Summer tasks for the 5th Grade students

Story 1

«Hamlet»

Video Film

Text

Tasks

Story 2

«What will I be when I grow up?»

Video Film

Text

Tasks

Grammar exercises

Present Simple Tense

I. Make up your own sentences using Present Simple Tense and make these sentences negative(ժխտական) and interrogative(հարցական).

For example: I always water the flowers.

Do I always water the flowers?

I don’t always water the flowers.

Present Continuous Tense

I. Make up your own sentences using Present Cont. Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: Ani is reading an interesting book now.

Is Ani reading an interesting book now?

Ani isn’t reading an interesting book now.

Past Simple Tense

I.Make up your own sentences using Past Simple Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: We swam in the swimming-pool last week.

Did we swim in the swimming -pool last week?

We didn’t swim in the swimming-pool last week.

Future Simple Tense

I.Make up your own sentences using Future Simple Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: They will go to the cinema tomorrow evening.

Will they go to the cinema tomorrow evening?

They won’t go to the cinema tomorrow evening.

Ամառային առաջադրանքներ 3-րդ դասարանի սովորողների համար

I.Տեքստը կարդա՛ և փորձի՛ր հասկանալ:

A bicycle

John’s father likes to swim. So he often goes to the swimming pool. His mother likes to play tennis. They often go to the stadium. Their son John is seven. He wants to be a good sportsman. His mother teaches him to play tennis but he asks his parents to give him a bicycle.

One day Father comes home and says: «I have got a present for you. Come and see».

John comes up and sees…..»Oh, it’s great! It’s a bicycle! I like it very much. Thank you Daddy! I am so glad to have it».

Every day Father and John go to the sports ground to ride a bike.

One day John says, «I can ride a bicycle very well. Let’s ask Mother to go with us».

So they go to the sports ground and watch John riding a bike. He rides and rides and rides. He is happy. He says, «Look, Mum! No hands!» Then he says, «Look, Dad! No feet!»

But suddenly John cries, «Look, Mum! No teeth!»   Без названия

to teach-սովորեցնել

parents-ծնողներ

to give-տալ

present-նվեր

to come up-մոտենալ

to cry-լացել

Կարդա՛ տեքստին վերաբերող նախադասությունները և փորձի՛ր գուշակել, ճիշտ են գրված, թե՝ ոչ: Եթե գտնում ես, որ սխալ է տվյալ նախադասությունը, ապա ինքդ  գրի՛ր ճիշտ տարբերակը:

1.John’s father likes to skate.

…………………………………………………………….…….

2.His mother plays the piano very well.

…………………………………………………………………….

3.John is ten.

…………………………………………………………………..

4.He likes to play tennis.

…………………………………………………………………..

5. One day Father gives him a ball.

…………………………………………………………………………………..

II.Տվյալ բառերով կազմի՛ր նախադասություններ

To get up, to go, to wash, to play, to watch TV, to read, to drink, to eat

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………..

III.Տեքստը լսի՛ր և կարողացի՛ր բառերը տեքստի մեջ ճիշտ տեղադրել:

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

arrive-ժամանել

clean-մաքրել

 

 

  1. Շաբաթվա օրերը-Days of the week

Monday-երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Thursday-հինգշաբթի

Friday-ուրբաթ

Saturday-շաբաթ

Sunday-կիրակի

Ավարտիր նախադասությունները

On Monday I………………..

On Tuesday you…………………….

On Wednesday he………………………..

On Thursday she………………………………

On Friday we……………………………………..

On Saturday they………………………………..

On Sunday you……………………………………….

 

  1. My family

Լսի’ր տեքստը և կարողացի’ր բառերը ճիշտ տեղադրել տեքստի մեջ:

http://www.adelescorner.org/listening/my_family/my_family.html

to live-ապրել

backyard-հետնաբակ

married-ամուսնացած

to look after-խնամել

 

Տվյալ տեքստի հիման վրա գրի’ր քո ընտանիքի մասին:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

  1. Have got/has got-ունենալ

http://www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html

Նախադասությունները արտագրի’ր այստեղ` տեղադրելով have կամ has

1…………………………………………………………………

.2………………………………………………………………….

3………………………………………………………………….

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………….

6…………………………………………………………………..

7………………………………………………………………….

8…………………………………………………………………

9………………………………………………………………….

10…………………………………………………………..

Ինքդ կազմի’ր 5 նախադասություն` գործածելով have got/has got

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

VII.Կազմիր հարցեր`տեղադրելով Do կամ Does

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_sim_quests1.html

Հարցերը գրի՛ր այստեղ

1………………………………………………………………..

2……………………………………………………………….

3………………………………………………………………..

