The Liar

The 5th Grade students present The Liar by Hovhannes Tumanyan

Реклама

My Daily Topics

 

03.04-20.04

Topic: Wild animals(վայրի կենդանիներ)

Topic: Parts of body

05.03-23.03

Topic: Domestic animals  (ընտանի կենդանիներ)

In class: I like…………I don’t like…………..

Topic: Fruits

A word game

26(Feb.)-02(March)

Topic: Colours

A word game

In class: At first, we revise the names of the colours by playing a word game.

The students make up their own dialogues based on the topics familiar to them.

For example:

Aram-Good morning.

Vahan-Good morning.

Aram-What is your name?

Vahan-My name is Vahan.And what is your name?

Aram-My name is Aram. How old are you, Vahan?

Vahan-I am 5. How old are you, Aram?

Aram-I am 6.

Vahan-What colour is it, Aram?

AramIt is red. Goodbye, Vahan.

Vahan-Goodbye, Aram

 

February19-23

Topic: Colours

February 12-16

Numbers՝ 1-10

 How old are you? I am……………

February 05-09

Greeting forms(Good morning, good afternoon, good evening, goodbye)

What is your name? My name is…………..

How are you? I am fine, thank you.

 

Մարտի 1,2-ի իմ աշխատանքային պլանը 1-ից 3-րդ դասարաններում

1-ին դասարան

Թեմա՝ School objects

Դասի ընթացքը՝

1.Բառերի ուսուցանում բառախաղերի միջոցով:

2.Սովորողներից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր ձեռքի տակ եղած դպրոցական առարակաները: Օրինակ՝ I have a big pen. It is black.

………………………………

3.Դերախաղ՝ գնորդ-վաճառող

Օրինակ՝

Shop assistant— Hello

Customer-Hello

Shop assistant-What do you want?

Customer-I want a pencil.

Shop assistant-What colour do you want?

Customer-I want a red pencil.

Shop assistant-Here you are.

Customer-Thank you, here is the money.

Shop assistant-Thank you, goodbye.

Customer-Goodbye.

2-րդ դասարան

Թեմա՝ has got/hasn’t got

Դասի ընթացքը՝

1.Սովորողները բանավոր կազմում են նախադասություններ իրենց ձեռքի տակ եղած առարկաների վերաբերյալ և մուտքագրում իրենց համակարգիչների մեջ:

2.Դերախաղ

3-րդ դասարան

Թեմա՝ շաբաթվա օրերը

Դասի ընթացքը՝

1.Սովորողները ներկայացնում են շաբաթվա օրերը անգլերեն:

2.Սովորողներից յուրաքանչյուրը ասում է, թե շաբաթվա տվյալ օրը ինչ է անում և մուտքագրում իր համակարգչի մեջ: Օրինակ՝ I usually play chess on Monday.

3.Սովորողները իրար հարցեր են տալիս՝ ասելով, թե ով ինչ է անում շաբաթվա օրերին:

Օրինակ՝ What do you usually do on Sunday?

3.Երգ՝ շաբաթվա օրերի վերաբերյալ:

 

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 1-ից 5-րդ դասարանի սովորողներ

Տևողությունը՝ մարտի 26-ից ապրիլի 1-ը:

1-ին դասարան

Տարբեր բառախաղեր անցած թեմաների վերաբերյալ:

2-րդ և 3-րդ դասարաններ

Անգլերենի ֆլեշմոբյան հաղորդակցություն

4-րդ դասարան

Շարունակում ենք ընթերցել Բրիտանական Խորհրդի կայքի ուսուցողական հեքիաթները:

The hungry dragon

The ugly duckling

The magic paintbrush

5-րդ դասարան

Հ. Թումանյանի “The Death od Kikos” և The Liar հեքիաթների հիման վրա սովորողները պատրաստելու են ընտանեկան ռադիոնյութ կամ տեսաֆիլմ:

Ակնկալվող արդյունքը կլինի Թումանյանի հեքիաթները անգլերեն ընտանեկան տեսաֆիլմերի կամ ռադիոնյութերի տեսքով, որը կհրապարակվի սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

 

 

Hovhannes Tumanyan

Hovhannes Tumanyan was born in the village of Dsegh in 1869.

At first, he studied at the primary school in Dsegh, and then he continued his education in Jalaloghly (now Stepanavan). Tumanyan began writing poems when he was still 12.

 At the age of 14, Hovhannes Tumanyan went to Tiflis where he studied at Nersesyan School.

 Hovhannes Tumanyan wrote poems, poems for children, quatrains (քառյակներ), short stories, tales.

I like his poems for children. For example, «Գրիչը», «Ձյունը», «Աշուն»: I also like his tales. For example, “The Death of Kikos”, “The Black Kiddy”, “The Liar”. Tumanyan’s most touching story is “Gikor”. But Hovhannes Tumanyan’s masterpiece is the poem “Anush”.

Tumanyan liked peace very much. He criticized people who quarrelled and fought. He also criticized kings who began wars because of nothing. Tumanyan’s peaceful character is seen in his poems “The Dog and the Cat” and “A Drop of Honey”.