My Daily Topics

07.05-11.05

Song

02.05-04.05

Topic: Clothes

In class: At first, the students revise the names of the clothes with the help of this site. Then each student tries to say what he or she is wearing by asking questions to each other. After all these, they play a word game.

Թեմա՝ հագուստ

Դասի ընթացքը՝ սկզբում սովորողները տվյալ կայքի օգնությամբ կրկնում են հագուստների անվանումները, որից հետո սովորողները, իրար հարցեր տալով, ասում են, թե ինչ են հագել: Այս ամենը ամրապնդվում է պատկերազարդ բառախաղի միջոցով:

23.04-27.04

Topic: word games(Wayahead)

03.04-20.04

Topic: Different word games based on the topics familiar to the students.

12.03-17.03

Topic: Clothes

In class: Different role-play games based on the topics familiar to the students.

05.03-09.03

Topic: Clothes

Song

01.03-02.03

26.02-28.02

Topic: Drinks

In class: The students learn the new words playing a word game.

 

19.02-23.02

Topic: Food

Food 2

In class: The students play different role-play games based on the topic:

12.02-16.02

Topic: Food

Food 1

Food 2

In class: The students play different role-play games based on the topic:

05.02-09.02

Topic: school objects

In class: The students play different role-play games based on the topic.

Jan. 29-02(Feb)

Topic: My Family 

Family 1

In class: Each student tries to speak about his or her family with 4-5 sentences.

December 11-22

Topic: Toys

Toys 1

In class: Each student tries to say what kind of toy he or she wants from Santa.

For example: I want a toy train from Santa.

December 04-08

Topic: Christmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 27-01

Topic: I can……..dance, sing, jump, run………….

http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican1.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 20-24

Topic: Feelings

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

 

 

November 13-17

Topic: Vegetables

Game 1

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

November 06-10

Topic: Parts of Body

Game 1

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

October 23-27

Revision: Wild animals

Topic: Parts of Body

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

 

October 16-20

Revision: Domestic animals

Topic: Wild animals

 

 

 

October 09-13

Topic: Domestic animals

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

October 01-06

Revision: Fruits

 

 

 

 

 

I like………../I don’t like

Do you like……….?

Topic: Domestic animals

September 25-29

Revision: Colours

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

Topic: Fruits

Game 1

Game 2

September 18-23

Revision: Colours

Game 1

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

 

September 10-15

I. How old are you? I am……………

II.Colours

 

 

 

 

September 1-8

Greeting forms(Good morning, good afternoon, good evening, goodbye)

 

 

 

 

 

 

 

What is your name? My name is…………..

How are you? I am fine, thank you.

 

 

 

 

 

 

Numbers՝ 1-10

 

 

 

 

Թեմաների ուսուցումը ըստ օրերի

03.04-28.04

Թեմա՝ Մրգեր-Fruits

Թեմա` I like…..// I don’t like……

Երգի ուսուցում

 

Թեմա՝ ընտանի կենդանիներ-Domestic animals

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

 

01.03-31.03

Թեմա՝ Colours-գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/colors.swf

Թեմա՝ Fruits-Մրգեր

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitchinchan.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitmemory.swf

երգ

Թեմա` I like…..// I don’t like……

Փոքրիկ երկխոսություններ անցած թեմաների վերաբերյալ

01.02-28.02

Ողջույնի ձևեր

http://genkienglish.net/namesong.htm

Թվեր 1-10

http://genkienglish.net/numbers.htm

Գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/colors.swf

Թեմաների ուսուցումը և տնային առաջադրանքները ըստ օրերի

10.04.2017

Թեմա՝ Կրկնողություն

Տանը՝ Round up 2 գրքից առաջադրանքներ

Page 138 ex. 2,3

Page 139 ex.4

Նախագծային ուսուցման ստուգատես

Ապրիլի 3.04-7.04

Առցանց ուսուցում. մարտի 27-31

Նախագիծ

Մասնակիցները՝ Հարավային և Արևմտյան դպրոցի սովորողներ:

Նպատակը՝ “Shopping” թեմայի հիման վրա յուրաքանչյուր սովորող իր կազմած երկխոսության հիման վրա պատրաստել է  ընտանեկան տեսաֆիլմ, որտեղ ստեղծել է իրավիճակային դերային խաղ: Նախագիծը  դեռ ընթացքի մեջ է:

Սովորողների տեսաֆիլմերը

Անահիտ Վերմիշյան

Մարիամ Քորողլյան

Արինա և Մարիա Ազնաուրյաններ

Արարատ Ոսկանյան

Տիգրան Գրիգորյան

Կարեն Մարգարյան

Մարկ Հովհաննիսյան

Էլեն Հովհաննիսյան

Եվա Սահրադյան

Ժակ Առաքելյան

Մարտի 20-25

Նախագիծ 1

Մասնակիցները՝ Հարավային և Արևմտյան դպրոցի սովորողներ

Նպատակը՝ Հ. Թումանյանի “The Black Kiddy” հեքիաթի հիման վրա սովորողները պատրաստեն ընտանեկան ռադիոնյութ կամ տեսաֆիլմ:

Մարտի 20-ից 25-ը տարվեց տեքստի հետ աշխտատանք: Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

Ակնկալվող արդյունքը կլինի Թումանյանի հեքիաթը անգլերեն տեսաֆիլմերի կամ ընտանեկան ռադիոնյութերի տեսքով, որը կհրապարակվի սովորողի բլոգում:

Նախագիծ 2

Մասնակիցները՝ Հարավային և Արևմտյան դպրոցի սովորողներ:

Նպատակը՝ “Shopping” թեմայի հիման վրա յուրաքանչյուր սովորող իր կազմած երկխոսության հիման վրա կպատրասի մի ընտանեկան տեսաֆիլմ, որտեղ կստեղծի իրավիճակային դերային խաղ: Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

31.02.2017

Դասի ընթացքը՝ «The Children in the Forest» տեքստի հետ աշխատանք

Տանը՝ տեքստը կարդալ, հասկանալ

28.02.2017

Թեմա՝ Adjectives

Դասի ընթացքը՝ 1.Տեղում հանպատրաստի նախադասությունների ինքնուրույն բանավոր կազմում:

2.Տեքստի ընթերցում:

Տանը՝ ընթերցել տեքստը, անծանոթ բառերը գրել էլեկտրոնային բառարանների մեջ և լավ սովորել:

21.02.2017

Թեմա՝ Adjectives(comparison of adjectives)

Տանը՝ կազմել ինքնուրույն նախադասություններ իմ օրինակի համաձայն

Օրինակ՝ Mane is taller than Lilit.

This red scarf is shorter than that blue scarf.

15.02.2017

Թեմա՝ Seasons

Դասի ընթացքը՝ սովորողներից յուրաքանչյուրը պատմում է իր սիրած եղանակի մասին:

Տանը՝

Տվյալ հարցերը սովորեք, որ կարողանաք նմանատիպ հարցեր տալ ձեր ընկերներին:
1. Which is your favourite season?
2. When is your birthday?
3. Do you like winter more than summer? Why?
4. Which is the coldest season of the year?
5. Which is the hottest season of the year?
6. Which are the winter months?
7. Which are the spring months?

10.02.2017

Թեմա, Времена года

Դասի ընթացքը, յուրաքանչյուր սովորող սովորած բառապաշարի հիման վրա փորձում է պատմել իր տարվա 4 եղանակների մասին:

Տանը, պատրաստել տեսանյութ կամ պրեզենտացիա քո սիրած եղանակի մասին:

https://tigrangrigoryansite.wordpress.com/2017/02/01/my-favourite-season/

09.12.2016

Թեմա` Christmas

Տանը, Երեխաներ, տեքստը տեղադրե’ք ձեր բլոգներում, կարդացե’ք, անծանոթ բառերը լավ սովորե’ք եւ փորձե’ք բանավոր թարգմանել, հասկանալ:

празднично տոն

favourite- սիրելի

to buy- գնել

present- նվեր

to decorate- զարդարել

to celebrate- նշել, տոնել

6.12.2016

Թեմա `Моя семья

Դասի ընթացքը `սովորողներից յուրաքանչյուրը իրենց անցած տեքստի բառապաշարով փորձում են պատմել իրենց ընտանիքի մասին:

18.11.2016

Թեմա `My family
Դասի ընթացքը `Տեքստի ընթերցում, անծանոթ բառերով նախադասությունների կազմում:
Դասագրքից, Ապրեսյան И.В., էջ 30 տեքստը «The Johnsons» կարողանալ լավ կարդալ սովորել եւ բանավոր գերազանց թարգմանել:
to  knit- գործել
to gather հավաքվել
newspaper- թերթ, լրագիր

11.11.2016

Թեմա` Our school

Դասի ընթացքը, սովորողները տեքստի բառապաշարի հիման վրա փորձում են պատմել իրենց դպրոցի մասին:

Տանը,

Երեխաներ ջան, «Our School» տեքստի բառապաշարի հիման վրա, գրեք շարադրություն ձեր դպրոցի մասին:

8.11.2016

Թեմա`Our school

Դասի ընթացքը, տեքստի ընթերցում, քննարկում, անծանոթ բառերով նախադասությունների կազմում

Տանը,

There is …….. / there are ……

Հետեւյալ նախադասությունները թարգմանեք անգլերեն:

1. Իմ սենյակը շատ հարմարավետ է:

2. Կա մի գեղեցիկ բակ մեր դպրոցի դիմաց:

3. Կան շատ ծառեր եւ ծաղիկներ տան հետեւում:

4. Կան շատ նստարաններ մեր բակում:

5. Ես միշտ ջրում եմ ծաղիկները:

6. Նրանք խաղում են ֆուտբոլ խաղահրապարակում հիմա:

7. Ես երբեմն կարդում եմ հետաքրքիր գրքեր ճաշից հետո:

 1.11.2016

Թեմա` Present cont. Tense

Դասի ընթացքը, սովորողները համպատրաստից երկխոսություններ են հորինում տվյալ լեզվական նյութի վերաբերյալ:

Տանը, 

Round up 2
Page 42 ex.9- տեքստը ամբողջությամբ լրացնել, որից հետո փորձել նկարին նայելով պատմել:

18.10.2016

Լեզվական նյութ `Present прод. Напряженный

Դասի ընթացքը `սովորողներից յուրաքանչյուրը բանավոր արագ ասոում է որեւէ գործողություն եւ դրանով կազմում նախադասություն:

Տանը `

20.09.2016

 Թեմա `» Летние каникулы «

Տանը. հետեւյալ բառերը շատ լավ սովորեք:

season- եղանակ

море- ծով

seaside- ծովափ

горячекатаный շոգ

празднично արձակուրդ

sunny- արեւոտ

много շատ OF-

անտառ с лесами

горно- սար

страновые քաղաքից դուրս

к spend- անցկացնել

чтобы пользование ими բավականություն ստանալ, զվարճանալ

Բառերը լավ սովորելուց հետո, դասագրքից էջ 12 «Лето Fun» տեքստը փորձեք լավ կարդալ սովորել եւ կարողանալ կարդացած նախադասություները բանավոր թարգմանել:

13.09.2016

Թեմա, Летний отдых

Դասի ընթացքը, սովորողները իրար հարցեր են տալիս եւ պատասխանում:

Օրինակ, как летние каникулы ли вы? Зачем?

Что вы обычно делаете летом?

………………………………………….. ………..

Տնային առաջադրանք,

Դասագրքից էջ 11 առ.4- բառերը գերազանց սովորել:

Գրել փոքրիկ շարադրություն (5-6 նախադասությամբ, կարող եք եւ ավելի) «Мои летние каникулы» վերնագրով:

Շարադրությունը գրելիս, օգտվեք էջ 11 առ.4-ի բառերից, այդ բառերով կազմված նախադասություններից:

Էջ 10 առ. 2-ի հարցերն էլ կօգնեն, որ ավելի լավ գրեք:

09.09.2016

Тема: Present Ind Tense.

Домашняя задача: страница. 7 ех. 10,11 и 13

Ուսումնական ձմեռ

Ճամբարային աշխատակարգ հունվարի 9-ից մինչև հունվարի 13-ը

Ջոկատավար՝ Աննա Գանջալյան, Շուշան Ալեքսանյան

Մասնակիցներ 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

9-ը հունվարի

9:00-9:30-ընդհանուր պարապմունք

9:30-11:00-Աշխատանք նախագծերով

Նախագիծ. “The New Year in my Family”

Տևողությունը`20.12.2016-20.01.2017

Խնդիրը` նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է, թե ինչպես են Ամանորը նշում իրենց տանը:

Ակնկալվող արդյունքը` անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

11:00-12:30-հեծանիվ

12:30-13:00-ընդմիջում

13:00-14:00 Օրվա լուսաբանում Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

10-ը հունվարի

9:00-9:30-ընդհանուր պարապմունք

9:30-11:00-լող

 

11:00-12:30-պարի ուսուցում

12:30-13:00-ընդմիջում

13:00-14:00-երգի ուսուցում, օրվա լուսաբանում Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում

11-ը հունվարի

9:00-9:30-ընդհանուր պարապմունք

9:30-11:00-Աշխատանք նախագծերով

Նախագիծ. “The New Year in my Family”

Տևողությունը`20.12.2016-20.01.2017

Խնդիրը` նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է, թե ինչպես են Ամանորը նշում իրենց տանը:

Ակնկալվող արդյունքը` անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

11:00-12:30-տեխնոլոգիա

12:30-13:00-ընդմիջում

13:00-14:00 հեծանիվ, օրվա լուսաբանում Հիմնական դպրոցի ենթակայքում

12-ը հունվարի

9:00-9:30-ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30 պարի ուսուցում

10:30-13:00-քաղաքային ճամփորդություն

13:00-14:00-օրվա լուսաբանում Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում

13-ը հունվարի

9:00-9:30-ընդհանուր պարապմունք

9:30-11:00-Աշխատանք նախագծերով

Նախագիծ. “The New Year in my Family”

Տևողությունը`20.12.2016-20.01.2017

Խնդիրը` նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է, թե ինչպես են Ամանորը նշում իրենց տանը:

Ակնկալվող արդյունքը` անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

11:00-12:30-տեխնոլոգիա

12:30-13:00-ընդմիջում

13:00-14:00 պարի ուսուցում, հեծանիվ

Օրվա լուսաբանում Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

 

 

 

 

 

 

 

Թեմաների ուսուցումը և տնային առաջադրանքները ըստ օրերի

12.04.2017

Թեմա՝ կրկնողություն

Տանը՝ Round up 3

page 160 ex. 7,10

Page 161 ex. 4

 

Նախագծերով ուսուցման ստուգատես

Ապրիլի 3-7

Նախագիծ

Մասնակիցները Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ Հ. Թումանյանի “The Death of Kickos” հեքիաթի հիման վրա սովորողները պատրաստեն ընտանեկան ռադիոնյութ կամ տեսաֆիլմ:

Միքայել Մարգարյան

Շարունակելի…….

Առցանց ուսուցում. մարտի 27-31

Նախագիծ 2(ա)

Մասնակիցները Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ Հ. Թումանյանի “The Death of Kickos” հեքիաթի հիման վրա սովորողները պատրաստեն ընտանեկան ռադիոնյութ կամ տեսաֆիլմ:

Ակնկալվող արդյունքը՝ Թումանյանի հեքիաթը անգլերեն տեսաֆիլմերի կամ ընտանեկան ռադիոնյութերի տեսքով, որը կհրապարակվի սովորողի բլոգում:

Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

Սովորողների աշխատանքները

Վահե Մուսայելյան

Շարունակելի…..

Նախագիծ 2(բ)

“Shopping  թեմայի հիման վրա սովորողները իրենց նոր սովորած յուրացրած բառերի և արտահայտությունների հիման վրա կպատրաստեն ընտանեկան իրավիճակային խաղ-տեսաֆիլմ, որտեղ դերերից մեկը կլինի ինքը՝ տվյալ սովորողը, իսկ մյուսը՝ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/shopping_for_clothes_-_exercises_4.pdf

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking-skills-practice/buying-new-shoes

Սովորողների տեսաֆիլմերը

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան

Սուսաննա Մամիկոնյան

Լիլիթ Մինասյան

Ասյա Միրզոյան

Հայկ Մարգարյան

Էրիկա Սարգսյան

Մարտի 20-25

Նախագիծ 1

Մասնակիցները՝ Արևմտյան դպրոցի մի խումբ սովորողներ

Միջին դպրոցի մի խումբ սովորողների հետ իրականացվում  է սովորող սովորեցնող նախագիծը, որտեղ 8-րդ դասարանի մի խումբ սովորողներ ընտրեցին անգլերեն մի երգ և այդ երգը սկսեցին սովորեցնել  Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանի մի խումբ սովորողներին:  Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

