Անգլերենի լրացուցիչ կրթության ծրագիր

3-րդ դասարանի սովորողներ

Սյուզան Հարությանյան

Լրացուցիչ պարապմունքներին կատարում եմ շտկողական աշխատանքներ՝ առաջնորդվելով «Իմացումի հրճվանք» անգլերենի կրթական ծրագրով։ Ստորև առանձնացնում եմ 3-րդ դասարանի սովորողների համար ծրագիրը։

Անգլերենի ուսուցման նպատակը

1-3-րդ դասարաններում անգլերենի ուսուցումը նպատակաուղղված է սովորողի հաղորդակցական պարզ կարողությունների ձևավորմանը, ասված ծանոթ և պարզ խոսքը հասկանալուն, որպեսզի նա կարողանա արտահայտել իր կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայացնել իրեն իր շրջապատի մարդկանց ու առարկաները՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն լեզվական կառույցներ:

1-3-րդ դասարաններում անգլերենի դասընթացն իրականացվում է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում, ուսումնական նախագծերը մշակվում և իրականացվում են դասվարի մասնակցությամբ։

Առարկայի ուսուցման խնդիրները և մանկավարժական մոտեցումները

Առաջին դասարանում իրականացվում է սովորողի ծանոթացում-ընտելացումը նոր, իր համար գրեթե լիովին անծանոթ լեզվին: Այս տարիքում այդ ծանոթացումը հիմնականում իրականացվում է երգերի, մուլտֆիլմերի, խաղերի միջոցով: Դասավանդման առաջին իսկ տարվանից ուսպարապմունքներն անցկացվում են անգլերեն: Դրա համար անհրաժեշտ է աստիճանաբար և հետևողականորեն ամեն օր ներմուծել մեկ-երկու արտահայտություն՝ անընդհատ գործածելով ու կրկնելով դրանք: Դասարանում կատարվող բոլոր գործողությունները աստիճանաբար արտահայտվում են միայն անգլերեն: Դասվանդողը անգլերեն խոսելիս հստակ գիտակցում է, որ ուսուցանվող նյութը պետք է համապատասխանի երեխայի մայրենի լեզվով ունեցած գիտելիքներին: Տառաճանաչություն-ընթերցումը սկսվում է 2-րդ դասարանի ուսումնական 3-րդ շարջանից: Սովորողները օտար լեզվի մեկ տարվա ուսուցման բոլոր գործունեությունների շնորհիվ (համակարգչի ստեղնաշարով աշխատանք, երգերի և ոտանավորների կարաոկե, համակարգչային ուսումնական խաղեր և այլն) ճանաչում են բոլոր տառերը: Մինչ այդ նրանք արդեն ծանոթ են լինում անգլերեն հնչյուններին «Jolly phonics» մեթոդի շնորհիվ:

Երկրորդ դասարանի ուսումնական 3-րդ շրջանից սկսած սովորողը ձեռք բերած տառաճանաչության հիմքերը ամրապնդում է ընթերցման շնորհիվ: Երկրորդ դասարանում սովորողն աստիճանաբար կարողանում է ընթերցել այն բառերը, արտահայտությունները և նախադասությունները, որոնք ծանոթ են իրեն դեռ առաջին դասարանից:

3-րդ դասարան

 1. Զարգացվում է սովորողի լսելով հասկանալու (ունկնդրելու) հմտությունները

Սովորողը

 • Հասկանում է իրեն ծանոթ թեմաներով հնչող պարզ խոսքը (դասավանդողի խոսքը, ձայնագրություններ, տեսահոլովակներ, )
 1. Զարգացվում են սովորողի խոսելու հմտությունները

Սովորողը շատ կարճ բառերով և նախադասություններով տեղեկություններ է հաղորդում իր, իր բնակության վայրի, ընտանիքի անդամների, դպրոցի, տան և իր սենյակի մասին,

 • Զարգացվում է սովորողի ընթերցելով հասկանալու կարողությունները

Սովորողը կարողանում է ընթերցելով հասկանալ ծանոթ թեմաներով պարզ տեքստեր իր շրջապատի, առօրիայի, կենդանիների, սննդի մասին:

 • Զարգացվում է սովորողի գրելու կարողությունները

Սովորողը կարողանում է մոտ 40 բառի սահմաններում կազմել գրավոր տեքստ իր, իր ընկերների,  ընտանիքի անդամների և դպրոցի մասին:

