Ուսուցչի վերապատրաստման մոդուլ. օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատարաստող՝ Յուրա Գանջալյան

Դասընթացի ծրագիր

Թեմա 1 Հոկտեմբերի 3, ժամը 14:30-15:30, վայրը՝Ավագդպրոց 2/4 կաբինետ 

Օտար լեզվի ուսուցման նպատակը և խնդիրները 

Հատկացվող ժամաքանակը — 1 ժամ 

Բովանդակությունը. Օտար լեզուների ուսուցման նպատակը և խնդիրները, որոնք սահմանված են հանրակրթության պետական չափորոշիչում և «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի նոր չափորոշիչներում 

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 1. 

Օգտվելով «Հանրակրթությանպետականչափորոշիչ» և «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ» փաստաթղթերից գրել և բլոգում հրապարակել օտար լեզվի ուսուցման նպատակը ևխնդիրները կրթական երեք աստիճաններում: 

1-ին թեմայի ամփոփում

Տարրական դպրոցում «Օտար լեզուներ» բնագավառի ուսուցման նպատակն է՝

 • Առնվազն երկու օտար լեզվից  լեզվական գիտելիքների կիրառման և հաղորդակցման հմտությունների և կարողունակությունների ձևավորումը,
 • Գրագետ, կապակցված գրավոր և բանավոր  պարզ խոսք  կազմելու, կարդալու, հասկանալու, վերարտադրելու հմտությունների ձևավորումը, 
 • Սեփական մտքերի, զգացմունքների, կարիքների և ցանկությունների մասին արտահայտվելու կարողությունների ձևավորումը, 
 • Սովորողների՝ տարբեր ձևաչափերով արդյունավետ համագործակցելու և հաղորդակցվելու  կարողությունների ձևավորումը,
 • Սովորողների՝  տրամաբանական, ստեղծագործական և քննական մտածողության պարզ հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը, 
 • Այլ ազգերի, ավանդույթների, արժեքների նկատմամբ հետաքրքրության և հարգանքի ձևավորումը:

Հիմնական (միջին) դպրոցում «Օտար լեզուներ» բնագավառի ուսուցման նպատակն է՝

 • ԼԻԵՇ-ի B1 մակարդակին համապատասխան, օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը,
 • Կրթական տվյալ մակարդակին, թեմային և հաղորդակցական իրադրությանը համապատասխան լեզվական գիտելիքի (բառապաշար, քերականություն, ուղղագրություն,արտասանություն) զարգացումը,
 • Սովորողի առաջընթացի ինքնագնահատման հմտությունների զարգացումը՝ համեմատելով իր գիտելիքը և կարողությունները տարբեր փուլերում,
 • Նախկին ձեռքբերումների և սեփական սխալների հիման վրա  սովորելու կարողությունների զարգացումը,
 • Սովորողի՝ հասարակության մշակութային և լեզվական բազմազանությունը գիտակցելու և արժևորելու կարողությունների զարգացումը,
 • Քաղաքացիական գիտակցություն դրսևորելու կարողությունների և հմտությունների զարգացումը,
 • Սովորողների մոտ ազգային և համաշխարհային մշակույթների հանդեպ հետաքրքրության սերմանումը։

Միջնակարգ (ավագ) դպրոցում «Օտար լեզուներ» բնագավառի ուսուցման նպատակն է՝

 • Ժամանակակից բազմալեզու և բազմամշակույթ աշխարհում հաղորդակցվելու և գործելու ունակ, տարբեր լեզուների տիրապետող անձի ձևավորումը,
 • ԼԻԵՇ-ի առնվազն B1 կամ B2 մակարդակի օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը,
 • Ընդարձակ զեկուցումներ, դասախոսություններ հասկանալու, փաստարկների բարդ շղթային հետևելու կարողունակության զարգացումը,
 • Ժամանակակից խնդիրների վերաբերյալ հոդվածներ և գրավոր զեկուցումներ ընթերցելու և հասկանալու կարողունակության զարգացումը,
 • Լեզուն կրողների հետ բավականին սահուն, հանպատրաստից, քննականորեն և հիմնավորված գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու կարողունակության զարգացումը,
 • Օտար լեզվով հաղորդակցումը որպես աշխարհճանաչման, ինքնաճանաչման և այլ մշակույթների ճանաչման հիմնական գրավականի ընկալման սերմանումը, 
 • Օտար լեզվի դասերի ընթացքում ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների զարգացումը։

Օտար լեզվի նոր չափորոշիչներով սահմանված են հետևյալ հաղորդակցական կարողությունները ըստ կրթական աստիճաննների

Տարրական դպրոց

Ունկնդրելը

Լսել և հասկանալ շատ պարզ հրահանգները և իրեն ծանոթ թեմաներով խոսքի ընդհանուր բովանդակությունը

Ընթերցանությունը

Ընկալել շատ պարզ և ծանոթ տեքստի փաստերը և հիմնական բովանդակությունը։

Մենախոսությունը

Համառոտ վերարտադրել պարզ, տարբեր ուղիներով ստացված (ռադիո, հեռուստատեսություն, համացանց) գրավոր կամ բանավոր խոսքի/տեքստի բովանդակությունը։

Համառոտ նկարագրել իրեն, իր շրջապատը, իր առօրյան։

Գրավոր խոսք

Շարադրել կարճ տեքտ իր շրջապատի, առօրյայի, նախասիրությունների մասին։

Լրացնել պարզ տեղեկություններ պահանջող ձևաթուղթ։

Փոխներգործություն

Սկսել երկխոսություն իրեն ծանոթ թեմայով` արձագանքելով իրեն ուղղված հարցերին։

Արտահայտել համաձայնություն կամ անհամաձայնություն՝ տալով պարզ պատասխաններ կամ խնդրելով հստակեցումներ։

Խոսակցին տալ պարզ հարցեր իրեն ծանոթ թեմաների շուրջ

Լեզվական նյութ

Կիրառել տվյալ մակարդակին, թեմային և հաղորդակցական իրադրությանը համապատասխան լեզվական գիտելիք (բառապաշար, քերականություն, ուղղգրություն,արտասանութոյւն)։

Թեմա 2. հոկտեմբերի 3-ին և 4-ին  

Խմբային աշխատանքի իրականացումը օտար լեզվի ուսուցման ընթացքում 

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 3 ժամ 

Բովանդակությունը. Լեզվական խաղեր, համագործակցային նախագծեր, ընտանեկան նախագծեր բանավեճեր, 

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 2 

Կարդալ նշված հոդվածները, դիտել տեսադասը, դիտարկումները հրապարակել բլոգում: Կազմակերպել և իրականացնել մեկ լեզվական խաղ կամ իրավիճակային դերախաղ:  

Անգլերեն դասավանդողի ուղեցույց: Լեզվական խաղեր – ՅուրաԳանջալյան 

Բանավեճը՝որպեսուսուցման-ուսումնառության արդյունավետ մեթոդ ավագ դպրոցում — ՍիլվաՀարությունյան 

Համագործակցային կրթությունԻրինաԱպոյան 

Տեսադաս «When the School Topic Becomes a Family Project» Աննա Գանջալյան 

2-րդ թեմայի ամփոփում

Յուրա Գանջալյանի Անգլերեն դասավանդողի ուղեցույց: Լեզվական խաղեր հոդվածում շատ հետաքրքիր լեզվական խաղեր կան, բայց այդ խաղերը ավելի շատ նպատակահարմար են Միջին և Ավագ դպրոցի սովորողների համար: Ես՝ որպես կրտսեր դպրոցի անգլերենի դասավանդող, առաջարկում եմ մի քանի լեզվական խաղեր, որոնք ես իրականացրել եմ այս տարվա ամառային ուսումնական ճամբարի ընթացքում 2-3-րդ դասարանների սովորողների հետ:

Առաջին խաղը իրենից պահանջում է, որ «The Funny Monkey Chita» հեքիաթը սովորողները կարողանան արագ բանավոր ներկայացնել: Այն ճամբարականը, ում մոտ հայտնվում է գնդակը, պետք է մեկ նախադասությամբ սկսի հեքիաթը, հետո արագ փոխանցի մյուս ճամբարականին: Վերջինս իր հերթին էլ մեկ նախադասությամբ շարունակի հեքիաթը` փոխանցելով մյուսին և այդպես շարունակ: Ով չկարողանա շարունակել, խաղից դուրս է գալիս:

Այնպես ստացվեց, որ բոլորը հաղթեցին:))

Երկրորդ խաղը իրենից պահանջում է, որ ճամբարականները պետք է բռնեն գնդակը՝ լսելով անգլերեն մրգի որևէ անվանում: Իսկ եթե այն միրգ չէ, ապա չպետք է բռնեն: Ով սխալվում է, խաղից դուրս է գալիս:

Վայոց ձորի ճամբարականները փորձեցին առաջին անգամ խաղալ «Կենդանի բառարան» լեզվական խաղը 5-րդ դասարանի ճամբարականների հետ:

Ներկայացնում եմ իրավիճակային դերախաղ, որն այս տարի սեպտեմբերին իրականացրել եմ 5-րդ դասարանի սովորողների հետ.

Իրավիճակային գնորդ-վաճառող դերախաղ 5-րդ դասարնի սովորողների և ծնողների մասնակցությամբ.

Թեմա 3. հոկտեմբերի 5-ին, 14:30-17:30, վայրը՝ Ավագ դպրոց 2/4 

Լաբորատոր և/կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը օտար լեզվի դասերին

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 5 ժամ

Բովանդակությունը. Նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք) օտար լեզվի ուսուցումը ուսումնական նախագծերով:

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 3

Կարդալ«Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգը» և նախագծի կառուցվածքը  հրապարակել  բլոգում:

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 4.

Ուսումնասիրել նշված ուսումնական նախագծերը ըստ տեսակների՝ կարճատև նախագիծ – Հագուստի գնումներ և ուտելիք պատվիրելը սրճարանում

երկարատև նախագիծ – «Սովորում ենք գրել» , «Teenagers» 

շուրջտարյա նախագիծ – «Մարդիկ, որ ոգեշնչում են մեզ – People who inspire us»

համագործակցային նախագիծ – Բազմալեզու սեբաստացիներ,

սովորող-սովորեցնող նախագիծ – Meeting with primary school students

Կազմել օտար լեզվի ուսումնական նախագիծ

3-րդ թեմայի ամփոփում

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը 

 • Նախագծի վերնագիրը 
 • Նախագծի նպատակը, որն իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի ձևակերպում է, որի լուծումը տալիս է նախագծի իրականացումը: 
 • Նախագծի իրականացման ժամկետները 
 • Մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը 
 • Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները 
 •  Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը 
 •  Վերջնական արդյունքի (հոդված, պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, թարգմանություն, այլ) հանրային ներկայացում-պաշտպանություն 
 • Անդրադարձ. սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում

Ներկայացնում եմ շուրջտարյա հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ

Buying new shoes

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Թեմա 4. Հոկտեմբերի 7-ին ժամը 14:30-17:30, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 2 ժամ

Բովանդակությունը. Միջառարկայական նախագծեր, ինտեգրված դասերի կազմակերպում

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 1

Ուսումնասիրել նշված միջառարկայական նախագծերը, բանավեճերը, քննարկումները. դիտարկումները հրապարակել բլոգում:

Անգլերեն և այլ օտար լեզուներ

Բազմալեզու սեբաստացիներ,

Անգլերեն և հասարակագիտություն

Բանավեճեր «Personal Boundaries»

Նախագծեր – Migration Problem

Քննարկումներ (հեռավար) – Are exact sciences more important than humanities?

Անգլերեն և հոգեբանություն

Discussions with Cam

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 2

Կազմել միջառարկայական նախագիծ, տալ վիճահարույց թեմաներով բանավեճերի և քննարկումների վերնագրեր: Կազմակերպել մեկ բանավեճ կամ քննարկում սովորողների հետ այն դպրոցում, որտեղ աշխատում է վերապատրաստվողը:

1-ին գործնական աշխատանքի ամփոփում

Կարդացի անգլերեն+հոգեբանություն բաժնից հոգեբանական հարցերի քննարկումը Ավագ դպրոցի սովորողների և ամերիկացի ապագա հոգեթերապևտ Քեմի հետ, և կարող եմ ասել, որ շատ տպավորված եմ, թե Ավագ դպրոցի սովորողները ինչպես են կարողանում անգլերեն շփվել տարբեր հարցերի շուրջ, ունենալ իրենց յուրովի կարծիքները կյանքի հանդեպ, կարևորել ճամփորդությունները կյանքում, քննարկել զբոսաշրջիկի և ճամփորդողի տարբերությունները: Նմանատիպ հանդիպումները օտարերկացիների հետ օգնում են սովորողներին զարգացնելու խոսելու և լսելու կարողությունները և, իհարկե, տվյալ երկրի մշակույթը ուսումնասիրելով՝ հավելյալ գիտելիք ձեռք բերել:

2-րդ գործնական աշխատանքի ամփոփում

Ներկայացնում եմ միջառարկայական(անգլերեն+բնագիտություն) նախագիծ, որտեղ սովորողները թարգմանում են բնագիտական նյութեր:

Նախագիծ. Իմ տեղեկատվական մոլորակը

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանի հետաքրքրված սովորողներ

Նպատակը. Սովորողները ձեռք են բերում համացանցի հետ ինքնուրույն աշխատելու, իրենց համար հետաքրքիր նյութ փնտրելու և գտնելու, երկար տեքստերի միտքը հակիրճ ներկայացնելու և թարգմանելու կարողություններ: 

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները ստեղծում են մեդիա տարածքը, որտեղ կներառեն այն բաժինները, 

որոնց մասին կուզենան խոսել: Դրանից հետո յուրաքանչյուրը համացանցից փնտրում և գտնում է իրեն համար հետաքրքիր մի որևէ հայերեն կամ անգլերեն նյութ: Եթե տեքստը երկար է, հակիրճ ձևով գրում են այդ տեքստի բովանդակությունը: Հայերեն նյութը թարգմանվում է անգլերեն, իսկ անգլերենը՝ հայերեն: Իմ խմբագրելուց հետո սովորողը տվյալ

նյութը հրապարակում է իր ստեղծած մեդիա տարածքում: 

Արդյունքը՝ ստեղծվում է մի նոր ուսումնական բլոգ. «Իմ տեղեկատվական մոլորակը», որը հետաքրքիր տեղեկատվական աղբյուր կլինի՝  և՛դասավանդողների և՛այլ սովորողների համար:

Թեմա 5 հոկտեմբերի 10-ին և 11-ին, ժամը 14:30-17:30 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

ՏՀՏ օգտագործումը օտար լեզվի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 4 ժամ

Բովանդակությունը. Օտար լեզվով ունկնդրելու, խոսելու, ընթերցելու և գրելու կարողությունների զարգացումը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ: Բլոգային ուսուցման առավելությունը օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում:

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 1.

Կարդալ «ՏՀՏ միջոցների օգտագործումը օտար լեզվի ուսումնական պարապմունքների ընթացքում», մեթոդական մշակումը, հրապարակել այն բլոգում և գրել սեփական դիտարկումները քննարկվող հարցի մասին:

1-ին գործնական աշխատանքի ամփոփում

1-3-րդ դասարանների պարապմունքների ընթացքում հաճախ եմ օգտագործում anglomaniacy.pl կայքը, իսկ 4-5-րդ դասարանների սովորողների հետ հաճախ ենք գործածում http://learnenglishteens.britishcouncil.org/  կայք-էջը, որտեղ կան շատ առօրյա A1 և A2 մակարդակների երկխոսություններ, և սովորողները, շնորհիվ կցված տեսնայութերի կամ ձայնագրությունների, ավելի հավեսով ու ակտիվ են մասնակցում ուսումնական պարապմունքին և ավելի հեշտ են ընկալում բոլոր նոր բառերն ու արտահայտությունները: Վստահ կարող եմ ասել, որ ՏՀՏ միջոցների օգտագործումը օտար լեզվի ուսումնական պարապմուքների ընթացքում շատ արդյունավետ է, քանի որ զարգանում է սովորողների ունկնդրելու և խոսելու կարողությունները: Իսկ երբ սովորողներն իրենք են սկսում գործածել ՏՀՏ միջոցները, ավելի ստեղծական են դառնում: Նրանք ձեռք են բերում համացանցի հետ ինքնուրույն աշխատելու, հետաքրքիր նյութեր փնտրելու և գտնելու, երկար տեքստերի միտքը հակիրճ ներկայացնելու և թարգմանելու կարողություններ:

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 2  

Կարդալ «Բլոգային ուսուցում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում» հոդվածը, գրել սեփական դիտարկումները բլոգային ուսուցման առավելությունների մասին և հրապարակել բլոգում:

2-րդ գործնական աշխատամքի ամփոփում

Բլոգային ուսուցումը շատ արդյունավետ է: Սովորողը բովանդակության սպառողից դառնում է բովանդակության ստեղծող: Ուսուցիչները ուսումնական նյութեր են ստեղծում իրենց բլոգներում: Բլոգը նաև դասավանդողների առաջավոր փորձի փոխանակման հիանալի հարթակ է: Կարևոր եմ համարում նաև բլոգի արխիվային տարածքը, որտեղ տեսանելի են երևում թե՛ ուսուցիչների տարիների աշխատանքը, և՛ թե՝ սովորողների՝ տարբեր առարկաներից գիտելիքների և կարողությունների զարգացումը:

Թեմա 6 հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին, ժամը 14:30-17:30, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում սովորողների արժեհամակարգի ձևավորումը.

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 4 ժամ

Բովանդակություն. Մշակույթ, արժեքներ, վերաբերմունք, նորմեր/կանոններ, նախասիրություններ և հետաքրքրություններ

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 1

Կարդալ, ուսումնասիրել «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչների «մշակույթ» բաժինը:

Գործնական աշխատանք 2

Կարդալ Յուրա Գանջալյանի «Անդրադարձ առարկայական չափորոշչով սահմանված  հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության բաղադրիչներ» մեթոդական մշակումը: Կազմել մի որևէ ուսումնական նյութի, թեմայի, նախագծի իրականացման թեմատիկ պլանը նմանատիպ մեթոդական մշակմամբ:

1-ին գործնական աշխատանքի ամփոփում

Մշակույթ

ԱրժեքներՎերաբերմունքՆորմեր/կանոններՀետաքրքրություններ/Նախասիրություններ 
2-րդ դասարան
ՕԼ2-Մ-Ա․1Ճանաչել ազգային և ուսուցանվող լեզվի երկրի մշակույթի որոշ տարրեր (ընտանիք, դպրոց, այբուբեն) 
ՕԼ2-Մ-Վ.1Ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք ընտանիքի և դասընկերների նկատմամբ` փորձելով օգնել նրանց:
ՕԼ2-Մ-Վ.2Ցուցաբերել հոգատար և խնամքով վերաբերմունք դպրոցի գույքի և դպրոցական պարագաների հանդեպ:
ՕԼ2-Մ-Ն․1Թվարկել տանը և դպրոցում վարքի պարզ կանոնները:
ՕԼ2-Մ-Ն․2Մաքուր պահել դասասենյակը և չփչացնել գույքը։ 
ՕԼ2-Մ-Հ/Ն․1Ճանաչել իր հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները։ 
3-րդ դասարան
ՕԼ3-Մ-Ա․1Ճանաչել իր և այլ ազգերի մի շարք սովորույթներ և դրանց հետ կապված արժեքները:
ՕԼ3-Մ-Ա․2Կարևորել ընկերությունը և հանդուրժողականությունը:
 
ՕԼ3-Մ-Վ.1Ցուցաբերել հոգատար վերաբերմունք ընտանիքի անդամների և ընկերների,  պատասխանատվություն տան և դպրոցի գույքի հանդեպ։ 
ՕԼ3-Մ-Վ.2Դրսևորել հոգատար վերաբերմունք կենդանիների հանդեպ:
ՕԼ3-Մ-Վ.3Ստեղծել ընկերական հարաբերություններ՝ քաջալերելով և աջակցելով իր ընկերներին։
ՕԼ3-Մ-Ն․1Ճանաչել և պահպանել ընտանիքում և հասարակական վայրերում վարքի պարզ կանոնները։ 
ՕԼ3-Մ-Ն․2Ճանաչել առողջ սնվելու ռեժիմը և հետևել դրան։
ՕԼ3-Մ-Հ/Ն․1Ճանաչել իր ընտանիքի անդամների և դասընկերների նախասիրությունները։ 
4-րդ դասարան
ՕԼ4-Մ-Ա․1Ճանաչել մշակութային արժեքների որոշ դրսևորումներ առօրյա կյանքում։
ՕԼ4-Մ-Ա․2Կարևորել հանդուրժողականությունն այլ ազգերի և մշակույթների նկատմամբ։
ՕԼ4-Մ-Վ.1Դրսևորել հարգալից վերաբերմունք աշխարհի այլ երկրների, ազգությունների, լեզուների, մշակույթների հանդեպ` ցուցաբերելով դրանք ուսումնասիրելու հետաքրքրություն:
ՕԼ4-Մ-Վ.2Դրսևորել շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված հոգատար և պատասխանատու վերաբերմունք՝ չվնասելով և չաղտոտելով այն։

ՕԼ4-Մ-Ն․1Կազմել օրվա ռեժիմ և հետևել դրան։
ՕԼ4-Մ-Ն․2ճանաչել առողջ ապրելակերպի սկզբունքները և հետևել դրանց։ 
ՕԼ4-Մ-Ն․3Առաջնորդվել միայն անհրաժեշտը և պիտանին գնելու սկզբունքով։
ՕԼ4-Մ-Հ/Ն․1Ճանաչել ուսումնասիրվող լեզվի երկրի հասակակցի հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները։ 
5-րդ դասարան
ՕԼ5-Մ-Ա․1Ճանաչել ազգային և իր համայնքի նյութական և ոչ նյութական արժեքները (ավանդույթներ, սովորույթներ, տեսարժան վայրեր)։ 
ՕԼ5-Մ-Ա․2Գիտակցել այլ մշակույթների նկատմամբ բաց լինելու և դրանք ճանաչելու կարևորությունը։
ՕԼ5-Մ-Վ.1Դրսևորել հոգատար և պատասխանատու վերաբերմունք տեսարժան վայրերի  հանդեպ։ 
ՕԼ5-Մ-Վ.2Դրսևորել հոգատար վերաբերմունք բնության,  ընտանի և վայրի կենդանիների հանդեպ։
ՕԼ5-Մ-Ն․1Ճանաչել հասարակական և մշակութային վայրերում իրեն դրսևորելու պարզ կանոնները և հետևել դրանց։
ՕԼ5-Մ-Ն․2Ճանաչել համագործակցային աշխատանքի տարրական կանոնները և հետևել դրանց։ 
ՕԼ5-Մ-Ն․3Ճանաչել համայնքում համակեցության տարրական կանոնները և հետևել դրանց։
ՕԼ5-Մ-Հ/Ն․1Ցուցաբերել հետաքրքրություն ընտանի և վայրի կենդանիների հանդեպ:
ՕԼ5-Մ-Հ/Ն․2Ճանաչել իրեն հետաքրքրող որոշ մասնագիտություններ։
ՕԼ5-Մ-Հ/Ն․3Ցուցաբերել հետաքրքրություն առողջ ապրելակերպի և սպորտի հանդեպ։

2-րդ գործնական աշխատանքի ամփոփում

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ

Ordering food in a cafe

Հաղորդակցություն

Ունկնդրում-սովորողները սկզբում ունկնդրում են լեզվկիր մարդկանց կողմից արված երկխոսությունները:

Ընթերցանություն-սովորողները երկխոսությունը լսելուց հետո փորձում են դերերով կարդալ, սովորել բոլոր նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Մենախոսություն-սովորողը փորձում է սովորած բառերով և արտահայտություններով հորինել նախադասություններ:

Փոխներգործություն-սովորողները երկխոսությունը լավ յուրացնելուց հետո իրենք են ստեղծում նմանատիպ երկխոսություն, որից հետո այն դառնում է ընտանեկան նախագիծ: Տանը մանկական սրճարանի տեսարան են ստեղծում և ընտանիքի անդամներից մեկը լինում է, օրինակ, մատուցողը, իսկ հաճախորդը՝ սովորողը:

Լեզվանյութի կիրառում-սովորողը ձեռք է բերում քաղաքավարի դիմելաձև անգլերեն(What would you like?), տարբեր ուտելիքների և ըմպելիքների  անվանումներ, մատուցող-հաճախորդ երկխոսության բառապաշար:

Մշակույթ

Արժեք-սովորողը արժևորում է համեղ և սննդարար ուտելիքների, ըմպելիքների կարևորությունը

Վերաբերմունք-ուսուցման այս ձևով, երբ սովորողը սկզբում լսում է լեզվակիր մարդկանց կողմից արված հետաքրքիր երկխոսությունը ու հետո երբ ինքն է փորձում երկխոսություն ստեղծել և այն մտնում է ընտանիք, դառնում ընտանեկան նախագիծ, վերաբերմունքը լեզվի, ուսման հանդեպ ավելի մոտիվացվում է և սովորողը սկսում է ոգևորված աշխատել:

Թեմա 7 հոկտեմբերի 14-ին և 17-ին Ժամը 14:30-17:30, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը:

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 4 ժամ

Բովանդակությունը. Միտք, տրամաբանական կապեր, վերլուծություն, առաջընթաց ապահովող ուսումնական նյութեր, առաջադրանքներ

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 1

Կարդալ, ուսումնասիրել «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչների «Քննական և ստեղծարար միտք» բաժինը և հրապարակել սեփական դիտարկումները բլոգում:

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 2.

Ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքներ և նախագծեր. Կարդալ «Անգլերենի ուսումնական նյութերի ստեղծում միջին և ավագ դպրոցներում» մեթոդական մշակումը: Ստեղծել 3 ուսումնական նյութ:

2-րդ գործնական աշխատանքի ամփոփում

Ուսումնական նյութ 1

Համագործակցային նախագիծ. Մեր զբոսայգիները

Մասնակիցները՝ Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիները

Դասավանդողներ՝ անգլերենի և ռուսերենի դասավանդողներ

Նպատակը.

Զարգանում է սովորողների անգլերեն և ռուսերեն խոսելու կարողությունները այնպիսի թեմաներով, որոնք սիրելի և հոգեհարազատ են իրենց: Զարգանում է նաև սովորողների գրելու և թարգմանչական կարողությունները հայերենից անգլերեն և ռուսերեն:

Նախագծի ընթացքը.

Սովորողները բաժանվում են երկու խմբի: Առաջին խմբի սովորողները ինքնուրույն կազմում են հայերեն տեքստ այն զբոսայգու մասին, որը կուզենային ներկայացնել: Տեսքտը դասավանդողի խմբագրելուց հետո իրենք թարգմանում են այն անգլերեն և ռուսերեն: Որից հետո այցելում են տվյալ զբոսայգին, լուսանկարում են իրենց պատումի վայրերը:

Երկրորդ խմբի սովորողների հետ դասավանդողի աջակցությունը ավել իշատ է լինում: Նպատակն այն է, որ ամբողջ դասարանը մասնակցի նախագծի իրականացմանը: Դասավանդողը պարզ հայերենով մշակում է որևէ զբոսայգու մասին տեքստ և դասարանում անգլերենի ժամին միասին փորձում են նախադասություն առ նախադասություն թարգմանել անգլերեն, իսկ ռուսերենի դասին՝ ռուսերեն:

Ակնկալվող արդյունքը՝

սովորողները կկարողանան 2 օտար լեզվով ներկայացնել իրենց սիրելի զբոսայգիները: Նախատեսվում է ստեղծել նաև եռալեզու էլեկտրոնային գիրք, որը շատ լավ ուսումնական նյութ կլինի իրենց կրտսեր ընկերների համար:

Ուսումնական նյութ 2

Թարգմանչական նախագիծ 1.

Նախագծի նպատակը և բովանդակությունը.Նախագծի նպատակն է զարգացնել 5-րդ դասարանի սովորողների հայերենից անգլերեն փոքրածավալ տեքստեր թարգմանելու կարողությունները: Տեքստերը լինելու են իրենց իսկ հորինած հեքիաթները`իմաստուն հեքիաթների մեդիագիրք:

Նախագծի վերջնական արդյունքը. 5-րդ դասարանի սովորողների ստեղծած «Իմաստուն հեքիաթների մեդիագիրքը հայերեն և անգլերեն լեզուներով»: Դասարանում սովորողները կատարում են թարգմանչական աշխատանքներ: Երբ մեդիագիրքը պատրաստ լինի, այն կարող է գործածվել որպես հայերեն և անգլերեն լեզուներով ընթերցանության գիրք կրտսեր դպրոցի սովորողների համար:

Ուսումնական նյութ 3

Թարգմանչական նախագիծ 2.

Նախագիծ. Իմ տեղեկատվական մոլորակը

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանի հետաքրքրված սովորողներ

Նպատակը. Սովորողները ձեռք են բերում համացանցի հետ ինքնուրույն աշխատելու, իրենց համար հետաքրքիր նյութ փնտրելու և գտնելու, երկար տեքստերի միտքը հակիրճ ներկայացնելու և թարգմանելու կարողություններ: 

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները ստեղծում են մեդիա տարածքը, որտեղ կներառեն այն բաժինները, 

որոնց մասին կուզենան խոսել: Դրանից հետո յուրաքանչյուրը համացանցից փնտրում և գտնում է իրեն համար հետաքրքիր մի որևէ հայերեն կամ անգլերեն նյութ: Եթե տեքստը երկար է, հակիրճ ձևով գրում են այդ տեքստի բովանդակությունը: Հայերեն նյութը թարգմանվում է անգլերեն, իսկ անգլերենը՝ հայերեն: Իմ խմբագրելուց հետո սովորողը տվյալ

նյութը հրապարակում է իր ստեղծած մեդիա տարածքում: 

Արդյունքը՝ ստեղծվում է մի նոր ուսումնական բլոգ. «Իմ տեղեկատվական մոլորակը», որը հետաքրքիր տեղեկատվական աղբյուր կլինի՝  և՛դասավանդողների և՛այլ սովորողների համար:

Թեմա 8. հոկտեմբերի 18-ին ժամը 14:30-17:30, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Սովորողների ուսումնական գործունեության միավորային և ձևավորող գնահատումը

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 2 ժամ

Բովանդակությունը.

Ներքին և արտաքին գնահատում, միավորային և ձևավորող գնահատում

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 1

Կարդալ հանրակրթության պետական չափորոշիչի «Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքները» բաժինը:

Ուսումնասիրել «Գնահատումը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում» կարգը:

Գործնական աշխատանք 2

Կարդալ և գրախոսել Յուրա Գանջալյանի «Ձևավորող գնահատում» մեթոդական մշակումը:

2-րդ գործնական աշխատանքի ամփոփում

Կարդացի Յուրա Գանջալյանի «Ձևավորող գնահատում» մեթոդական մշակումը

Ձևավորող գնահատման նպատակը ուսումնական գործընթացում ուսուցիչների և սովորողների գործունեության ճշգրտումն ու շտկումն է՝ հիմնվելով ուսումնառության ընթացիկ արդյունքների վրա: Գործունեության շտկումը ենթադրում է ուսուցչի և սովորողների առջև դրված ուսումնական խնդիրների համատեղ լուծում՝ արդյունքները բարելավելու նպատակով:

Առանց հայտորոշման ուսուցիչները չեն կարող անհրաժեշտ մակարդակով կիրառել ձևավորող գնահատումը, իսկ ձևավորող գնահատման որակն իր հերթին ազդում է միավորային գնահատման արդյունքների վրա: Պահպանելով գնահատման իրականացման հետևողականությունը՝ կարելի է հասնել ուսումնառության արդյունքների բարձր մակարդակի:

Թեմա 9 հոկտեմբերի 19-ին, 20-ին և 21-ին, ժամը 14:30-17:30, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Դասավանդման ժամանակակից մոտեցումները, մեթոդները և ռազմավարությունները օտար լեզվի ուսուցման համատեքստում:

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 5 ժամ

Բովանդակությունը.

Հեղինակայինը օտար լեզուների ուսուցման գործում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում. ՏՀՏ միջոցների օգտագործումը օտար լեզվի ուսուցման 4 հիմնական բաղադրիչներում, բլոգային և նախագծային ուսուցում, օտար լեզուների ուսուցման հաղորդակցական մոտեցումը, հեռավար ուսուցման կազմակերպումը, անգլերենի առարկայական ֆլեշմոբները, լեզվակիր երկրի մասնագետի մասնակցությունը ուսպարապմունքներին, դպրոցական կայք.

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 1

Կարդալ նշված հոդվածները՝ Օտար լեզուների ուսուցումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում. հեղինակ՝ Մարգարիտ Սարգսյան

«Ի՞նչն է հեղինակայինը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության գործում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում» հեղինակ՝ Յուրա Գանջալյան: Հրապարակել սեփական դիտարկումները բլոգում:

1-ին գործնական աշխատանքի ամփոփում

Ի՞նչն է հեղինակայինը կրտսեր դպրոցում անգլերենի դասավանդման իմ ծրագրերում

 • Իմ ծրագրերում նշված բոլոր դրույթները և գործունեությունները համապատասխանում են և հիմնված են մեր կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցման հեղինակային մոտեցումների վրա՝՝

Անգլերենի առարկայական ծրագրերը գրված են՝ հաշվի առնելով ՏՀՏ միջոցների, համացանցի օգտագործումը և՚՚ դպրոցում, և՚՚ տանը

Ծրագրերից երևում է, որ անգլերենի ուսուցումը հիմնականում նպատակաուղղված է հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը

Բլոգային և նախագծային ուսուցումները նպաստում են սովորողների ստեղծական ունակությունների զարգացմանը 

2021-2022 ուստարվա ամփոփումը ցույց է տալիս, որ դասարանական գործունեությունները վերածվում են ընտանեկան նախագծերի: Նախագծերի վերջնական արդյունքները սովորողների ստեղծած տեսաֆիլմերն են, ռադիոնյութերը, հեքիաթապատում-ներկայացումները:

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 2

Կարդալ, ուսումնասիրել Յուրա Գանջալյանի «Անգլերենի առարկայական ֆլեշմոբի առաջադրանքները» հոդվածը:

Ուսումնասիրել անգլերենի առարկայական ֆլեշմոբների առաջադրանքների մի քանի օրինակ, կազմել մեկ առարկայական ֆլեշմոբի առաջադրանք:

2-րդ գործնական աշխատանքի ամփոփում.

Անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանք

2. Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Թեմա 1

Հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

Հատկացվող ժամերի քանակը՝ 4

Բովանդակություն.

Հետազոտական աշխատանքը պետք է նպատակաուղղված լինի սովորողի օտար լեզվի գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը: Հետազոտական աշխատանքը պետք է հիմնված լինի վերապատրաստվող ուսուցչի աշխատանքային փորձի, սեփական դիտարկումների, գործընկերների, ինչպես նաև՝ այլոց փորձի ուսումնասիրությունների վրա:  

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք 1.

Կարդալ հետատազոտական աշխատանք գրելու մեթոդական ուղեցույցը:

Թեմա

Առաջարկվող թեմաներ

Հատկացվող ժամաքանակը՝ 1 ժամ

Բովանդակություն.

·         Օտար լեզուները՝ թարգմանական աշխատանքներում

·         Փոխանակման նախագծերը՝ օտար լեզվի փորձառություն

·         Օտարալեզու նախագծերը՝ մշակույթի փոխանցման միջոց

·         Սովորող-սովորեցնող նախագիծը՝ լեզվական հմտությունների փոխանցման միջոց

·         Օտարալեզու ուսումնական նյութերի, փաթեթների ստեղծում

·         Օտար լեզուն՝ սովորողի ընտրությամբ գործունեություն

·         Օտար լեզուն՝ սովորողի նախասիրությունների զարգացման բաց ակումբի գործունեություն