4-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը. 2022-2023

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Օտար լեզվով շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության չորս ուղղությունների.

Ունկնդրումը՝

 • ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները,
 • հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 • լսել և հասկանալ նախօրոք բանավոր մշակված խոսքը, որը կարող է պարունակել մեկ-երկու անծանոթ բառ։

Խոսելը՝

 • վարել փոքր երկխոսություններ ծանոթ թեմաների շուրջ,
 • փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 • հարցերով, խնդրանքով դիմել զրուցակցին և տալ դրանց պատասխանները։

Ընթերցելը՝

 • ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառանի օգնության
 • կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։

Գրելը՝

 • կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով սովորած բառերը,
 • գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ,
 • լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։

Ծրագրի խնդիրները

Զարգացնել խոսելու հմտությունները. ծանոթ թեմաների շուրջ կարճ երկխոսությունների վարում, քննարկումների ժամանակ կարծիքների արտահայտում:

Զարգացնել գրելու հմտությունները. Կարճ պատմությունների հորինում, թարգմանությունների կատարում՝ տեղադրելով դրանք բլոգներում:

Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով այն ևս 100 բառով:

Զարգացնել ընթերցելու և ունկնդրելու հմտությունները. սովորողների տարիքին համապատասխան ֆիլմերի և մուլտֆիլմների դիտում, աուդիոնյութերի ունկնդրում, համապատասխան լեզվական մակարդակի տեքստերի ընթերցում՝ հասկանալով դրանց ընդհանուր իմաստը:

Զարգացնել սովորողի իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։

Միջառարկայական կապերի ստեղծում և համագործակցային նախագծերի իրականացում (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ):

Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, համացանց ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Ինքնուրույն լուսանկարներ անել և ձայնային ֆայլերով պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր, կատարել առաջադրանքներ:

Իրականացվող նախագծերը

Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»

Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում

ՙՀամագործակցային նախագծեր. համագործակցային մի նախագծի ամփոփում՝ որպես օրինակ.

Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ»

Ուսումնական գործունեության բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը և ճամփորդությունները:

Ուսուցանվող թեմաները

1. Ես և իմ շրջապատը

2.Ես, իմ ընկերները, իմ բարեկամները

3. Իմ ընտանիքը

4. Իմ պարտականությունները

5.Իմ բնակարանը

6. Դպրոց

7.Դպրոցական առօրյա

8. Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը

9. Հագուստ

10. Գնումներ

11. Տարվա եղանակներ և դպրոցական արձակուրդ

12. Ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ

Տոներ

Մխիթար Սեբաստացու օրեր

Նոր տարի
Սուրբ Ծննդյան տոներ
Զատիկ
Ձոն
Երեխաների պաշտպանության օր

Ուսումնական տարվա վերջում սովորողների ձեռք բերած լեզվական կարողությունները

Ունկնդրելու և ընկալելու կարողությունները

Հասկանաում են առօրյա, այդ թվում՝ դպրոցական պարզ, բազմաքայլ հրահանգները։

Հասկանում են իրենց ծանոթ թեմաներով հնչող մենախոսության / երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը։

Ընթերցելու կարողությունները

Կարդում և հասկանում են պարզ հրահանգներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, բացիկներ, պաստառներ։

Կարդալ և հասկանում են ծանոթ թեմայով պարզ տեքստերում ներկայացված փաստերը, հիմնական բովանդակությունը։

Խոսելը (մենախոսություն և փոխներգործություն)

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում են իրենց և իրենց շրջապատը։

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով ներկայացնում են իրենց առօրյան։

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով վերարտադրել ծանոթ թեմաներով տեքստերի հիմնական բովանդակությունը (սպորտ, առողջ ապրելակերպ, տարվա և օրվա եղանակ, արձակուրդ և այլն)։

Պարզ բառերով և կառույցներով արտահայտում են իրենց համաձայնությունը և անհամաձայնությունը:

Հարցնում և հայտնում են տեղեկություններ առարկաների թվի, քանակի, արժեքի և այլնի մասին:

Գրելու կարողությունները

Գրում են կարճ բացիկներ, նամակներ, հաղորդագրություններ:

Կազմում են գրավոր տեքստ (60 բառի սահմաններում) իրենց, իրենց շրջապատի, առօրյայի, նախասիրությունների մասին:

Գրավոր նշում են ամսաթիվը, ժամը, գործողության վայրը:

Քերականություն

 • Simple Present բայական ժամանակաձևը և նրա ուղեկցող մակբայները (always, usually sometimes, never)

● Ածականների համեմատական և գերադրական աստիճանները

● to be բայի անցյալի ձևերը

● կանոնավոր բայերի անցյալի ձևերի կազմությունը

● Որոշ ամենատարածված անկանոն բայերի անցյալի ձևերը

● Ժամանակի նախդիրները in/on/at

● Present continuous – ներկա շարունակական բայական ժամանակի կիրառությունը 

● Intensifier: Too- չափազանց