 1. Ընդլայնվում է սովորողի բառապաշարը։
 2. Սովորողը կարողանում է կիրառել իր ստացած լեզվական կարողությունները համապատասխան իրավիճակներում:
 3. Զարգացվում է սովորողի ՏՀՏ կարողությունները (համակարգիչ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)
 4. Սովորողը ինքնուրույն բացում է անհրաժեշտ կայքերը, ընտրում նյութերը, կատարում առաջադրանքներ,
 5. կարողանում է լուսանկարել, ձայնագրել և մի նոր նյութ ներբեռնել, համակարգիչում,
 6. կարողանում է էլեկտրոնային փոստից ներբեռնել ֆայլեր:
 7. Սովորողը յուրացնում է քերականական անհրաժեշտ տարրեր խոսքային նմուշների միջոցով (հոգնակի և եզակի թվով գոյականներով նախադասությունների կազմումը, ցուցական դերանունների this-these, that-those ձևերի օգտագործումը, Simple Present բայական ժամանակաձևով պարզ նախադասությունների կազմումը և օգտագործումը հաստատական, հարցական և ժխտական ձևերով, there is – there are ձևերի օգտագործումը, a և the հոդերի օգտագործումը)

4-րդ դասարանի սովորողներ

Ջորջ Հովհաննիսյան

4-րդ դասարանի սովորողների հետ լրացուցիչ պարապմունքներին նույնպես կատարում եմ շտկողական աշխատանքներ՝ առաջնորդվելով 4-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագրով։ Ստորև ներկայացնում եմ 4-րդ դասարանի առարկայական ծրագիրը։

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Օտար լեզվով շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության չորս ուղղությունների.

Ունկնդրումը՝

 • ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները,
 • հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 • լսել և հասկանալ նախօրոք բանավոր մշակված խոսքը, որը կարող է պարունակել մեկ-երկու անծանոթ բառ։

Խոսելը՝

 • վարել փոքր երկխոսություններ ծանոթ թեմաների շուրջ,
 • փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 • հարցերով, խնդրանքով դիմել զրուցակցին և տալ դրանց պատասխանները։

Ընթերցելը՝

 • ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառանի օգնության
 • կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։

Գրելը՝

 • կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով սովորած բառերը,
 • գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ,
 • լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։

Ծրագրի խնդիրները

Զարգացնել խոսելու հմտությունները. ծանոթ թեմաների շուրջ կարճ երկխոսությունների վարում, քննարկումների ժամանակ կարծիքների արտահայտում:

Զարգացնել գրելու հմտությունները. Կարճ պատմությունների հորինում, թարգմանությունների կատարում՝ տեղադրելով դրանք բլոգներում:

Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով այն ևս 100 բառով:

Զարգացնել ընթերցելու և ունկնդրելու հմտությունները. սովորողների տարիքին համապատասխան ֆիլմերի և մուլտֆիլմների դիտում, աուդիոնյութերի ունկնդրում, համապատասխան լեզվական մակարդակի տեքստերի ընթերցում՝ հասկանալով դրանց ընդհանուր իմաստը:

Զարգացնել սովորողի իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։

Միջառարկայական կապերի ստեղծում և համագործակցային նախագծերի իրականացում (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ):

Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, համացանց ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Ինքնուրույն լուսանկարներ անել և ձայնային ֆայլերով պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր, կատարել առաջադրանքներ:

Ուսումնական տարվա վերջում լրացուցիչ դասընթացի սովորողը ձեռք է բերում հետևյալ լեզվական կարողությունները

Ունկնդրելու և ընկալելու կարողությունները

Հասկանաում է առօրյա, այդ թվում՝ դպրոցական պարզ, բազմաքայլ հրահանգները։

Հասկանում է ծանոթ թեմաներով հնչող մենախոսության / երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը։

Ընթերցելու կարողությունները

Կարդում և հասկանում է պարզ հրահանգներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, բացիկներ, պաստառներ։

Կարդալ և հասկանում է ծանոթ թեմայով պարզ տեքստերում ներկայացված փաստերը, հիմնական բովանդակությունը։

Խոսելը (մենախոսություն և փոխներգործություն)

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում է շրջապատը։

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով ներկայացնում է իր առօրյան։

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով վերարտադրում է ծանոթ թեմաներով տեքստերի հիմնական բովանդակությունը (սպորտ, առողջ ապրելակերպ, տարվա և օրվա եղանակ, արձակուրդ և այլն)։

Պարզ բառերով և կառույցներով արտահայտում է իր համաձայնությունը և անհամաձայնությունը:

Հարցնում և հայտնում է տեղեկություններ առարկաների թվի, քանակի, արժեքի և այլնի մասին:

Գրելու կարողությունները

Գրում է կարճ բացիկներ, նամակներ, հաղորդագրություններ:

Կազմում է գրավոր տեքստ (60 բառի սահմաններում) շրջապատի, առօրյայի, նախասիրությունների մասին:

Գրավոր նշում է, ամսաթիվը, ժամը, գործողության վայրը:

Քերականություն

 • Simple Present բայական ժամանակաձևը և նրա ուղեկցող մակբայները (always, usually sometimes, never)

● Ածականների համեմատական և գերադրական աստիճանները

● to be բայի անցյալի ձևերը

● կանոնավոր բայերի անցյալի ձևերի կազմությունը

● Որոշ ամենատարածված անկանոն բայերի անցյալի ձևերը

● Ժամանակի նախդիրները in/on/at

● Present continuous – ներկա շարունակական բայական ժամանակի կիրառությունը