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………

6…………………………………………………………………

7…………………………………………………………………

.8…………………………………………………………………

9…………………………………………………………………

10………………………………………………………………

Ինքդ կազմիր 8 հարց`գործածելով Do կամ Does

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

VIII. There is……..There are……Կա…../Կան……

Pain ծրագրով նկարեք որևէ նկար և 6-7 նախադասությամբ գրավոր ներկայացրեք, թե ինչ կամ ինչեր կան նկարում:

Summer tasks for the 4th grade students

I.Լսի’ր պատմությունը և փորձի’ր հասկանալ: Լսի’ր դադարներով՝ միաժամանակ աչքի տակ ունենալով պատմության տեքստային տարբերակը:

A Trip to the Rainforest-Ճամփորդություն դեպի անձրևային անտառ

This is Maria. She is ten and she lives in Brazil. One day while she is at school, her teacher Mrs. Fernandes says, “Tomorrow we are going on a trip(գնալու ենք ճամփորդության). We are visiting the rainforest”(այցելելու ենք անձրևի անտառ). “Hooray”,-shout the children. They are all very excited(նրանք բոլորը շատ հուզված են). They love going on trips.

So on the next day, they all get on the school bus(Հաջորդ օրը նրանք բոլորը նստում են ավտոբուս). Maria is sitting next to(կողքը) her friend Pablo. All the mums and dads are waving goodbye. ”Goodbye, have a nice trip”. On the bus, Mrs. Fernandes talks(զրուցում է) about rainforests.

“Rainforests are very important(կարևոր). There are a lot of animals there. There are a lot of plants(բույսեր) too because it rains a lot. It rains for two hundred days every year. ”Wow”, says Maria. Pablo doesn’t say anything. He doesn’t feel very well(նա իրեն լավ չի զգում). His face is all red. Two hours later (երկու ժամ անց)the bus stops. Maria and her friend climb down the steps of the bus. They all stop and look at the rainforest. It is beautiful and green, and the trees are so tall(բարձր). Maria, her friend and Mrs. Fernandes are now walking along the path(արահետ). It is very warm in the rainforest, and the ground is wet(գետինը խոնավ է).Why is it so dark(Ինչու՞ է այսքան մութ), Mrs.Fernandes?”, asks Maria. “Because there are a lot of very tall trees and they don’t let the sunrays come in.(նրանք թույլ չեն տալիս, որ արևի ճառագայթները ներս թափանցեն)” Mrs. Fernandes goes deeper into the rainforest and talks about trees(զրուցում է ծառերի մասին).We get a lot of things from these trees(մենք շատ բաներ ենք ստանում այս ծառերից ինչպես օրինակ), like rubber(կաուչուկ, ռեզին), cocoa (կակաո) and vanilla (վանիլ). We can also get fruit like avocados (ավոկադո)”. “Look, there is an avocado tree”,-says Maria. “And this is a rubber tree”,-says Pablo. Maria and her class are walking through the rainforest. There are lots of small animals there. Pablo sees a tree frog. Then Miguel sees a beautiful butterfly. After that, Khuanita sees a strange(տարօրինակ) bird.”What’s that, Mrs. Fernandes?” “It’s a toocan(թութակի նման թռչուն), Khuanita”. Suddenly the class hears a noise(լսում է աղմուկ). It is very loud(բարձր). Maria is scared(վախենում է). “What’s that, Mrs. Fernandes?” “They are monkeys. Don’t be scared, Maria. They are just talking to each other(զրուցում են իրար հետ). They are very noisy(նրանք շատ աղմկոտ են), aren’t they?”. The path goes beside the river.”Are there any fish in the rainforest, Mrs. Fernandes?”, asks Pablo. “Oh yes, some rivers have piranes (պիրաններ). Piranes love to eat meat, so don’t go near the river.

Maria looks at Pablo. He doesn’t look very well.”What’s the matter(ի՞նչ է պատահել), Pablo?” asks Maria. “I don’t feel very well”(ես ինձ լավ չեմ զգում), says Pablo. “ Oh no, let’s tell Mrs. Fernandes”. “ No, don’t worry, I am okay”.

Mrs.Fernandes says,-“The people in this rainforest know a lot of things (գիտեն շատ բաներ)about the plants and animals here”.

“Yes, But where are the supermarkets here? How do they buy food(ինչպե՞ս են գնում մթերք), Mrs. Fernandes?

“They don’t go shopping, Khuanita. They get everything they need(կարիք ունենալ) from the rainforest”.

“Wow, that’s clever(խելացի)”. Suddenly Pablo falls(ընկնում է) to the ground. Maria shouts,”Help, Mrs. Fernandes, Pablo is ill(հիվանդ)”.

Everybody runs to him. His face is white. Mrs. Fernandes is very worried.(շատ է անհանգստանում).”Oh no, what are we going to do now? The bus isn’t coming back for another two hours”. Nobody knows what to do. Then there is noise from behind the trees. It is a young boy. “Hello, my name is Momoo. I live in the rainforest. My grandmother can help that boy get better. She knows lots of things. Come with me”. Mrs. Fernandes carries Pablo and they all follow(հետևել) Momoo through the trees. He takes him to his grandma. His grandma looks at Pablo and says, “I know, what you need.” Then she goes to a small plant to get the roots(արմատներ) of the tree and cuts(կտրում է) some leaves(տերևներ) from it. Now the grandma makes some tea with the leaves and then gives it to Pablo. The tea is in a wooden bowl(թաս). Pablo drinks it all. In a few minutes, he feels better(մի քանի րոպե անց նա իրեն ավելի լավ է զգում) and smiles. The children are happy and Mrs. Fernandes is very pleased.(շատ գոհ է)

“Thank you so much. I feel much better now”,-says Pablo. “That’s all right, Pablo. You know you should thank(դու պետք է շնորհակալություն հայտնես) the rainforest. Many of its plants make medicine(դեղ)”,- says the grandma.