Ակնկալվող արդյունքը կլինի երգ-կարաոկե՝ իրենց իսկ երգեցողությամբ:

17474830_197848927376448_518813585_n

Նախագիծ 2(ա)

Մասնակիցները Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ Հ. Թումանյանի “The Death of Kickos” հեքիաթի հիման վրա սովորողները պատրաստեն ընտանեկան ռադիոնյութ կամ տեսաֆիլմ:

Մարտի 20-ից 25-ը տարվեց տեքստի հետ աշխտատանք: Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

Ակնկալվող արդյունքը կլինի Թումանյանի հեքիաթը անգլերեն տեսաֆիլմերի կամ ընտանեկան ռադիոնյութերի տեսքով, որը կհրապարակվի սովորողի բլոգում:

Նախագիծ 2(բ)

Shopping թեմայի հիման վրա սովորողները իրենց նոր սովորած յուրացրած բառերի և արտահայտությունների հիման վրա կպատրաստեն ընտանեկան իրավիճակային խաղ-տեսաֆիլմ, որտեղ դերերից մեկը կլինի ինքը՝ տվյալ սովորողը, իսկ մյուսը՝ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/shopping_for_clothes_-_exercises_4.pdf

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking-skills-practice/buying-new-shoes

28.02.2017

Դասի ընթացքը՝ սովորողները փորձում են տեղում հանպատրաստի զույգերով գրավոր կազմել երկխոսություն՝ գործածելով բոլոր անցած նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Տանը՝ Կազմել 2 երկխոսություն անցած նոր բառերով և արտահայտություններով:

21.02.2017

Դասի ընթացքը՝ սովորողները սկզբում լսում են երկխոսությունը, հետո իրենք են փորձում գնորդի դերում հայտնվել:

Տանը՝ Մի քանի նախադասությամբ գրե՛ք թե ինչ հագուստ եք վերջերս գնել, կամ ինչ հագուստ եք գնելու օրինակ հաջորդ շաբաթ:Նշե՛ք գույնը, տեսակը, չափսը և այլն:

15.02.2017

Դասի ընթացը՝ սովորողները լսում են երկխոսությունը, հետո միասին առցանց կատարում ենք առաջադրանքները:

Տանը՝ ավարտել առաջադրանքները և տեղադրել բլոգներում:

6.12.2016

Թեմա `Meals

Դասի ընթացքը `տարբեր դերախաղեր սովորոծ, յուրացրած արտահայտություններով:

Տանը `

Հետեւյալ երկխոսությունը գրովոր թարգմանե’ք անգլերեն եւ կազմե’ք նմանատիպ մեկ երկխոսություն:

-Բարեւ Ձեզ:

-Բարեւ Ձեզ:

— Կարող եմ Ձեզ օգնել:

-Ես Կուզենայի մի մեծ տորթ:

-Օ՜հ, Ներողություն, մենք չունենք մեծ տորթեր: Մենք ունենք միայն փոքր տորթեր, բայց նրանք շատ համեղ են:

-Ի՜նչ Ափսոս, այսօր իմ եղբոր ծննդյան օրն է եւ ես կուզենայի մեծ տորթ գնել: Լավ, ես կգնամ (я пойду) մեկ ուրիշ խանութ: Շնորհակալություն: Ցտեսություն:

-Ցտեսություն:

1.12.2016

Թեմա `Meals

Դասի ընթացքը `սովորողները դերերով կարդում են մի քանի երկխոսություններ ուտելիքների մասին եւ հետո տվյալ երկխոսությունների արտահայտությունները գործածելով իրենք են փորձում գնորդ-վաճառող դերախաղ կազմակերպել:

Տանը `

Верещагина И.В.

Page 27 ex.9 երկխոսությունները սովորել անգիր

29.11.2016

Թեմա `много, много, много

Դասի ընթացքը `սովորողներին բացատրվում է վերը նշված բառերի ճիշտ կիրառումը նախադասությունների մեջ, որից հետո սովորողները իրենք են բանավոր կազմում նախադասություններ:

Տանը `

Round up 3
Page 30 экс. 3 կատարել գրավոր: Նախադասությունները ամբողջությամբ կգրեք: Առաջադրանք 4-ը (էջ 30) կանենք դասարանում:
Հետեւյալ նախադասությունները թարգմանեք անգլերեն:
1.Կան շատ սեղաններ դասասենյակում:
2. Կա շատ թեյ բաժակի մեջ:
3. Կան շատ աթոռներ սենյակում:
4. Չկա շատ ջուր բաժակի մեջ:
5. Կան շատ ավտոմեքենաներ փողոցում:
6. Կա շատ կաթ բաժակի մեջ:
7. Մենք ունենք շատ խնձորենիներ (яблони) մեր այգում:
8. Չկան շատ երեխաներ բակում:
9. Եկեք գնանք այգի եւ պաղպաղակ ուտենք: Մենք շատ ժամանակ ունենք:
10. Ես կարծում եմ, որ չկան շատ գրքեր քո պայուսակի մեջ:

22.11.2016

Դասարանական աշխատանք `յուրաքանչյուր սովորող մուտքագրելով պատմում է արդեն սովորած յուրացրած» Гадкий утенок «հեքիաթը:

17.11.2016

Դասի ընթացքը, «The Ugly Duckling» տեքստի ընթերցում, որից հետո սովորողները մեկը մյուսին հարցեր են տալիս հեքիաթի վերաբերյալ :

Տանը, Կազմել հարցեր տեքստի վերաբերյալ:

10.11.2017

Դասի ընէցքը, ֆիլմի դիտում, քննարկում

Տանը, հեքիաթը սովորեք ձեր բառերով վերարտադրել:

