My Daily School Topics

07.05-11.05

In class: The students read the dialogue on page 138 then they make up their own dialogues.

Home task: Make up your own dialogue and publish it on your blog.

02.05-04.05

Revision: Translate these sentences

1.Կա մի հարմարավետ բազմոց մեր հյուրասենյակում:

2.Մեր խոհանոցը մեծ է:

3. Կա մի մեծ կարմիր գորգ մեր ննջասենյակում:

4. Ե՞րբ ես դու սովորաբար վեր կենում:

5. Ես սովորաբար ճաշում եմ իմ ընտանիքի հետ ժամը 5-ին:

6. Արամը երբեմն խաղում է շախմատ իր ընկերոջ հետ:

7. Սովորաբար ցուրտ է նոյեմբերին:

8. Ձմռան ամիսներն են՝ դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար:

9. Վահեն սովորաբար ուտում է ձու և խմում է մի բաժակ թեյ նախաճաշին:

10. Ե՞րբ ես դու գալիս տուն:

11. Մենք չենք կարող գնալ անտառ, մենք պետք է գնանք դպրոց:

12. Ես շատ ժամանակ ունեմ, ես կարող եմ վարել հեծանիվ(ride a bike) քեզ հետ:

13.Դու ուզու՞մ ես խաղալ թենիս մեզ հետ: Այո, հաճույքով:

14. Դու կարո՞ղ ես վարել հեծանիվ: Այո, իհարկե:

15. Իմ եղբայրը և ես գնում ենք լողավազան հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին:

16. Դուք ունե՞ք տեխնոլոգիա երկուշաբթի օրերին:

17. Մենք սովորաբար գնում ենք ծով(sea) ամռանը:

23.04-27.04

In class: the students continue discussing the tale.

Home task: translate these sentences

1.Կան գեղեցիկ ծաղիկներ մեր դպրոցի ճանապարհին:

2.Խնդրում եմ, դիր իմ պայուսակը սեղանի վրա:

3. Մենք շատ ժամանակ ունենք, արի խաղանք շախմատ:

4. Ես չեմ կարող գնալ կենդանաբանական այգի, ես պետք է անեմ(do) իմ դասերը:

5. Խնդրում եմ, տուր ինձ մի բաժակ ջուր:

6. Դուք ունե՞ք անգլերեն և ռուսերեն ուրբաթ օրերին:

7.Ե՞րբ ես դու ճաշում քո ընտանիքի հետ:

8. Ի՞նչ ես դու սովորաբար ուտում նախաճաշին:

16.04-20.04

Langauge structure: Modal verbs Can, must

In class: the students read the tale and discuss it.

09.04-13.04

Language structure: Modal verb Can

In class: The students read the dialogues on page 122 and then they try to make up their own dialogues using the new expressions and publish on their blogs.

12.03-17.03

Topic: School subjects

In class: The students read the dialogue on page 113 then they make up their own dialogues by using the phrases which are given in the dialogue.

05.03-09.03

Topic: School subjects

In class: The students learn the names of the school subjects then they try to say what school subjects they have on Monday, on Tuesday………..

01.03-02.03

26.02-28.02

Topic: Days of the week

In class: The students learn the names of the week then they make up their own sentences. For example: I read books on Sunday.

19.02-23.02

Topic:Seasons of the year

In class: The sudents discuss the text on page 103 then they make up their own sentences using the unknown words of the text: cold, warm, hot, sometimes, beautiful…………………….

Topic: Days of the week

12.02-15.02

Topic:  Seasons of the year

In class: The students read the text(page 103) and discuss it. They ask questions to each other based on the text.

Jan.29-02(Feb.)

Revision: Different dialogues based on the topic familiar to the students.

December 11-15

Language structure: Present Ind. Tense(Negative and Interrogative forms)

In class: The students make up questions and ask them to each other.

Topic: A letter to Santa

In class: Each student writes a letter to Santa and publishes it on his or her blog.

December 04-08

Language structure: Present. Ind. Tense///I eat/drink………he, she, it eats/drinks……

In class: The funny monkey wants to have a friend

November 27-01

Topic: Food

I like……I don’t like……..

Language structure: Do I, you, we, they……..?

Does he, she, it……….?

November 20-24

Topic: My Day

In class: The students ask questions to each other based on the topic «My Day»

For example. Do you have breakfast every morning?

When do you go to school?

 

November 13-17

Topic: My day

In class: The students speak about their day based on the text on page 81

November 06-10

Topic: My Day

October 22-27

Topic: My House

Language Structure: There is…./there are……

In class: The students describe their rooms using the new words and expressions which they have already learned.

Home task: Write about your room and publish the text on your blog.

October 16-20

Topic: My Family

In class: The students speak about their family.

Home task: Write about your family and publish the text on your blog.

Topic:What time is it?

It’s one o’clock

In class: The students ask questions to each other showing the figures on page 63.

 

October 09-13

Language structure: This is/That is…….These are/Those are

Revision: On, in, under, at

In class: The students make up their own stentences using the above language structures.

Home task-Make up your own sentences according to the given model:

This is a hat. It is on the table.

These are hats. They are on the table.

September 02-06

Project: Teacher’s Day

“My most favourite teacher(s)

The Participants:

The learners of Grade 3 of the Southern School

The Key Objective:

Each learner paints his or her favourite teacher and narrates a short story  about her and publishes on his/her blog.

Expected Result

Short stories or presentations devoted to the favourite teachers and published on the learners’ and teacher’s blogs.

 

September 25-29

Language structure: Is this a ………?

Is it…………….?

In class: Students ask questions to each other: For example, Aren, is this a book?

Is it red?

Revision: Clothes

September 18-23

Language structure-My+object name/his/her

Revision: School objects, colours

In class: One of the students comes up to his or her friend and says:

This is Arev. She is 7. She is my good friend. This is her big (small) bag. It is red.

Home task: Make up sentences looking at the pictures on page 13.

September 10-15

Lesson 1(Book: Apresyan III)

1.Making up dialogues based on the example given on Page 6

Lesson 2

Topic: Numbers

Language structures: This is…../He/she is…..

  1. Making up sentences based on the topics above.

For example: This is Mary. She is eight.

Lesson III

How old is she/he…….

Different dialogues between the students in class.

Lesson IV

Teaching material:  My/her/his

Topic: School objects

Making up with my, his ,her

For example: This is my pen. This is her book

Topic: My family

Home task: Draw the pictures of your family members and speak about them.

For example: This is my father. His name is………….