“Yes, let’s go back to the city(քաղաք) and tell everybody”,- says Maria.

“You are right, Maria. We are going to tell people, when we go back to school, about Pablo and the rainforest. That way we can help to protect it(այս ձևով մենք կարող ենք պաշտպանել այն)”.

Answer the questions.

1.How old is Maria and where does she live?

2.What does Maria’s teacher say one day?

3.What trip are they going on tomorrow?

4.After reading the text, write a few(մի քանի) sentences about rainforests.

ll.Կազմիր հարցեր`տեղադրելով Do կամ Does

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_sim_quests1.html

Հարցերը գրի՛ր այստեղ

1………………………………………………………………..

2……………………………………………………………….

3………………………………………………………………..

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………

6…………………………………………………………………

7…………………………………………………………………

.8…………………………………………………………………

9…………………………………………………………………

10………………………………………………………………

Ի՛նքդ կազմիր 5 հարց`գործածելով Do կամ Does

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

lll.Look at the picture and try to say what the children are doing now. You can give them names. 

Նայիր նկարին և փորձիր ասել, թե երեխաները ինչ են անում հիմա: Դու կարող ես նրանց անուններ տալ:

lV.Try to use the verbs in their correct tense forms. Փորձի՛ր բայերը գործածել իրենց ճիշտ ժամանակաձևերով՝ կամ Present Continuous, կամ Present Simple:

V. Look at the pictures and make up your sentences according to the given example comparing the things in Picture A with the things in Picture B.

Նայիր նկարներին և, ըստ տված օրինակի, կազմիր քո նախադասությունները` համեմատելով A նկարի իրերը B նկարի իրերի հետ:

Picture A Picture B

Example: There are 3 balls in picture A. They are smaller than the balls in picture B.

There is(are)…………………

Ամառային առաջադրանքներ 2-րդ դասարանի սովորողների համար

I.Կարդա՛ տեքստը և փորձի՛ր հասկանալ:

This is a story about a baby elephant. The baby elephant is not happy. He says, «I don’t want to work at the circus. I want to run away”(Ես ուզում եմ փախչել).  So he runs away. He comes to a forest(Նա գալիս է մի անտառ) and sees a brown bear. He says to the brown bear, “I want to live with you in the forest”(Ես ուզում եմ ապրել քեզ հետ անտառում).

“All right,” says the brown bear. “But you must get ready for the winter(բայց դու պետք է պատրաստվես ձմռանը). You must find a hole.(Դու պետք է որջ գտնես):

The baby elephant says, «I don’t want to work».

Then he sees a squirrel and says to him, “I want to live with you”.

“All right”, says the squirrel. “ But you must get ready for  the winter. You must get nuts for the winter”.(Դու պետք է ընկույզ հավաքես ձմռան համար)

But the baby elephant says, “I don’t want to get nuts. I don’t want to work. I want to go home. And the baby elephant goes back to the circus.(Եվ փոքրիկ փղիկը վերադառնում է կրկես):

II. Տեքստը լավ կարդալուց և հասկանալուց հետո փորձի’ր ընտանիքիդ անդամների հետ հեքիաթապատում-ներկայացում բեմադրել: Հերոսներին կարող ես թղթից կամ պլաստիլինից պատրաստել: Կարող ես նաև գիրք-տետր դասագրքից «The funny monkey Chita» կամ «Bobby-Doggy» հեքիաթներից որևէ մեկը ընտրել և հեքիաթապատում-ներկայացում բեմադրել:

III.Կրկնի՛ր՝ on-վրա, in-մեջ, under-տակ

Իմ տված օրինակի հիման վրա ինքդ կազմի՛ր նմանատիպ 5 օրինակ՝ գործածելով on, in, under

Օրինակ՝ This is Vahe. He has (got) a book. Vahe’s book is in the bag.

Սա Վահեն է: Նա ունի մի գիրք: Վահեի գիրքը պայուսակի մեջ է:

IV.Հետևյալ նախադասությունները թարգմանի’ր անգլերեն.

1.Ես ունեմ 2 սև մատիտ և 3 կարմիր մատիտ:

2.Իմ գնդակը ծառի տակ է:

3.Սա Վահանի գիրքն է: Վահանի գիրքը սեղանի վրա է:

4.Սա Արամն է: Նա իմ լավ ընկերն է:

5.Սա Մանեն է: Նա բարի աղջիկ է:

  1. Սա իմ հայրիկն է: Նա բժիշկ է:
  2. Սա իմ մայրիկն է: Նա ուսուցչուհի է: