My Daily School Topics

19.02.2018

Language structure: Past Ind. Tense(Round up 2,page 95)

In class: After doing the exercise on page 96, the students make up their own sentences using Past. Ind. Tense. For example: I helped my mother yesterday morning.

Home task: Round up 2/ page 96 ex.3,4

page 97 ex.5

12.02.2018

Topic: Our colourful world

In class: The students discuss the story. Each student retells the story part by part then they ask questions to each other.

Home task: Do the activity according to the story and publish on your blogs.

08.02.2018

Topic: Our colourful world

In class: The students watch the video of the tale then they ask questions to each other.

Home task: Copy out all the unknown words and make up your own sentences with them.

Jan.29-02(Feb.)

Topic: Revision(Present cont. and Present Ind. Tenses)

Round up 2 page 50 ex.13

page 52 ex. 1,2

December 04-15

Topic: Christmas

Project: The New Year in My Family

Duration: 08.12.2017-20.01.2018

The Participants:

The learners of Grade 4

The Key Objective:

The learners learn how to speak and write about seeing the New Year in their families.

The Expected Result:

Narrations or presentations in English on the topic “The New Year in our Family”. The narrations and presentations are published on the learners’ and teacher’s blogs.

November 27-01

Language structure: Present Cont. Tense

In class: The students make up their own sentences using the Present Cont. Tense.

Home task: Read the text, try to understand it. Copy out all the unknown words in your vocabularies.

November 20-24

Topic: Our school

Language structure: Present Cont. Tense(Negative and interrogative forms)

In class: The students ask questions to each other based on the topic «Our School»

Home task: Make up your own sentences using the Present Cont. Tense.

November 13-17

Topic: My school

In class: The students speak about their school based on the text:

Our school

I want to speak about our school. I study at the Southern School of «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. We also have a big dog. Its name is Arjuk. All the children in our school love Arjuk. Arjuk has got a small doghouse behind the school. It is all the children’s duty to feed Arjuk every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Maths, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like………… because it is very interesting. This is all about our school.

to study-սովորել

Southern School-Հարավային դպրոց

light-լուսավոր

joyful-երջանիկ

weather-եղանակ

different-տարբեր

outdoor games-բակային խաղեր

behind-հետև

duty-պարտականություն

to feed-կերակրել

outdoor swimming-pool-բացօթյա լողավազան

most of all-ամենից շատ

interesting-հետաքրքիր

  1. Where do you study? Որտե՞ղ ես սովորում:
  2. Do you like your school? Դու սիրու՞մ ես քո դպրոցը:
  3. Why do you like your school? Ինչու՞ ես սիրում քո դպրոցը:
  4. What do you usually do after classes? Ի՞նչ ես դու սովորաբար անում դասերից հետո:
  5. What subjects do you do at school? Ի՞նչ առարկաներ ես անցնում դպրոցում:
  6. Which subject do you like most of all? Ո՞ր առարկան ես սիրում ամենից շատ:

November 06-10

Language Structure: Present Cont. Tense

In Class:  The students make up their own sentences using the Present Cont. Tense

Home task: Round up 2 page. 38-39 ex.

October 22-27

Topic: My Friend

In class: The students speak about their friend based on the questions on page 45(Vereshchagina)

Home Task: The students write about their best friends and publish on their blogs.

October 15-20

Topic: «My Toys»

In class: The students speak about their toys.

Home task: The students write about their favourite toys and publish the texts on their blogs.

Topic: «My Friend»

In class: The students speak about their best friends.

Home task: The students write about their best friends and publish the texts on their blogs.

 

October 09-13

Revision: On, in under, at.

In class: The students give commands to each other using the verbs: take, give, put……

Home task: Make up your own dialogues based on the example on page 17(Vereshchagina)

 

October 02-06

Topic: “My Family”

Home-task Students narrate a story about their family using the new words and word combinations which they have already learned at school and then they publish on their blogs.

 

September 25-29

Revision: Occupations

Topic: “My Family”

Language structure-My+object name/his/her(Students’ book: Round up)

In class: Students speak about their family based on the text on page 7(Book:Vereshchagina)

Home task: Write about your family using the new words and word-combinations which you have already learned from the text.

September 18-23

Revision: Occupations

Topic: “My Family”

In class: Students speak about their family based on the text on page 7(Book:Vereshchagina)

Home task: Write about your family using the new words and word-combinations which you have already learned from the text.

September 10-15

Continue doing Summer tasks

Topic: The names of Professions (Book Vereshchagina)

Making up sentences using the names of professions;

For example: This is Ashot. He is an engineer.

Home task: Text on Page 7 –Read about the Browns’ family.

Реклама