8.11.2016

Թեմա, Past Ind. Напряженный

Դասի ընթացքը, հեքիաթի ընթերցում, քննարկում

видеофильм

Текст

Տանը,

Նայեք ֆիլմը, կարդացեք տեքստը, ձեզ անծանոթ բառերը դուրս գրեք:

3.11.2016

Թեմա, Одежда

Դասի ընթացքը, դերախաղեր հագուստների վերաբերյալ

Տանը,

07.09.2016

Թեմա `Прошлое Ind. Напряженная

Դասի ընթացքը ` » The Princess and the Dragon» տեքստի հետ աշխատանք

Տնային առաջադրանք ` տեսաֆիլմի դիտում

Տեքստից դուրս գրել 5 բայ (գործողություն) եւ անցյալ ժամանակաձեւով կազմել նախադասություններ:


Թեմաների ուսուցումը և տնային առաջադրանքները ըստ օրերի

08.09.2016

Թեմա` Past Ind. Tense(irregular verbs)

Դասի ընթացքը` «The Hungry Dragon» տեքստի հետ աշխատանք(քննարկում, տեքստի անկանոն բայերով նախադասությունների կազմում)

Տնային առաջադրանք (Home-task)` տեսաֆիլմի դիտում

Answer the questions:

1.What do you usually eat for breakfast, lunch, dinner and supper?

2.Write about your favourite food.

13.09.2016

Թեմա՝ Past Ind. Tense(irregular verbs)

Դասի ընթացքը՝  «The Princess and the Dragon» տեքստի հետ աշխատանք(ընթերցում, տեքստի վերաբերյալ սովորողների կողմից հարցերի կազմում, պատասխանում)

Տնային առաջադրանք՝

Translate these sentences:

1. Ես խոստացա իմ մայրիկին օգնել լվանալ ափսեները ճաշից հետո:

2. Ես կողպեցի դուռը և գնացի իմ տատիկի տուն:

3. Կարո՞ղ ես օգնել ինձ բացել պատուհանը:

4. Քաջ ասպետը փրկեց արքայադստերը և տարավ նրան  մի մեծ ոսկե դղյակ:

5. Աշոտը չկարողացավ գնալ կինոթատրոն: Նա մնաց տանը և օգնեց իր փոքր եղբորը:

 «The Hungry Dragon»  տեքստը կարդալ, հասկանալ, դիտել տեսաֆիլմը:

20.09.2016

Տեքստը` ` «The Hungry Dragon»  պատմել սովորեք: Պատմելու ընթացքում պարտադիր չէ հիշել կոնկրետ թվերը:

Translate these sentences:

1. Ես տեսա մեկ ափսե լապշա սեղանի վրա և ուզեցա ուտել այն:

2. Համլետը կերավ 2 ափսե շիլա, 5 նրբերշիկ, բայց նա դեռ քաղցած էր:

3. Ես չկարողացա ուտել 2 ափսե շապշա, ես կարողացա ուտել միայն(only) մեկ ափսե շապշա:

4. Նրանք չխմեցին նարնջի հյութը և չկերան ձուկը:

5.  Երբ ես դպրոցից գալիս եմ տուն, ես շատ քաղցած եմ լինում:

22.09.2016

Թեմաների ուսուցումը ըստ օրերի

10.04

Թեմա՝ Seasons

Դասի ընթացքը՝ տվյալ թեմայի վերաբերյալ տեքստի ընթերցում, քննարկում, անծանոթ բառերով նախադասությունների կազմում:

Տանը՝ Տեքստը կարդալ, հասկանալ:

 

Նախագծերով ուսուցման ստուգատես

03.04-07.04

Թեմա՝ My Day

Սովորողները շարունակում են պատմել իրենց օրվա մասին և թողարկել իրենց բլոգներում:

Առցանց ուսուցման հաշվետվություն

27.03-31.03

Բլոգային նախագծային ուսուցում:

Թեմա՝  My Day

Յուրաքանչյուր սովորող անցած յուրացրած բառապաշարի հիման վրա պատմել է իր օրվա մասին և տեղադրել իր բլոգում:

Իրինա Գյուրջինյան

Էլեն Պետրոսյան

Գոհար Բարսեղյան

Ինեսա Հոբոսյան

Մանե Հովհաննիսյան

Աշոտ Զոզանյան

Հայկ Սարգսյան

Ավետիսյան Լևոն

Իվետտա Մեյթարջյան

Նախագծային ուսուցման ստուգատես

20.03-25.03

Բլոգային նախագծային ուսուցում:

Թեմա՝  Meals

Յուրաքանչյուր սովորող անցած յուրացրած բառապաշարի հիման վրա կազմել է ինքնուրույն երկխոսություն տվյալ թեմայի վերաբերյալ և տեղադրել իր բլոգում:

Իրինա Գյուրջինյան

Գոհար Բարսեղյան

Հովհաննես Բզնունի

Սարգիս Պետրոսյան

Եկատերինա Մինասյան

Անահիտ Ալեքսանյան

Տարոն Մկրտչյան

Էլեն Պետրոսյան

Իրինա Բաբայան

Մանե Հովհաննիսյան

Աշոտ Զոզանյան

Հայկ Սարգսյան

Լևոն Ավետիսյան

Գայանե Կագանյան

Գայանե Բալաբանյան

Իվետտա Մեյթարջյան

Սինհա Մաքս

31.02.2017

Դասի ընթացքը՝ «The Baby Elephant» տեքստի հետ աշխատանք(ընթերցում, անծանոթ բառերի դուրս գրում)

Տանը՝ Տեքստը կարդալ, հասկանալ

27.02.2017

Թեմա՝ Do I………….?

Does Ashot………..?

Տանը՝ Ինքնուրույն կազմել հարցեր անցած գործողությունների վերաբերյալ:

Օրինակ՝ Does Aram watch TV every evening?

20.02.2017


15.02.2017

Թեմա՝ My Day

Դասի ընթացքը՝ սովորողներից յուրաքանչյուրը հարցեր է ուղղում իր ընկերոջը: Օրինակ՝ Ashot, when do you have breakfast?

Տանը՝

Իմ կազմած երկխոսության հիման վրա ինքներդ գրավոր նմանատիպ երկխոսություն կազմե’ք: Կարող եք օգտվել դասագրքից էջ 87 առ.21-ի հարցերից:

Ashot-Hello

Aram-Hello

Ashot-When do you get up in the morning, Aram?

Aram-I get up at 7 o’clock. Do you have breakfast in the morning, Ashot?

Ashot— Yes, I have breakfast every morning. When do you go to school, Aram?

Aram— I go to school at 9 o’clock. When do you come home, Ashot?

Ashot- I come home at 4 o’clock. When do you go to bed, Aram?

Aram— I go to bed at 10 o’clock. Good-bye, Ashot.

Ashot— Good-bye, Aram.

13.02.2017

Թեմա՝ My Day

Դասի ընթացքը՝ յուրաքանչյուր սովորող սովորած, յուրացրած բառապաշարով փորձում է պատմել իր օրվա մասին:

Տանը՝ Հետևյալ նախադասությունները թարգմանել անգլերեն.


12.12.2016

Թեմա՝ A letter to Santa

Դասի ընթացքը՝ աշխատանք բլոգներով(սովորողները իրենց նամակները թողարկում են բլոգներում)

Ashot Zozanyan

Irina Gyurjinyan

Alex Balasyan

Irina Babayan

Samvel Shahverdyan

Max Sinha

Hakob Sosyan

Artyom Zaqaryan

Mane Hovhannisyan

Elen Petrosyan

Erik Harutyunyan

Gor Kazarov

Mariam Mkrtchyan

9.12.2016

Թեմա՝ A letter to Santa

Դասի ընթացքը՝ սովորողներից յուրաքանչյուրը փորձում է տեքստի բառապաշարի հիման վրա բանավոր Ձմեռ պապիկին ուղղված իր նամակը ներկայացնել:

Տանը՝ տեքստի հիման վրա ինքներդ գրե՛ք նամակ  Ձմեռ պապիկին և ուղարկեք ինձ, որ իմ ստուգելուց հետո տեղադրեք ձեր բլոգներում:

7.12.2016

Թեմա՝ A letter to Santa

Դասի ընթացքը՝ տեքստի ընթեռրցում, անծանոթ բառերով սովորողները արագ բանավոր կազմում են նախադասություններ:

Տանը՝

Երեխաներ ջան, հետևյալ նախադասությունները թարգմանե՛ք անգլերեն: Բառերն ու արտահայտությունները ձեր սովորած տեքստից են: Ուշադիր կլինեք:)

1. Ես ուզում եմ ունենալ մի մեծ զվարճալի խաղալիք կապիկ:
2. Ես ուզում եմ ունենալ խաղալիք ավտոմեքենա:
3.Խնդրում եմ, տու՛ր ինձ իմ կապույտ գրիչը:
4. Խնդրում եմ, տու՛ր ինձ իմ սպիտակ վերնաշապիկը:
5. Խնդրում եմ, դի՛ր իմ գիրքը սեղանի վրա:
6. Խնդրում եմ, դի՛ր իմ պայուսակը սեղանի տակ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Ովքեր ցանկանում են, թող ինքնուրույն կազմեն նախադասություններ՝ գործածելով մեր նոր անցած բառերը:

5.12.2016

Դասի ընթացքը՝ տվյալ տեքստի ընթերցում, անծանոթ բառերի դուրս գրում և դրանցով բանավոր նախադասությունների կազմում:

Hello, Santa!

My name is Sally. I am five. How are you?

I am fine but I have not got many toys. My friend Rita has got many toys: ducks, elephants, bears, birds, monkeys. She has got many balls too -red, blue, green and white.

I have got two dolls. They are nice, but they are very small. I want to have a big doll. Please, give me a big nice pink doll. Put it on my small table.

I have not got toy birds or toy monkeys. I want to have two brown funny monkeys and one little, yellow bird. Put them under my small table.

Goodbye and thank you.

Տանը՝ տեքստը լավ կարդալ, հասկան

2.11.2016

Աշխատանք նորաստեղծ բլոգների հետ:

Սովորղները փորձում էին թողարկել իրենց գրած ընտանիքի մասին նյութը և աշնանային արձակուրդներին իրենց կողմից արված տեսանյութերը բլոգներում:

28.11.2016

Թեմա՝ My House

Դասի ընթացքը՝ սովորղներից յուաքանչյուրը փորձում է նկարագրել իր տունը արդեն տանը սովորոած բառերով:

Տանը՝ Գրավոր նկարագրե՛ք ձեր տունը:

23.11.2016

Թեմա՝ My House

Դասի ընթացքը՝ դասարանում սովորում ենք սենյակների անվանումները, հեոտո դրանցով նախադասություններ կազմում:

Տանը՝

Երեխաներ ջան, հետևյալ բառերը լավ սովորե’ք.
bedroom-ննջասենյակ
living-room-հյուրասենյակ
bathroom-լոգարան
kitchen-խոհանոց
toilet-զուգարան
comfortable-հարմարավետ
large-մեծ, ընդարձակ
our-մեր
We have got a big living-room in our house. It is comfortable.
Մենք ունենք մի մեծ հյուրասենյակ մեր տան մեջ: Այն հարմարավետ է:

21.11.2016

Թեմա՝ Numbers(13-100)

Դասի ընթացքը՝ սովորողներից յուրաքանչյուրը մոտենում է իր ընկերոջը և ասում.

This is my friend. His name is Vahe. He is 45 🙂

Տանը՝

Հետևյալ նախադասությունները թարգմանե’ք անգլերեն:
 
1.Սա իմ հայրիկն է: Նրա անունը Վահե է: Նա 45 տարեկան է:
2. Սա իմ մայրիկն է: Նրա անունը Անահիտ է: Նա 42 տարեկան է:
3. Սա իմ քույրիկն է: Նրա անունը Լիլիթ է: Նա 19 տարեկան է:
4. Սա իմ մեծ եղբայրն է: Նրա անունը Վահան է: Նա 26 տարեկան է:
5. Սա իմ պապիկն է: Նրա անունը Համլետ է: Նա 78 տարեկան է:
6. Սա իմ տատիկն է: Նրա անունը Անուշ է: Նա 74 տարեկան է

16.11.2016

Թեմա՝

What time is it? Ժամը քանի՞սն է:

It is seven o’clock. Ժամը 7-ն է:

Դասի ընթացքը՝ սովորողները միմյանց հարց են տալիս և պատասխանում:

Օրինակ՝ Hayk, what time is it?

It is 5 o’clock.

Տանը՝ Դասագրքից էջ 63 առ.6 կատարել գրավոր: Ամեն անգամ հարցը կգրե’ք և կպատսխանե’ք հարցին: Օրինակ՝

What time is it? It is four o’clock.

14.11.2016

Թեմա՝ My Family

Դասի ընթացքը՝ սովորողները կարճ պատմում են իրենց ընտանիքի մասին:

Տանը՝ Երեխաներ ջան, դասագրքից էջ 57 նկարներին նայելով՝ պատմեք

Օրինակ՝ This is Tom’s family. He has got…………………….

11.11.2016

Թեմա՝ My Family

Դասի ընթացքը՝ սովորողներից յուրաքանչյուրը պատմում է իր ընտանիքի մասին:

Տանը. Երեխաներ ջան, ձեր ընտանիքի մասին գրված փոքրիկ պատումը լավ պատմել սովորեք, մոտքագրե՛ք ձեր համակարգիչների մեջ և ուղարկե՛ք ինձ, որ իմ ստուգելուց հետո միասին փորձենք տեղադրել ձեր նորաստեղծ բլոգներում:

7.11.2016

Թեմա՝ իմ ընտանիքը

Դասի ընթացքը՝ տեքստի հետ աշխատանք

Տանը՝ դասագրքից էջ 48 առ.5 լավ կարդալ սովորել և այդ տեքստի հիման վրա գրե’ք ձեր ընտանիքի մասին:

4.11.2016

Թեմա՝ մասնագիտությունների անվանումները

teacher-ուսուցիչ(ուհի)

actor-դերասան

doctor-բժիշկ

engineer-ինժեներ

worker-բանվոր

pupil-աշակերտ

policeman-ոստիկան

housewife-տնային տնտեսուհի

Տանը. հետհյալ նախադասությունները թարգմանել

1. Սա Անահիտն է: Նա ուսուցչուհի է:

2. Սա Լևոնն է: Նա դերասան է:

3. Սա Անին է: Նա աշակերտ է:

4. Սա իմ մայրիկն է: Նա տնային տնտեսուհի է:

5. Սա իմ եղբայրն է: Նա ինժեներ է:

02.11.2016

Թեմա` This is a……..These are……….That is a…../those are

Դասի ընթացքը` սովորողները վերցնում են իրենց ձեռքի տակ եղած որևէ իր և կազմում նախադասություններ:

Տանը` դասագրքից էջ 39 առ.5-կարդալ, հասկանալ և փորձել պատմել նկարը:

Էջ 40 առ.7 b-օրինակները գրել և լավ սովորել:

Հետևյալ նախադասությունները թարգմանել:

1. Սա վարդագույն տիկնիկ է: Սրանք վարդագույն տիկնիկներ են:

2. Դա  կարմիր գլխարկ է: Դրանք կարմիր գլխարկներ են:

Լրացուցիչ աշխատանք

Ինքներդ կազմե’ք նախադասություններ:

24.10-28.10 Առցանց ուսուցում

Նախագիծ <<Անգլերենը մեր տանը>>

Նպատակը`  սովորողներն իրենց ծնողների օգնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ ստեղծելու են  ֆիլմ, որտեղ սովորողը պետք է անգլերենով մի փոքր  պատմի իր կամ իր ընտանիքի, ընկերոջ, խաղալիքների մասին:

Արդյունքը կլինի ուրախ, հավես տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում:

19.10.2016

Լեզվական նյութ` have got/has got, can

Դասի ընթացքը` սովորողները փորձում են բանավոր պատմեն իրենց մասին, իրենց ընկերոջ կամ սիրած խաղալիքի մասին:

Տանը`

Երեխաներ ջան, բոլորդ գրում եք փոքրիկ պատում ձեր մասին: Ուղարկում եմ ձեզ մի օրինակ, որի հիման վրա դուք ինքներդ կգրեք ձեր մասին:

Hello! My name is Vahe. I am ten. I have got many toys(շատ խաղալիքեր). This is my toy car. It is big. My toy car is red. It is on the table. This is my blue ball. It is not big. I can( ես կարող եմ) dance. I can sing too. Goodbye.
Can-կարողանալ
toy-խաղալիք
swim-լողալ
dance-պարել
sing-երգել
play chess-խաղալ շախմատ
play the piano-նվագել դաշնամուր

14.10.2016

Լեզվական նյութ՝ in, on, at

Դասագրքից էջ36  առ.6 նկարներին նայելով` գրավոր պատմեք նկարը:

Օրինակ` What is it? It is a doll.

What colour is it? It is pink.

Where is it? It is on the table.

Ամեն անգամ հարցերը գրում եք և պատասխանում այդ հարցերին:

Էջ 37 առ.7 փորձե’ք կարդալ և հասկանալ:

10.10.2016

Թեմա՝ Have you got…………?

Դասի ընթացքը՝ յուրաքանչյուր սովորող հարցում դիմում է իր ընկերոջը. Օրինակ՝ Have you got a blue pen?

Have you got two rabbits on the farm? Դու ունես երկու ճագար ագարակում:

Տանը՝  ևս մեկ անգամ բացում եք հղումը կրկնում եք ընտանի կենդանիների անվանումները:

Հետևյալ նախադասությունները թարգմանե՛ք անգլերեն:

1. Դու ունե՞ս երկու շուն ագարակում:

2. Դու ունե՞ս չորս բադիկ ագարակում:

3. Դու ունե՞ս  հինգ սպիտակ կով ագարակում:

4. Դու ունե՞ս վեց սև ձի ագարակում:

5. Դու ունե՞ս յոթ շագանակագույն այծ ագարակում:

Լրացուցիչ աշխատանք

Ինքներդ կազմե՛ք հարցեր՝ գործածելով մեր անցած բառերը:

3.10.2016

Թեմա՝ I have got…….Ես ունեմ……..

Դասի ընթացքը՝ յուրաքանչյուր սովորող բանավոր կազմում է նախադասությաւն՝ գործածելով հագուստի անվանումները:

Տանը՝ հետևյալ նախադասությունները թարգմանե’ք անգլերեն.

1. Ես ունեմ երկու կարմիր գլխարկ:

2. Ես ունեմ հինգ վերնաշապիկ: Նրանք դեղին են և կանաչ:

3. Ես ունեմ մեկ գնդակ: Այն կապույտ է:

4. Ես ունեմ եկու կապույտ գրիչ և չորս կարմիր գրիչ:

5. Ես ունեմ մեկ սև մատիտ:

Կազմե’ք նմանատիպ 3 օրինակ.

I have got a copy-book. It is blue.

I have got two copy-books. They are blue and green.

Կրկնե՛ք ընտանի կենդանիների անվանումները:

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

30.09.2016

Թեմա՝ Clothes-հագուստներ

http://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm

Դասի ընթացքը՝ յուրաքանչյուր սովորղ ցույց է տալիս իր հագուստը և ասում. Օրինակ This is my shirt. It is red.

Տանը՝  բացե՛ք հղումը և սովորե՛ք հագուստի անվանումները:

Դասագրքից էջ 24 առ.2 կատարել գրավոր: Նայե՛ք նկարներին և կազմեք նախադասություններ: Կարող եք նաև ձեր նախադասությունների մեջ օգտագործել հղումով ուղարկած հագուստի անվանումները:

Օրինակ՝ This is a shirt.

                These are shirts.

T-shirt-սպորտային շապիկ

skirt-կիսաշրջազգեստ

hat-գլխարկ

shirt-վերնաշապիկ

trousers-տաբատ, շալվար

tights-զուգագուլպա

28.09.2016

Թեմա՝  This is a……Սա…..
These are…….Սրանք………
Դասի ընթացքը՝ յուրաքնչյուր սովորող իր դիմաց դրված որևէ իր է վերցնում և այդ իրի մասին պատմում: Օրինակ՝ This is my book. These are my books.
Կազմե՛ք 3 նախադասություն՝ գործածելով this is a…….և 3 նախադասություն՝ գործածելով these are….
Օրինակ՝ This is a ball.
                These are  two balls.

26.09.2016

Թեմա՝ Revision

Դասի ընթացքը՝ սովորողներից յուրաքանչյուրը պատմում է իր կողքի նստած դասընկերոջ մասին:

Տնային առաջադրանք՝

Դասագրքից էջ 22առ. 1-ի ձախ հատվածը կարդալ, իսկ աջ հատվածը գրավոր լրացնել: Առաջադրանքը կատարելուց հետո, փորձեք ինքներդ ընտրել ձեր դասընկերներից որևէ մեկին և, այդ օրինակի հիման վրա, իր մասին գրել:

23.09.2016

Իմ օրինակի հիման վրա մեր անցած բառերով կազմում եք 5  և ավելի  բառակապակցություն :

Օրինակ՝ two pens, four books, ………………….

Դասագրքից էջ 21 առ.7 կատարել գրավոր:

Կրկնում, վերհիշում եք մրգերի անվանումները: Կարող եք այդ մրգերի անվանումներն էլ գործածել ձեր բառակապակցությունների մեջ:

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

16.09.2016

Թեմա՝ գույներ-colours    Is this a……? //  Is it…….?

Դասի ընթացքը՝ սովորողները մոտենում են իրար հարցեր են տալիս և պատասխանում: Օրինակ՝

-Maria, is this a pen?

-Yes, it is.

-Maria, is it red?

-Yes it is.

Տանը՝ դասագրքից էջ 16 առ.2,3

09.09.2016

Թեմա`  This is …..my/ his/her

Դասի ընթացքը յուրաքանչյուր սովորող արագ մոտենում է ընկերներից որևէ մեկին և ասում.

օրինակ This is her book. 

կամ This is his bag.

Տանը` paint ծրագրով յուրաքանչյուր սովորող նկարում է իր ընտանիքի անդամներին և, մուտքագրելով, փորձում պատմել նկարը:

Mariam Mkrtchyan

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Artyom Hovhannisyan

untitled

Gohar Barseghyan

my-family

Irina Gyurjinyan

my-family-1