

Սովորողի մասնակցությունը ամառային ուսումնական ճամբարինԲնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
   Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծերին։ 
  Մասնակցություն ամառային ուսումնական ճամփորդություններին։ 
  Մասնակցություն հունիսյան ճամբարային ֆլեշմոբին։ 
Լրացումներ 

Տարվա ընթացքում սովորողի ակտիվ մասնակցությունը/պարտադիր չէ

Մասնակցություն կլոր սեղաններին

My Info Planet/Իմ տեղեկատվական մոլորակը մեդիահանրագիտարանի համար թարգմանական նյութերի աշխատանքներին։

4-5-րդ դասարանների առարկայական ծրագիր. 2021-2022 ուստարի

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Օտար լեզվով շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության չորս ուղղությունների.

 1. Ունկնդրում
 2. ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները
 3. հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 4. լսել և հասկանալ բանավոր մշակված խոսքը, որը կպարունակի մեկ-երկու անծանոթ բառ։
 5. Խոսել
 6. վարել փոքր երկխոսություններ իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ
 7. փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 8. արտահայտել հարցեր, խնդրանք, տալ պատասխաններ։
 9. Ընթերցել
 10. ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառանի օգնության
 11. կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։
 12. Գրել
 13. կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով անցած բառերը
 14. գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ
 15. լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։
 16.  

Ծրագրի խնդիրները.

4-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները։ Սովորողները կարողանում են իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ վաերլ փոքր երկխոսություններ, քննարկումներ, տալ կարծիքներ:
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։ Սովորողները կարողանում են հորինել փոքր պատմություններ, կատարել թարգմանություններ՝ տեղադրելով դրանք իրենց բլոգներում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով այն ևս 100 բառով:
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։ Սովորողները կարող են իրենց տարիքին համապատասխան ֆիլմեր և մուլտֆիլմներ, աուդիոնյութեր լսել և հասկանալ, կարդալ տեքստեր և հասկանալ դրանք ընդհանուր իմաստը:
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն)։
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Ինքնուրույն կարողանում են լուսանկարներից և ձայնային ֆայլերից պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր, կատարել առաջադրանքներ:
 8. Սովորեցնել անհրաժեշտ քերականական տարրեր՝ տալով որոշակի պարզաբանումներ։

5-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսքը։ Սովորողները փոքրիկ ռադիոլուրեր են պատրաստում օտար լեզվով՝ հարցազրույցներ վերցնում սովորողներից և դասավանդողներից, դպրոցի հյուրերից
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։ Սովորողները իրենց թարգմանություններն ու ստեղծագործությունները տեղադրում են իրենց բլոգներում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով տարբեր դարձվածաբանական արտահայտություններ, ասացվացքներ և այլն։
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ /մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն/ թարգմանությունների միջոցով:
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ) ինքնուրույն: Սովորողը ինքնուրույն օգտագործում է ֆոտոխցիկը, ձայնագրիչը, կարողանում է վերցնել հարցազրույցներ, խմբագրել աուդիո և ֆոտո ֆայլեր, տեղադրել դրանք կայքում
 8. Սովորեցնել տարիքին համապատասխան քերականական տարրեր, պարզաբանելով դրանք և ամրապնդելով օրինակներով:

4-5-րդ դասարաններում իրականցվող նախագծերը

Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»

Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում

ՙՀամագործակցային նախագծեր. համագործակցային մի նախագծի ամփոփում՝ որպես օրինակ.

Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ»

Ուսումնական գործունեության բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը և ճամփորդությունները:

4-րդ և 5-րդ դասարաններում ուսուցանվող թեմաները

1.Ես և իմ շրջապատը

2.Ես, իմ ընկերները, իմ բարեկամները

3. Իմ ընտանիքը

4. Իմ պարտականությունները

5.Իմ բնակարանը

6. Դպրոց

7.Դպրոցական առօրյա

8. Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը

9. Հագուստ

10. Գնումներ

11. Տարվա եղանակներ և դպրոցական արձակուրդ

12. Ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ

Տոներ

Մխիթար Սեբաստացու օրեր

Նոր տարի
Սուրբ Ծննդյան տոներ
Զատիկ
Ձոն
Երեխաների պաշտպանության օր


5-րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ կարողությունները.

Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունները

 • Կարողանալ հասկանալ և տալ տեղեկատվություն,  երբ հարցնում են անունը, ազգանունը, տարիքը և հասցեն
 • կարողանալ հասկանալ կարճ նկարագրության ընդհանուր միտքը և տալ տեղեկատվություն այդ մասին,
 • կարողանալ հասկանալ գործողությունների պարզ հրահանգներ և տալ նման հրահանգներ, օրինակ՝ կանգնիր, թեքվիր աջ, թեքվիր ձախ, առաջ/հետ գնա,
 • կարողանալ հասկանալ ծանոթ թեմայով մի որևէ մուլտֆիլմի գլխավոր միտքը և տալ կարճ տեղեկատվություն այդ մասին,
 • կարողանալ ներկայացնել ինքն իրեն, ընտանիքի անդամներին և ընկերներին,
 • կարողանալ զրուցել դպրոցի, առօրյայի մասին,
 • կարողանալ զրուցել սիրելի զբաղմունքի մասին,
 • կարողանալ ողջունել և հրաժեշտ տալ օրվա տարբեր ժամերի համար բնորոշ արտահայտություններով,
 • կարողանալ շնորհակալություն հայտնել և պատասխանել շնորհակալությանը,
 • կարողանալ ընդունել առաջարկությունը, օգնությունը, կամ էլ քաղաքավարի կերպով մերժել դրանք,

Ընթերցելով հասկանալու կարողություններ

•             կարողանալ հասկանալ և կարճ ձևով տալ տեքստի գլխավոր տեղեկատվությունը և գաղափարը,

•             կարողանալ կարդալ և հասկանալ անձնա¬կան քարտի կետերի պահանջները, որոնք պետք է լրացնել,

•             Կարողանալ հասկանալ ընթերցվող տեքս¬տի (պարզ նկարագրություն, պարզ տեղեկատվություն, հայտարարություն, գովազդ, մանկական երգեր և ոտանավորներ, կարճ պատմվածքներ և երկխոսություններ) ընդհանուր բովանդակությունը.

•             կարողանալ տարբերել ընթերցվող նյութի գոր¬ծողությունների ժամանակային հղում-նե¬րը՝ ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ և ա¬պառ¬նի.

•             կարողանալ կռահել տեքստում առկա եր¬կու երեք անծանոթ բառերի իմաստները տեքստի ընդհանուր մտքից:

Գրելու կարողությունները

 • կարողանալ լրացնել անձնական քարտ հե­տևյալ կետերով. անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվն ու ամիս ամսաթիվը, ծննդյան տեղը, ծնողների անունները, դպրոցը, հայրենի քա­ղա­քը կամ գյուղը, հասցեն և հեռախոսի համարը,
 • կարողանալ կազմել և գրել նախա­դասութ­յուն­ներ տրված բառերով և բառակապակցութ­յուն­ներով,
 • կարողանալ հասկանալ և գրել անձնա­կան կարճ նամակներ, որոնք վերաբերում են առօր­յային, դպրոցին կամ սիրելի զբաղմունքին.
 • Կարդալ և տեքստից հանել անհրաժեշտ տե­ղեկատվությունը։

Քերականություն (Անգլերեն)

Ձևաբանություն
Գոյական (The Noun)
ա) կրկնություն. Գոյականի հոգնակի թվի կազմումը –s և -es վերջավորությունների միջոցով

բ) Կրկնություն. man, woman, child, tooth և  foot գոյականների հոգնակի թվի կազմումը
գ) Կրկնություն. հոդերի  գործածումը մի քանի կայուն կապակցությունների հետ. a lot of, a great many, go for a walk, in the evening, in the afternoon, in the morning, at night, go to bed, go to school
Ածական (The Adjective)
ա) Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմոումը -er, -est, more, most վերջավորությունների և բառերի օգնությամբ
բ) Կրկնություն. many, much, good, bad և little ածականների համեմատության աստիճանների կազմումը
գ) as … as, not so .. as համեմատական կառուցվածքները

Մակբայ (The Adverb)
Far և a long way,  too և also, quickly և slowly
Դերանուն (The Pronoun)
Կրկնություն. անձնական, ստացական, ցուցական, հարցական և  some և any անորոշ դերանունները
Նախդիր (The Preposition)
About, after, with, till, behind
Բայ (The Verb)
ա)կրկնություն. ներկա շարունակական ժամանակը (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս մի  գործողություն, որն ընթացքի մեջ է խոսելու պահին.
բ)ներկա շարունակական ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս պլանավորված գործողություն ապագայում կրկնություն.
գ) ներկա անորոշ (The Present Indefinite Tense) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
դ) ներկա անորոշ ժամանակը անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ.
ե)կրկնություն. կանոնավոր և մի շարք անկանոն բայերի անորոշ անցյալ (The Past Indefinite Tense) ժամանակը.
զ) անորոշ ապառնի ժամանակ (The Future Indefinite Tense), որն արտահայտում է  մտադրություն, որոշումը կայացնելու ժամանակը.
է) անորոշ ապառնի ժամանակ, որն արտահայտում է կանխատեսում, խոստում
ը)կրկնություն. Can, may, must մոդալ բայերը ներկա ժամանակում իրենց հիմնական նշանակությամբ։
թ) Can մոդալ բայի անցյալի ձևը.0
ժ) Can մոդալ բայը թույլտվության իմաստով.
Շարահյուսություն
ա)հարցական նախադասություններ.  հարցերի տիպերը
բ)“It” դերանունով սկսվող անդեմ նախադասություններ
գ)ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով