My Daily School Topics

07.05

In class: The students listen to the dialogue, learn the new words and expressions then they try to make up their own dialogues.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/ordering-food-cafe

Café worker: Next, please! What would you like?
Andi: Can I have a burger, please?
Café worker: A cheese burger or double cheese burger?
Andi: Double cheese burger, please.
Café worker: Anything else?
Andi: Yeah, I’d like some banana cake.
Café worker: Would you like a drink?
Andi: Yes, can I have an apple juice, please?
Café worker: OK, so that’s one double cheese burger, one banana cake and an apple juice. What’s your table number?
Andi: Table 3. How much is that?
Café worker: That’s £8.37, please.
Andi: Here you are.
Café worker: Thank you … that’s £10.00 … and £1.63 change. Next, please …

Home task: Make up your own dialogue and publish on your blog.

03.05

In class: the students read the tale and discuss it.

Home task: Make up your special questions on the tale.

16.04

Language structure: Special questions

In class: Round up 2 page 117ex. 3

Home task:  «The magic fish»

03.04-13.04

Project: Easter in my family

Նախագիծ 2. <<Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում>>

Մասնակիցներ. Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն այն է, որ սովորողները կարողանան Սուրբ Զատիկի ծեսին, տոնակատարությանը բնորոշ բառեր և արտահայտություններ սովորեն և ի վիճակի լինեն ներկայացնել, թե ինչպես են տոնում Զատիկը իրենց տանը:

Աշխատանքի ընթացքը և վերջնական արդյունքը.

·         Սովորողների լեզվական մակարդակին համապատասխանեցված Զատիկի մասին տեքստի նոր բառերի և արտահայտությունների ակտիվացում

·         Զատիկի մասին տեքստի քննարկում

·         «Սուրբ Զատիկը մեր տանը» վերնագրով հրապարակումներ սովորողների բլոգներումորոնք կարող են լինել տեսաֆիլմեր և պրեզենտացիաներ:

12.03.2018-17.03.2018

Topic: The Death of Kikos

In class: The students perform the tale.

05.03.2018

Topic: The Death of Kikos

In class: The students read the tale then discuss it.

01.03.2018

The students present «The Liar» by Hovhannes Tumanyan.

26.02.2018

Topic: Fleshmob

19.02.2018

Topic:The Liar

In class: The students read the tale in pairs then they ask questions to each other.

Home task: Learn to perform the tale.

12.02.2018

Topic: The Biography of Hovhannes Tumanyan.

In class: The students read the text about Hovhannes Tumanyan then they ask questions to each other.

1.Do you know when and where he was born?

2.What school did he go to?

3.What did H. Tumanyan write?

4.Which creations by Tumanyan do you like most of all?

Home task: Read the tale The Liar and publish on your blogs.

Jan. 29.01.2018

Language structure: Adjectives(comparison of adjectives)

A cat and her strong friends.

Home task: Read the text and try to understand it. Copy out all the unknown words and make up your own sentences with them.

04.12.2017-21.12.2017

christmas-around-the-worldProject: “ The New Year in different countries”

Duration: 05.12.2017-25.12.2017

The participants of this project are 5th grade students.

The aim of this project: the students acquire the ability to collect English or Armenian information from the Internet and present it in simplified English.

Process: each student chooses a country and searches for information about the way they celebrate the New Year in this country and writes down the information in simplified English.

Expected result: Simplified English presentations, video films, which will be published on the students’ and teacher’s blogs. The best materials will be posted on the English page of  mskh.am.

27.11.2017

Language structure: Past Ind. Tense

The Magic Paintbrush

Home task: Listen to the tale and try to understand it. Copy out all the unknown words in your vocabularies.

 

 

20.11.2017

Topic: Our Public Gardens

Language structure: Present Cont. Tense and Present Ind. Tense

In class: The students speak about their favourite public gardens.

They ask different questions to each other based on the topic.

1.What public gardens do you know in our district? Ի՞նչ զբոսայգիներ գիտես մեր թաղամասում:
2.Which is your favourite public garden? Ո՞րն է քո սիրելի զբոսայգին:
  Why do you like to visit there? Ինչու՞ ես սիրում այցելել այնտեղ:
 What can you do there? Ի՞նչ կարող ես անել այնտեղ:
3Can you speak about the public garden which is around the Holy Trinity Church?
4.Can you speak about the public garden which is near the cinema Hayastan?

13.11.2017

Topic: Our Gardens

 

06.10.2017

Topic: Our Public Gardens

The Public Garden near the Monument to Commander Andranik
 
In our district, we have another public garden which we like to visit. That is the one near the monument to Commander Andranik. This public garden is not for riding bicycles or skating roller skates. Elderly or old people come to this garden to play chess. Little children like this public garden for the attractions there. There are different merry-go-rounds, swings, small trains, inflatable bouncers. I like to go to this public garden with my parents or grandparents.

23.10.2017

Collaborative Project: The Public Gardens in Yerevan

In class: The students speak about the public garden which is around the Holy Trinity church.

16.10.2017

Collaborative Project: The Public Gardens in Yerevan

Long term project for the whole school year

Participants: the students of Grade 5 of the Southern School

Teachers: Mariam Kalantaryan, Anna Ganjalyan

The Aim:

The students develop their Russian and English speaking skills in their favourite topics. They also develop their writing and translational skills from Armenian into Russian and English.

 

The Expected Result:

The learners will be able to speak about their favorite public gardens in two languages. In the result of this project we will be able to create a three-language electronic book about the public gardens in Yerevan. That will be a good teaching material.

12.10.2017

Language structure: Adjectives(Comparison of adjectives)

In class: The students read the tale and then they ask qustions to each other.

Home task: Translate these sentences

1.Իմ զգեստը ավելի գեղեցիկ է քան իմ քույրիկի զգեստը:

2. Արամը ամենախելացի տղան է դասարանում:

3. Դու իմ ամենալավ(լավագույն) ընկերն ես:

4. Իմ գիրքը ավելի հետաքրքիր է քան քո գիրքը:

5. Մանեն ամենաբարձրահասակ աղջիկն է դասարանում:

 

09.10.2017

«Goldilocks and the three bears»

Video film

Text

Home task — Copy out five adjectives and make up your own sentences with them.

25.09.2017

Preparing for the performance with the 5th grade students by teaching a new song.

Language structure: Past Tense: Interrogative and negative forms:

Home task: Make up 5 sentences based on my example:

Yesterday evening I didn’t watch TV but I played chess with my father.

14.09.2017

Topic: Food

In class: Discuss the text asking questions to each other.

Home task: Translate these sentences

1. Ես տեսա մեկ ափսե լապշա սեղանի վրա եւ ուզեցա ուտել այն:

2. Համլետը կերավ 2 ափսե շիլա, 5 նրբերշիկ, բայց նա դեռ քաղցած էր:

3. Ես չկարողացա ուտել 2 ափսե շապշա, ես կարողացա ուտել միայն (only) մեկ ափսե շապշա:

4. Նրանք խմեցին նարնջի հյութը եւ կերան ձուկը:

5. Երբ ես դպրոցից գալիս եմ տուն, ես շատ քաղցած եմ լինում:

11.09.2017

Topic: Food

Text: The Hungry Dragon.

In class: Watch the video about the Hungry Dragon. Then read and make up sentences using the new words of the text.

Home task: Write about your favourite food.

Retell the text