Daily topics for the 2nd Grade students

May 22-26

Hello                                

-Hello

-My name is Anahit.                             –My name is Aram.

-What’s your name?                              -How are you, Anahit?

-I am fine, thank you.                            –I am fine too, thank you.

-And how are you?                                 -How old are you, Anahit?

-I am seven.

-And how old are you?                             -I am eight.

-Good-bye, Aram.                                    –Good-bye, Anahit.

Task1.Now try to make up a conversation with your friend based on the above example.

Առաջադրանք1.Հիմա ի՛նքդ փորձիր կազմել երկխոսություն ընկերոջդ հետ՝ վերը նշված օրինակի հիման վրա:

May 15-22

Letters:Ff, Xx, Zz

Try to ask your friend as many questions as you

can using the words you already know.

Փորձի՛ր արդեն իմացած բառերով այնքան շատ հարցեր տալ ընկերոջդ, որքան կարող ես:

For example:

What is this?……………..

Who is this?………………..

Where is it(she, he)……………

Revision of his/her

May 2-12

Letters:Jj, Vv

Remember!

His-նրա(տղայի դեպքում)

Her-նրա(աղջկա դեպքում) For example:

This is a boy. His name is Hamlet.

Սա տղա է: Նրա անունը Համլետ է:

This is a girl. Her name is Ann.

Սա աղջիկ է: Նրա անունը Աննա է:

Task1. Look at Aram’s example and try to say as much as you can about Mary and Areg.

Առաջադրանք 1.Նայի′ր Արամի օրինակին և փորձի’ր ասել որքան հնարավոր է շատ բան Մերիի և Արեգի մասին` էջ 37

Remember!!

Ashot has…Աշոտը ունի… Mary has….Մերին ունի….

But-բայց

I have-ես ունեմ

Առաջադրանք 1. Հիմա ի՛նքդ փորձիր կազմել քո

նախադասությունները՝ գործածելով I have…………

April 25-30

Letters: Pp,Kk, Yy

Remember: Who is this?

Text

This is Aram. He has not a pencil. He has a big pen. Aram’s pen is in the bag.

This is Nelli. She is a little girl. Nelli has a small (փոքր) picture. Nelli’s nice picture is on the wall (պատ).

This is Dad. He has a pig. Dad’s pig is under the tree.

April 3-20

Letters: Mm Qq,Uu, Ww

Lessons: 15,16, 17

Remember! Հիշի՛ր

in-մեջ      on-վրա          under-տակ

on-վրա

Under-տակ

This is a doll. It is Annie’s doll. Annie’s doll is on the chair․

This is a red car. It is Armen’s red car. He is in

the car.

This is Ben. He is under the umbrella.

Task1.Now try to make your own sentences using in, on, under.

Առաջադրանք 1.Հիմա փորձի՛ր կազմել քո նախադասությունները՝ գործածելով in, on, under.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. ……………………………………………………………

Ուսուցանվող տեսանյութ

March 20-27

Lessons: 13-14

Letters: Gg Rr

This is Annie. She has nice red roses This is a ruler. It is green.

This is a rabbit. It is Andre’s rabbit. Andre has

not a little rabbit. He has a big rabbit.

Task1. Now try to make sentences with the words little, big, ring, red, green.

Առաջադրանք1.Հիմա ի՛նքդ փորձիր կազմել նախադասություններ «little, big, ring, red, green» բառերով:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

March 06-17

Lessons: 10-13

Letters:Ii, Ll, Ee

Language structure: This is………/He, she

Foe example: This is Levon. He has a hat.

This is Nareh. She has a cat.

February 13-29

Lessons։ 6-9

Letters:Hh, Ss,Tt, Oo

Language structure: Has-ունի ///Ann’s doll-Աննայի տիկնիկը

For example: Ann has a book. It is Ann’s book.

In class: the students read the sentences and then they try to make up their own examples.

February 1-10

Lesson 1-Lesson 4

Letters: Aa, Bb, Cc, Dd

January 9-27

Topics: Food/drinks

In class: the students play different role-play games based on the topics

For example:

Cafe worker: Hello 

Armen: Hello 

Cafe worker: What would you like? Ի՞նչ կցանկանաք 

Armen: Pizza, please 

Cafe worker: Meat pizza or cheese pizza? 

Armen: Cheese pizza, please 

Cafe worker: Anything else? Էլի ինչ-որ բան կցանկանա՞ք 

Armen: Yes, I would like salad, please. Այո, կցանկանամ աղցան: 

Cafe worker: Fruit salad or chicken salad? 

Armen: Chicken salad, please. 

Cafe worker: Would you like a drink? խմելու ինչ-որ բան կցանկանա՞ք 

Armen: Yes, orange juice, please. 

Cafe worker: Ok, what’s your table number? Որն է ձեր սեղանի համարը 

Armen: Table 4.  

Cafe worker: Ok, thank you. Your order will be in 10 minutes. Լավ, շնորհակալություն: Ձեր պատվերը կլինի 10 րոպեից: 

November 28-09(December)

Topic: Toys

Language structure: I want…..from Santa Claus

In class: The students play different word games based on the topic. Then each of them try to say

For example: » I want a big black toy car from Santa Claus.

Songs

November 14-27

Topics: Food/Drinks

In class: Different role-play games based on the topics

For example:-Cafe worker: What would you like?

Levon: -Pizza, please.

Cafe worker: cheese pizza or meat pizza?

Levon: Cheese pizza, please.

Cafe worker: Here you are.

Levon: Thank you.

Cafe worker: Anything else?

Levon: Yes, apple juice, please

Cafe worker: Here you are.

Levon: Thank you, good-bye.

November 07-13

Topic: Stationery 

Language structure: I have got…../Have you got…..? 

Դասարանում՝ սովորողները տարբեր լեզվական բառախաղերի միջոցով լավ սովորում, յուրացնում են թեմատիկ բառերը, որից հետո փորձում են իրենց սովորած, յուրացրած բառերը գործածել նախադասությունների մեջ: 

Օրինակ՝ I have got a red pen. 

                I have got a blue pencil. 

Սովորած բառերը նաև գործածում են երկխոսությունների մեջ: 

Օրինակ՝ Aram, have you got a ruler? 

                  Yes, I have. I have got a ruler. 

                  Mariam, have you got a glue?

                 No, I haven’t. I haven’t got a glue.

Ուսուցողկանա տեսանյութ 

October 31-06November

Topic:Clothes

Different dialogues based on the topic. For example

Hello, Vahe. 

                  Hello, Levon. 

                -Vahe, what are you wearing? 

                  -I am wearing a sweater. 

                  -What colour is your sweater? 

                 -It’s red. 

                  -Do you like your sweater? 

October 24-30

Educational Autumn/Ուսումնական աշուն

Նախագիծ.Անգլերենը մեր տանը /1-ին և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Ուսումնական աշուն. ընտանեկան նախագծի ամփոփում

October 01-23

Կրթահամալիրային տոնին ընդառաջ՝ «Պապն ու շաղգամը» եռալեզու հեքիաթ-բեմադրություն

Համագործակցային նախագիծ ռուսերենի դասավանդող Վիկտորյա Հովսեփյանի և 2-րդ դասարանի դասվար Գայանե Թորոսյանի հետ

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ 03.10-30.10

Նպատակը

Սովորողները զարգացնում են պարզագույն խոսքային նմուշներով կազմված նախադասություններով ձայնագրություն լսելու և հասկանալու, ունկնդրածը ասելու, ասված գործողությունները կատարելու կարողությունները:

Խնդիրրը

Սովորողները մուլտֆիլմ-հեքիաթի շնորհիվ սովորում են անգլերեն և ռուսերեն ասել ընտանիքի անդամների, ընտանի կենդանիների անվանումները և գործողություններ պարունակող պարզագույն խոսքային նմուշներով նախադասություններ կազմել:

Նախագծի ընթացքը

Նախքան հայերենռուսերեն և անգլերեն մուլտֆիլմ-հեքիաթը դիտելը՝ համապատասխան լեզուների որոշ լեզվական աշխատանք են կատարում դասվարը և անգլերեն ու ռուսերեն դասավանդողները սովորողների հետ: Ներկայացնում ենք հեքիաթում գործածված բոլոր նոր բառերը և խոսքային նմուշները, որոնցով միասին նախադասություններ ենք կազմում ու մի քանի անգամ կրկնում: Բոլոր բառերն ու արտահայտությունները լավ սովորելուց հետո՝ սովորողները դիտում են մուլտֆիլմը, որի ձայնագրված տեքստը արդեն նրանց համար հասկանալի է: Մի քանի անգամ լսելուց հետո փորձում ենք ամբողջ դասարանով բերանացի ասել հեքիաթը: Հաջորդ քայլը դերաբաշխումն է, որի արդյունքում լինում են մի քանի հեղինակ, մի քանի պապիկ, մի քանի տատիկ, մի քանի կատու և մկների մի խումբ: Ամբողջ դասարանը ներառվում է հեքիաթի գործողություններում:

Վերջնական արդյունքը՝ եռալեզու հեքիաթ-բեմադրություն, որը նվեր կլինի կրթահամալիրի տոնին:

Պապն ու Շաղգամը

The Great Big Turnip

Cказка «Репка»

September 01-30

Revision the oral introductory course of Grade 1

Topics: Ways og greetings, colours, fruits, domestic and wild animals

Language structures: What is it?/What colour is it?/ Do you like…?/I like…./I don’t like…..

Different dialogues based on the topics familiar to the students